Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Richtlijnen Vaarwegen 2020

Vervoer over water is belangrijk voor Nederland als transportland. Niet alleen vanuit economisch oogpunt. Het is ook een duurzaam alternatief voor het transport over de weg. Dit vergt moderne, betrouwbare en goed ontworpen vaarwegen. De ‘Richtlijnen Vaarwegen’ dragen daar stevig aan bij. Onlangs zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen.

De Richtlijnen Vaarwegen bestaan sinds 1990 en bevatten voorschriften voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen en het onderhoud ervan. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Zowel op het gebied van wetenschap en techniek als op het gebied van wetgeving. Recent is de nieuwste editie Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen. Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren toegevoegd. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 gelden vanaf 31 juli 2020.

Het ontwerpen en inrichten van vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb moet volgens de Richtlijnen Vaarwegen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Door deze richtlijnen samen, uniform toe te passen, nemen efficiëntie en samenhang in het netwerk van vaarwegen in Nederland toe.

 

 

Forse Europese subsidie voor binnenhavens

Bron: 1limburg.nl

Drie Limburgse havens krijgen in totaal 10,4 miljoen subsidie van de Europese Unie. Het gaat om de havens van Heijen, Venlo en het Belgisch-Limburgse Lanaken, vlak over de grens bij Maastricht.

De provincie heeft voor alle drie de havens de subsidie aangevraagd.

Capaciteit
Op de drie locaties wordt de capaciteit uitgebreid zodat daar meer schepen terecht kunnen en er dus meer goederentransport over water kan plaatsvinden. Ook komt er een betere afhandeling van verschillende soorten vrachtvervoer langs de waterkant. De havens maken onderdeel uit van de verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam. Dat is één van de zogeheten Trans-Europese transportnetwerken. Vandaar dat de havens voor de financiële ondersteuning vanuit Europa in aanmerking komen.

Rhombusplan
Ze passen ook bij het Rhombusplan uit 2017 om vervoer over spoor, weg en water in dat gebied beter op elkaar te laten aansluiten, inclusief de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zodat er minder goederenvervoer over de weg plaatsvindt. De Rhombus-‘aanpak’ is destijds afgesproken tussen het Ministerie van Infrastructuur, de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de logistieke sector.

Opsteker 
VVD-gedeputeerde Joost van den Akker noemt de Europese subsidie een mooie opsteker voor de Limburgse economie. “De waardering vanuit Brussel betekent een geweldige impuls voor de binnenvaart. Ze leidt tot meer duurzaam, efficiënt en grensoverschrijdend transport per schip binnen het goederenvervoer”, aldus de gedeputeerde. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus stelt dat “onze strategie en samenwerking vanuit de goederenruit Rhombus een mooi resultaat heeft opgeleverd en door Brussel goed gewaardeerd is geworden. Waarbij we vanzelfsprekende grensoverschrijdende stappen zetten”.

 

Agenda en cursusaanbod PAO Techniek en Management

Als non-profit en niet politiek gebonden organisatie vormt PIANC Nederland een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen, waar experts van over de hele wereld zich inzetten voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor waterborne transport infrastructure. Via deze organisatie is de NVB geïnformeerd over het cursusaanbod van PAO Techniek en Management dat mogelijk interessant is voor uw organisatie en medewerkers.
Na de zomer worden de onderstaande trainingen en cursussen aangeboden. De agenda is als volgt;

 

Dolphins en Jetties op 7 en 8 september 2020
De recent ontwikkelde ontwerprichtlijnen voor Dolphins (afmeervoorzieningen) en Jetties (steigers) leer je in deze cursus toe te passen. Met aandacht voor ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud.

 

Integraal riviermanagement op 24 september, 1 en 8 oktober 2020
In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

 

Kademuren op 29 september, 6 en 7 oktober 2020
Je leert verschillende typen kademuren in zee- en rivierhavens ontwerpen volgens de meest recente ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken.

 

Hydrodynamica van oppervlaktewateren op 29, 30 september en 7 oktober 2020
Begrip van stroming van water in zeeën, estuaria, rivieren en meren vormt de basis van menig project. Leer de fysica van deze stromingen en de toepassing ervan in numerieke modellen.

 

Modern rivierbeheer op 28, 29 oktober en 3, 4 november 2020
Leer de techniek en processen achter rivieren beter begrijpen. Deze cursus besteedt aandacht aan belangrijke aspecten zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden.

 

Oeverconstructies wordt verwacht in september 2020 
Goede oeverconstructies houden oevers in stand en zorgen voor een veilige vaarweg. Deze cursus geeft een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van oeverconstructies en de richtlijnen voor beheer en onderhoud.

 

Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken wordt verwacht in najaar 2020
Rekenen aan eigenschappen van stroming, met nadruk op sluizen en stuwen en aandacht voor CFD, golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheidingen.

 

Vermoeiing van constructies op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 november 2020
Leer problemen op het gebied van vermoeiing bij constructies en machines met een hoog aantal belastingwisselingen te herkennen, analyseren en voorkomen.

