RiverGuide en binnenhavens

Informatiebijeenkomst RiverGuide en binnenhavens

Woensdag 16 mei 2018, 13.30 uur in Nijmegen-Lent
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Workshop Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 vond in Nijmegen het Ports and the City - Smart & Healthy congres plaats. Gedurende dit tweedaagse internationale congres, waren er drie workshoprondes, naast de plenaire gedeelten en netwerkmomenten. Op donderdagmiddag organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) in samenwerking met geassocieerde partner Port Solutions Rotterdam(PSR) één van deze workshops met als titel “Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur”. De experts Marieke Vavier en Bart Verkade hebben samen met de deelnemers gekeken naar de bestaande systematiek van havengeldstructuur. De deelnemers – havenbeheerders, havengebruikers: zowel schippers als terminals, adviseurs, wetenschappers en andere geïnteresseerden in de binnenhavens en binnenvaart – namen actief deel aan de discussie rondom diverse stellingen die de experts van PSR poneerden. Hier kunt u de presentatie icon 20180412 Workshop Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur downloaden. Hieronder kunt u het verslag lezen.

 


Geschiedenis

Marieke en Bart hadden al een sneak preview over de workshop gegeven in het magazine Havenlocaties Nederland 2018, in het artikel "icon Tijd voor actie: modernisering van haventarieven" op de pagina’s 16, 17 en 18. In het artikel is uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de havengelden en de structuur daarvan. Die gaat terug naar de tijd waarin de schippersbeurzen nog bestonden en er nog veel stukgoed werd geladen en dit alles met de hand gebeurde, waardoor het laden en lossen lang duurde. Ontwikkelingen als containerisatie, schaalvergroting van zowel zee- als binnenvaart en diverse nieuwe logistiek concepten, vragen om een aanpassing en optimalisatie van inzet van haveninfrastructuur. De manier van werken en de snelheid van werken zijn veranderd en die past niet meer bij de grondslagen van de havengeldstructuur die worden gehanteerd.


Schaarste

Stelling: De kern van een duurzame inrichting van een haventariefstructuur is het beprijzen van schaarste.
 

De deelnemers namen actief deel aan de discussie over bovenstaande stelling. Geconcludeerd werd dat het belangrijk is om een goed evenwicht te hebben tussen de beschikbaarheid van de infrastructuur en de vraag naar die infrastructuur. Men vindt het vooral belangrijk te weten wat er wordt geboden voor het havengeld; dat het havengeld wordt geïnvesteerd in de haven; en dat er tussen de havens samen wordt gewerkt om tot eenduidigheid te komen over de structuur van havengeld. Met betrekking tot het laatste punt, de workshop is een eerste stap om hier gezamenlijk aan te gaan werken.
 


Verblijfsduur

Vraag: Wat is de gemiddelde verblijfsduur in een binnenhaven?
 

Op basis van statistieken in verschillende havens, blijkt dat 43% van de schepen één dag of korter in de binnenhaven is. Daarom zou er afgevraagd kunnen worden of de zogenaamde weekbriefjes of 14-dagenbriefjes nog wel van deze tijd zijn.


Bezetting

Vraag: Wat is de gemiddelde bezettingsgraad in uw haven?
 

De deelnemers van de workshop bleken verschillend naar het begrip ‘bezettingsgraad’ te kijken. Gaat het er om hoeveel kavels er in de haven zijn uitgegeven. Gaat het om het gebruik van de kadelengte.
 

Vervolgens werd er gevraagd: Wat is de bezettingsgraad van deze kade? Er is 150 meter kade. Er ligt een binnenvaartschip van 60 meter lengte (600 ton laadvermogen) van ’s ochtends 10.00 uur tot ’s middags 14.00 uur.
 

Daarbij werden direct allerlei vragen opgeworpen door de deelnemers. Is de haven 24 uur actief? Waar ligt het schip op de kade? Is er een flexibele kraan?
 

