Jaarcongres 2017

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Uitnodiging NVB-Jaarcongres 2017

UITNODIGING

Vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen

NVB-Jaarcongres ‘Slim & Groen’

Direct naar het aanmeldformulier
Namens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeente Groningen willen wij u uitnodigen voor het jaarcongres van de vereniging op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen. Zoals ook te zien is in dit aankondigingsfilmpje.

Van oudsher is Noord-Nederland de bakermat van de binnenvaart. Tjalken, bolschepen, snikken, ponen en turfschepen bevoeren vroeger de Groninger binnenwateren voor de transport van onder andere turf, aardappelzetmeel en suikerbieten. Nog steeds speelt de binnenvaart een grote rol in het goederenvervoer in Groningen en is het een uitermate belangrijke pijler voor de noordelijke economie. Met de florerende Eemshaven en de toenemende ontwikkelingen in de haven van Delfzijl is het dus logisch dat Groningen deze keer gekozen is als gastlocatie van het jaarlijkse congres van de NVB. Er gaat immers niets boven Groningen!
 

Thema ‘Slim & Groen’

Onderwerpen als energiezuinigheid, duurzaam gebruik van materialen, LNG en fossielvrije mobiliteit komen aan bod om te werken aan een energie- en CO2 neutrale toekomst. Ook het slimmer omgaan met middelen en infrastructuur, zoals bijvoorbeeld innovatieve brugbediening en nieuwe technieken in ballastwaterafhandeling passeren de revue. De markt, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen: slim én groen!

Bovenstaande onderwerpen worden op enthousiaste wijze door diverse interessante sprekers behandeld en ook het middagprogramma belooft buitengewoon spectaculair te worden met meerdere, soms actieve, excursies. Natuurlijk varen we met supersnelle speedboten door de Eemshaven, maar ook een rondleiding bij de trimodale terminal in Veendam, een virtuele rondvlucht door de Groninger zeehavens en een bezoek aan de scheepswerf in Delfzijl behoren tot de mogelijkheden. Niets is aan het toeval overgelaten voor een afwisselende, boeiende en verrassende kennismaking met de havens in Groningen.
 

Programma - 6 oktober 2017

​Wilt u weten wat u die dag gaat beleven? Dan kunt u het programma hier nalezen op de NVB-website.
 

Locatie

DOT Groningen, Vrydemalaan 2, 9713 WS te Groningen.
 

Aanmelden

U wilt het jaarcongres van de NVB toch niet missen? Meld u zich daarom aan via dit formulier. Bij een aantal van 150 deelnemers zal de inschrijving sluiten. Wacht daarom niet te lang! U kunt zich tot en met 22 september aanmelden.
 

Kosten

Voor NVB-leden zijn aan de deelname geen kosten verbonden. Niet-leden betalen € 75,- excl. BTW.

We hopen u te mogen begroeten op 6 oktober!

Met vriendelijke groet,

Eric Janse de Jonge, voorzitter NVB en Harm Post, directeur Groningen Seaports

 


U wilt het jaarcongres van de NVB toch niet missen?

Leg vrijdag 6 oktober 2017 vast in uw agenda en meld u aan!Privacy en AIS in de binnenvaart

Havenbeheerders zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om binnenhavengeld te kunnen innen met gebruikmaking van AIS-gegevens. Voor zowel de gebruikers als de beheerders zijn optimalisatie van processen en verbeteringen in de bedrijfsvoering denkbaar. De NVB is ervan overtuigd dat bundeling en digitalisering van beschikbare informatie noodzakelijk zijn voor nog efficiënter gebruik van de Nederlandse haveninfrastructuur en de binnenvaart. Eerder publiceerde de NVB dit artikel over de vraag of inning van binnenhavengelden met AIS-informatie is toegestaan. Het gebruik van dergelijke gegevens kent wettelijke grenzen, zo blijkt ook uit recent gepubliceerde onderzoeksresultaten van juridisch adviesbureau Considerati. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu[1] is onderzoek gedaan naar het gebruik van de AIS-informatie en de mogelijke schendingen van de privacy als gevolg van dit gebruik, zowel door vaarwegbeheerders als door andere partijen. In dit artikel heeft de NVB samengevat wat op hoofdlijnen de onderzoeksbevindingen zijn.
 