 

Binnenvaart en vaarwegen op 26, 27 mei en 2, 3 juni 2021
Actueel inzicht in technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

 

Meer informatie of aanmelden voor een cursus en/of training? Dat kan via de website van PAO Techniek en Management

Voorwaarden voor brug- en sluisbedienaren en (VTS-)operators

Heeft u een sluis of brug in uw havengebied? Weet u dat er regels zijn voor het opleiden van brug- en sluisbedienaren? Zo moet worden voldaan aan vastgestelde Nautische Leerlijnen. De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) kan u als geassocieerde partner van de NVB informeren en van dienst zijn. In dit artikel schetsen we eerst het juridische kader voor zowel brug- en sluisbedienaren als VTS-operators. Vervolgens stelt NNVO zich aan u voor.

Juridisch kader
De grondslag voor de uitoefening van de functie VTS-operator vind je in de Scheepvaartverkeerswet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is de bevoegde authoriteit en verantwoordelijk voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de scheepvaartwegen die in beheer zijn bij het Rijk.[1] Voor vaarwegen die in beheer zijn bij provincies, waterschappen, gemeenten en overige voor het scheepvaartverkeer openstaande openbare vaarwateren, zijn gedeputeerden van de betreffende provincie dan wel burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op deze wateren.

Het Rijk, provincies, gemeenten of overige beheerders verzorgen scheepvaartbegeleiding op de belangrijkste voor de beroeps- en pleziervaart openstaande vaarwegen en daarin gelegen sluizen of daaraan gelegen beweegbare bruggen. Deze scheepvaartbegeleiding wordt door nautisch verkeersleiders (in de praktijk meestal aangeduid met de Engelse term VTS-operators) uitgevoerd. Het gaat hierbij om personen belast met de mobiele verkeersbegeleiding en VTS-operators die vanuit een verkeerscentrale werken.

Ook zijn er operators werkzaam als bedienaar (op afstand) van bruggen en sluizen en de daarbij behorende begeleiding van het passerende scheepvaartverkeer.

Daarnaast worden ook private partijen ingezet voor en bij werkzaamheden op het water. Deze partijen voeren taken uit namens de vaarwegbeheerder. Een nautisch verkeersregelaar is opgeleid conform het besluit en volgt hiervoor vastgestelde modules uit de Nautische Leerlijnen van stichting NNVO, aangevuld met extra eisen. Om de bevoegdheid aan te tonen, zijn zij in het bezit van een op naam gestelde pas. NNVO verzorgt de aanvraag en de opleiding voor externe partijen en kandidaten.

De voorwaarden voor het uitoefen van de functie van VTS-operator zijn vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren en de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

  • Wet: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke personen bevoegd zijn tot het geven van verkeersinformatie dan wel tot het geven van verkeersaanwijzingen.[2]
  • Regeling: de VTS-operator moet een opleiding tot VTS-operator met goed gevolg hebben afgerond, dan wel voldoen aan de krachtens artikel 33, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties gestelde regels voor het verkrijgen van erkenning van EU-kwalificaties voor de functie van VTS-operator.[3]
  • Besluit: alle taken en bevoegdheden tot het nemen van besluiten met betrekking tot het afgeven van een erkenning van EU-beroepskwalificaties voor de VTS-operator in Nederland zijn gemandateerd aan de directeur van NNVO.[4]

 

Foto: Esther Pelgrim, Verkeerscentrale Hoek van Holland

 

NNVO is geassocieerde partner van de NVB
De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) is het instituut dat nautische opleidingen aanbiedt en de bijbehorende examinering en certificering verzorgt voor de verantwoordelijke autoriteiten. Zij doet dit als een eigentijdse dienstverlener, met professionele uitstraling. NNVO  bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van de opleidingen, examinering en certificering. Het instituut is één van de geassocieerde partners van de NVB. Dit contact is relevant voor de NVB-leden, immers is in vele havens sprake van bediening van sluizen en bruggen door een operator.

​In het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren wordt ook verwezen naar de overige nautische beroepsbeoefenaren. Hier staat aangegeven waaraan deze overige beroepsbeoefenaren zoals operators op sluizen en bruggen moeten voldoen. In artikel 5.1 lid b van dit besluit wordt aangegeven dat ook brug- en sluisbedienaren bevoegd zijn tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen. In artikel 5.6 wordt uitgelegd welke opleiding deze bedienaar moet hebben gevolgd. Dit zijn de door de bevoegde autoriteiten gezamenlijk vastgestelde Nautische Leerlijnen. In NNVO participeren Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Waternet, het Inter Provinciaal Overleg, North Sea Port, Koninklijke Marine, Groningen Seaports en Havenbedrijf Scheveningen. Hierdoor kan NNVO deze gezamenlijk vastgestelde leerlijnen aanbieden.

 

  • Voor vragen omtrent de Nautische Leerlijnen kunt u contact opnemen met coördinator Korstiaan Huisman via khuisman@nnvo.nl
  • Voor vragen omtrent de opleiding tot VTS-operator kunt u contact opnemen met Andreas Keller via akeller@nnvo.nl.

 

 

Foto: Korstiaan Huisman, Brugbedieningscentrum Steekterpoort

 

[1] Artikel 2 Scheepvaartverkeerswet.

[2] Artikel 9 Scheepvaartverkeerswet.

[3] Artikel 5.2 Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

[4] Artikel 6, lid 1 sub c Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

 

 

Meer artikelen...

 

Go to top