Zo blijkt dat de onderwerpen en elementen maken dat je anders kunt kijken naar de bezetting van de haven. Zo zou er ook nog onderscheid kunnen worden gemaakt in schepen die aan het laden en/of lossen zijn en schepen die aan het wachten en/of rusten zijn. Ook dit onderwerp/element kan worden meegenomen in het vormen van nieuwe grondslagen voor de havengeldstructuur.


Digitalisering

Vraag: Is er een link tussen duurzame inzet van haventarieven en digitalisering?
 

De verschillende deelnemers zien een voordeel in de digitalisering van het innen van havengelden. Één van de deelnemers geeft aan maandelijks een overzicht te sturen naar de gemeente van het aantal tonnen en containers dat is overgeslagen op de terminal. Daarvoor ontvangen zij dan een factuur, waarbij alleen over de volle containers moet worden betaald en niet voor de lege schepen. Het zou volgens deze deelnemer goed zijn om dit bij meer havens op die manier in te voeren. De NVB gaat graag aan de slag met de digitalisering van het innen van havengeld. Bij voorkeur zal dit plaatsvinden via hetzelfde systeem, zodat de gebruikers van de haven niet worden geconfronteerd met verschillende systemen.
 

Aan de hand cijfers aangeleverd door Park-line Aqua blijkt dat 1 jaar na invoering van digitalisering bij het innen van het havengeld, er 5 % meer havengeld binnen is gekomen. Na 2 jaar zelfs 20% meer. Digitalisering brengt in kaart welke inkomsten je mist, je hebt te maken met zogenaamde blindgangers bij niet digitaal innen, maar het zorgt niet per definitie voor inning van de gelden, je zult ook moeten handhaven.


Duurzaamheid

Vraag: Is het beter benutten van infrastructuur een bijdrage aan duurzaamheid van de haven?
 

Wanneer de infrastructuur beter benut wordt, zal er meer vervoer over water gaan. Dat betekent minder vrachtwagens over de weg. Duurzaamheid zou volgens de aanwezigen niet alleen gekoppeld dienen te worden aan de brandstof of het type (vervuilende) motor die wordt gebruikt door de vervoersmodaliteit. Duurzaamheid als begrip zou veel breder moeten worden gezien. Een schip gaat bijvoorbeeld veel langer mee dan een vrachtwagen.
 

Vraag: Moet duurzaamheid een plek krijgen in een tariefstructuur?
 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tijdens de Energy Summit op 11 april aangegeven 100% korting op het havengeld te bieden, wanneer een schip voldoet aan het platina label van Green Award (elektrisch of op brandstofcellen varen voor minimaal 50% van de tijd of 3 uur per dag). Een deelnemer geeft aan dat een dergelijke incentive een mooi symbool is, maar ruim onvoldoende om een dergelijk investering te kunnen bekostigen. Daarnaast wil men ook best bijdragen aan de haven in financiële zin, zodat men ook iets kan vragen/verlangen van de gewenste infrastructuur.
 

Op dit moment zijn er nog niet heel veel schepen Green Award gecertificeerd. Er wordt voor gepleit om de Green Award incentive nu mee te nemen in de tariefstructuur. De inkomsten vanuit het havengeld zullen niet direct omlaag gaan. Daarnaast zou een gemeente ook blij moeten zijn met schepen die schoner en groener zijn, die hebben een positief effect op de maatschappelijke kosten.


Onderzoek

Onder het brede publiek van de workshop bestaat de wens om de binnenhavengeldstructuur te uniformeren. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit die ook aanwezig was bij de workshop gaf aan voldoende aanknopingspunten te zien voor een afstudeeronderzoek van een masterstudent Urban, Port & Transport Economics. De (voorlopige) onderzoeksvraag luidt: “Is beprijzing van gebruik van binnenhaveninfrastructuur een manier om gedrag in de logistieke keten te beïnvloeden? En zo ja, hoe groot is het effect hiervan?”. De student zou kunnen gaan onderzoeken, hoe de havengeldstructuur er nu uitziet, hoe deze eruit zou kunnen zien en wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn. Vanwege het belang voor zowel de havens als de binnenvaart zoekt de NVB de samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB). Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zal op zoek gaan naar een student die het onderzoek naar de uniformering van een binnenhavengeldstructuur zou kunnen uitvoeren. Uiteraard houden we u op de hoogte over het vervolg.