AIS-verplichting
Voor de beroepsvaart op de Rijn geldt sinds 1 december 2014 en op de Nederlandse binnenwateren vanaf 1 januari 2016 een AIS-verplichting[2] Invoering van AIS in de binnenvaart is een gevolg van Europese regels van River Information Services (RIS). Dit staat voor een geharmoniseerd informatienetwerk op en rond het water in de Europese Unie. Zo is er door vaarwegbeheerders besloten tot invoering van automatisch melden en volgen op de vaarweg. De wetgever heeft bij de implementatie van de RIS richtlijn 2005/44 EG besloten om hiervoor AIS-apparatuur te gebruiken.[3]


Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het gebruik van AIS worden signalen uitgezonden die niet beveiligd of versleuteld zijn. Het is een systeem dat niet privacy-vriendelijk is. Vanwege het feit dat een binnenvaartschip onlosmakelijk is verbonden met de schipper zelf, zijn bepaalde gegevens die via AIS worden verzonden persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan ook van toepassing op het verwerken hiervan.
 

De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op het verwerken AIS-gegevens. Elke verwerking van persoonsgegevens moeten gebaseerd zijn op één van de rechtsgrondslagen, genoemd in artikel 8 van deze wet: toestemming, uitvoering van een contract, wettelijke plicht, vitaal belang, publiekrechtelijke taak en gerechtvaardigd belang. Wanneer dit niet het geval is mogen de persoonsgegevens niet worden verwerkt.


Wanneer er een gerechtvaardigd doel is moet ook worden voldaan aan de materiële eisen van de wet. Denk aan bewaartermijnen, beveiliging, transparantie en rechten van betrokkenen.
 

Vaarwegbeheerders en AIS-gegevens
Verschillende organisaties zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten in het kader van de Scheepvaartverkeerswet en mogen dus AIS-gegevens verwerken op basis van de wet en het besluit. Het beheer van de scheepvaartwegen is in Nederland belegd bij verschillende bestuursorganen, zoals Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeenten en/of een ander openbare lichamen als havenmeesters en waterschappen.[4]
 

Vaarwegbeheerders voeren hun taken uit in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer.[5] Hierbij is het mogelijk om gegevens met betrekking tot de scheepvaart te ontvangen, bewaren en verstrekken. Een vaarwegbeheerder moet zich altijd afvragen of de AIS-gegevens die hij ontvangt of verstrekt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak of dat er een andere rechtsgrondslag van toepassing is.
 

Vaarwegbeheerders mogen de persoonsgegevens die door  AIS-apparaten worden uitgezonden - voor het doel van verkeersmanagement - verwerken op basis van hun publiekrechtelijke taak. [6]


Wat is verkeersmanagement?
Juridisch adviesbureau Considerati concludeert dat onduidelijk is wat er precies onder de taak van verkeersmanagement valt. Hierover zijn verschillende meningen en het is zaak hier meer helderheid over te geven. Ook is het van belang om duidelijke bewaartermijnen vast te stellen en om deze ook na te leven. Daarnaast moet worden vastgesteld of AIS-gegevens allemaal ongewijzigd opgeslagen moeten worden, of dat ze geanonimiseerd dienen te worden opgeslagen. Dit hangt af van het doel van de verdere verwerking.

 

Havenmeesters en AIS
De havenmeester is in dienst bij de overheid en is belast met het toezicht op het veilig en economisch gebruik van een haven. Bovendien is het mogelijk dat de havenmeester toezicht houdt op de vaarwegen die tot de haven leiden. Havenmeesters worden door de gemeente aangewezen en vallen daarmee onder de Scheepvaartverkeerswet.[7]
 

Bij commerciële havenbedrijven kan het, vanwege de vermenging van het publieke karakter met de commerciële kant van het Havenbedrijf, onduidelijk zijn wie de AIS-gegevens verwerkt. Wanneer een particulier havenbedrijf de AIS-gegevens voor de havenmeester bewerkt, is de havenmeester verantwoordelijke in de zin van de Wbp en het havenbedrijf bewerker ten behoeve van de havenmeester. Het is daarbij van belang dat het havenbedrijf deze gegevens niet voor andere doeleinden gaat gebruiken, en daarmee zelf verantwoordelijke voor de gegevens wordt, maar dat het havenbedrijf zich aan de aanwijzingen van de havenmeester houdt.
 

AIS-gegevens voor ligplaatsbeheer en inning van havengelden
AIS-gegevens kunnen nuttig zijn en bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ligplaatsbeheer in een haven. Om de AIS-gegevens voor dit doel te mogen ontvangen is een wettelijke grondslag nodig. Het is mogelijk dat het havenbedrijf de toestemming van de schipper vraagt om diens gegevens voor bijvoorbeeld ligplaatsbeheer in de haven te gebruiken. Daarnaast zou de haven een gerechtvaardigd belang kunnen hebben om de AIS-gegevens voor ligplaatsbeheer te kunnen gebruiken.[8] In dat geval kunnen de AIS-gegevens worden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van het havenbedrijf. Daarbij moet worden afgewogen of de rechten van de schipper, in het bijzonder diens recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 

AIS-gegevens kunnen niet alleen worden gebruikt ter uitoefening van de publiekrechtelijke taak van vaarwegbeheer, maar ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het innen van havengeld. Dit mag alleen als dit gebruik verenigbaar is met het doel van vaarwegbeheer en wanneer hier een aparte rechtsgrondslag voor bestaat.


Interpretatie verkeersmanagement
Het doel van de Nederlandse implementatie van AIS is verkeersmanagement. Het gebruik van AIS levert een belangrijke bijdrage aan zowel de veiligheid als de doeltreffendheid van het vervoer over de binnenwateren. De invoering van AIS heeft onder meer tot doel de planning en het beheer van het verkeer en het vervoer op de binnenwateren te ondersteunen.
 

Er is veel discussie wat onder de reikwijdte van verkeersmanagement valt. Een ruime interpretatie zou de mogelijkheid bieden om AIS-gegevens te gebruiken voor corridormanagement. Denk aan verbetering van de dienstverlening door de vaarweg- en havenbeheerders. Op basis van AIS-gegevens zouden schippers geadviseerd kunnen worden over de te varen route, de aan te houden snelheid en de planning van de reis.
 

Mogen havengelden worden geïnd op basis van AIS-gegevens?
Kan en mag verkeersmanagement zo ruim worden geïnterpreteerd dat bijvoorbeeld ligplaatsbeheer in havens en heffing van havengelden binnen de reikwijdte valt?
 

Onduidelijk is wat er nog onder de publiekrechtelijke taak van verkeersmanagement valt. Er bestaat dan ook onduidelijkheid over de vraag of het gebruik van de AIS-gegevens voor bijvoorbeeld de heffing van havengelden nieuwe doelen betreft of dat het nog onder hetzelfde doel valt. Het gevolg hiervan is dat het niet altijd duidelijk is op basis van welke grondslag de gegevens verwerkt worden en of dit wel is toegestaan.


Als er onduidelijkheid is of de verwerkingen allemaal nog binnen het doel passen of dat er sprake is van een ander doel, dan is de vervolgvraag of dit andere doel verenigbaar is of niet. Indien het verenigbaar is, mogen de gegevens in principe voor dit nieuwe doel worden verder verwerkt, mits er ook voor dit nieuwe doel een rechtsgrondslag bestaat. Dit zal per geval bepaald moeten worden.
 

Algemene verordening gegevensbescherming
In het voorjaar van 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)  gepubliceerd. In deze Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, zal het niet meer nodig zijn om een nieuwe grondslag voor de verdere verenigbare verwerking te hebben. Niettemin moet wel worden bepaald of het doel verenigbaar is.
 

De Europese wetgever heeft in de Avg enkele indicatoren opgenomen aan de hand waarvan bepaald moet worden of een gegeven verder verwerkt wordt voor een verenigbaar doel als waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld. De verantwoordelijke zal onder meer rekening moeten houden met:

 • Het verband tussen het doel waarvoor de AIS-gegevens in eerste instantie verzameld zijn;
 • Het doel waarvoor de verantwoordelijke de AIS-gegevens nu wil verwerken;
 • Het kader waarin de AIS-persoonsgegevens zijn verzameld. Hierbij weegt met name de verhouding tussen de schipper en de verantwoordelijke mee;
 • De aard van het AIS-persoonsgegeven. Hierbij speelt de vraag mee of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Zoals aangegeven maken locatiegegevens onderdeel uit van AIS-gegevens. Deze gegevens worden door de Autoriteit Persoonsgegevens als gevoelige persoonsgegevens bestempeld;
 • De mogelijke gevolgen van de voorgenomen verwerking voor de schipper moeten worden meegewogen. Daarbij speelt mee dat de vermoedelijke locatie van de schipper, diens familie en diens woning continu wordt gevolgd;
 • Of er passende waarborgen bestaan, bijvoorbeeld of er sprake is van versleuteling of pseudonimisering van de AIS-gegevens.[9]


Wanneer vastgesteld wordt dat de verdere verwerking van AIS-gegevens niet geschiedt op basis van een verenigbaar doel, dan mogen de gegevens niet verder worden verwerkt.
 