 

NVB ondertekend EU Green Capital Declaration of Nijmegen

Op donderdagmiddag 12 april heeft Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, de EU Green Capital Declaration of Nijmegen ondertekend tijdens het Ports and the City congres. Diverse partijen hebben deze Declaration ondertekend en willen samenwerken aan slimme en gezonde regio's, binnenhavens en binnenvaart.


U kunt hier de icon EU Green Capital Declaration of Nijmegen downloaden en lezen.


Alle foto’s zijn gemaakt door Guido Koppes (http://www.guidokoppes.nl/).

 

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2018 verschenen

Voor het derde jaar op rij, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en  kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2018.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina 10 tot en met 13 van Havenlocaties Nederland 2018 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Slechts een slim, duurzaam en meer geïntegreerd vervoerssysteem kan oplossing bieden voor het mobiliteitsvraagstuk. Binnenvaart en binnenhavens kunnen daarbij een rol van betekenis spelen", zegt Eric Janse de Jonge voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2018 De tijd is rijp om samen op te trekken” direct downloaden en lezen.
 

Sneak preview workshop “Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur”

Op de pagina’s 16, 17 en 18 is een sneak preview te lezen over de workshop die gehouden zal worden op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 16.00 uur tijdens het congres Ports and the City. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2018 Tijd voor actie: modernisering van haventarieven” direct downloaden en lezen.


Een greep uit de artikelen:

 • De vergeten haven - Jan-Nico Appelman, provincie Flevoland (pagina 3);
 • Nieuw logistiek knooppunt in Flevoland – Flevokust Haven klaar voor multimodale ladingstromen (pagina’s 6 – 9);
 • Port of Deventer groeimotor voor duurzame regionale economie (pagina’s 24 en 25);
 • Groningen Seaports: stabiele groeimotoren in sociaal-economisch uitdagende regio’s - Martijn Streng en Jeroen van Haaren, EUR (pagina’s 28 en 29);
 • Port of Den Helder: belangrijke economische motor – Groter groeien (pagina’s 30 en 31);
 • Port of Harlingen waardecreatie en meer werkgelegenheid – Harlinger haveneconomie verandert (pagina’s 32 en 33);
 • Duurzaam stimuleren economische groei - Arènso Bakker en Onno Roelofs, Stig∆ (pagina’s 34 en 35);
 • Acht Friese havens belangrijk voor vestigingsklimaat – Frisian Ports groeit als havencluster (pagina’s 36 en 37);
 • Forse groei voor Port of Zwolle (pagina’s 38 en 39);
 • De kracht van havenontsluiting met spoor - Leon van Warmerdam, Movares (pagina’s 58 – 61);
 • Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens? - prof dr. mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen; A.P. Bakker MSc, partner Stig∆ en mr. T.E. Hovius, partner Stijl Advocaten (pagina’s 62 en 63);
 • Blueports Limburg bekrachtigd (pagina’s 70 -73);
 • Groei Nederlandse economie vertaalt zich in groei binnenhavens – Jaaroverzicht 2017 - Bart Kuipers, EUR (pagina’s 78 – 81);
 • Port of Moerdijk: knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie (pagina’s 94 en 95);
 • Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port – Haven zonder grenzen (pagina’s 96 en 97).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

NVB Jaarverslag 2017

Met genoegen geeft de NVB u een overzicht van de belangrijkste zaken waar de NVB zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

Lees hier het icon NVB Jaarverslag 2017 (4 MB).

 

Meer artikelen...

 

Go to top