Private organisaties en AIS
Buiten de vaarwegbeheerders kunnen particuliere of private organisaties AIS-gegevens ontvangen. Deze private partijen moeten een doel en een grondslag hebben om deze gegevens te mogen verwerken. Alleen bestuursorganen kunnen een beroep doen op de verwerkingsgrondslag die gevonden wordt in de publiekrechtelijke taak.[10] AIS-gegevens kunnen door organisaties ook verwerkt worden op grond van een wettelijke plicht.[11]
 

Op het moment dat een organisatie persoonsgegevens verwerkt, ongeacht of de AIS-gegevens zelf of met een ontvanger worden verzameld, is deze organisatie verantwoordelijke in de zin van de Wbp en moet de organisatie voldoen aan de vereisten in de wet. De organisatie moet dan ook een rechtsgrondslag hebben als bedoeld in artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 

Organisaties zonder publiekrechtelijke taak moeten voor de verwerking van AIS-gegevens aansluiting zoeken bij een andere grondslag in de Wet bescherming persoonsgegevens. Eén van deze grondslagen zou de toestemming van de schipper kunnen zijn.
 

Als de persoonsgegevens zonder grondslag worden verwerkt, is de verwerking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.


De schipper moet op basis van voldoende en duidelijke informatie zijn keuze kunnen maken en ondubbelzinnig toestemming verlenen voor het gebruik van AIS-gegevens. Het moet de schipper vrij staan om toestemming te weigeren en hij moet zijn toestemming altijd kunnen intrekken.
 

Verdere verwerking van AIS-gegevens
Onder de Wbp is het niet mogelijk om ‘eigenaar’ van gegevens te zijn. Eigenaar kan men namelijk alleen zijn van goederen, zaken en vermogensrechten. Een persoonsgegeven is geen goed, men kan hier dus geen eigenaar van zijn. Het gaat er om of de organisatie in kwestie een legitiem doel heeft en of er een rechtsgrondslag is om de gegevens te mogen verwerken. Een voorbeeld is wanneer de schipper de AIS-gegevens aan het havenbedrijf ter beschikking stelt zodat dit bedrijf een ligplaats voor hem kan reserveren.
 

Wanneer er een rechtsgrondslag is om de AIS-gegevens te mogen verwerken betekent dit niet dat partijen vervolgens zelf mogen bepalen waarvoor de gegevens verder worden verwerkt. Voor het verder verwerken van gegevens is de Wbp nog steeds leidend en moet bepaald worden op basis van welke grondslag de persoonsgegevens voor andere doelen mogen worden gebruikt en eventueel beschikbaar mogen worden gesteld aan anderen. En of deze verdere verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.
 

Politie en justitie en AIS-gegevens
In verband met de opsporing kunnen politie en justitie de AIS-gegevens vorderen van ontvangers van AIS-gegevens. Dit blijkt uit artikel 9 lid 1 sub c Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart. Volgens dit artikel moet een ontvanger van AIS-gegevens deze gegevens verstrekken aan ambtenaren die op grond van artikel 141 Wetboek van Strafrecht belast zijn met de opsporing van strafbare feiten. Er moet wel gericht naar deze gegevens gevraagd zijn.
 

De handhaving door publieke organisaties zoals RWS, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de lokale vaarwegbeheerders en de politie moeten vallen binnen het oorspronkelijke doel waarvoor de AIS-gegevens zijn verzameld valt, namelijk verkeersmanagement. Wanneer dit niet het geval is, zal moeten worden bepaald of er sprake is van een verenigbaar doel is en zo ja, op basis van welke grondslag de verwerking mag geschieden.
 

In een (verlopen) convenant tussen de overheid en binnenvaartbrancheorganisaties was bepaald dat AIS-gegevens niet voor handhavingsdoeleinden mogen worden gebruikt. Op dit moment lijken alle partijen te beamen dat de gegevens hier (nog) niet voor worden gebruikt, maar omdat het convenant verlopen is en geen nieuw convenant bestaat, is het de vraag hoe lang dit nog de situatie zal zijn.
 

Mocht het gebeuren dat AIS-gegevens ook voor toezicht- en handhavingsdoeleinden gebruikt mogen worden, is het wel zaak dat helder uit de grondslag blijkt dat dit inderdaad mag, bijvoorbeeld door een aanpassing van de wetgeving, aldus juridisch adviesbureau Considerati.
 

AIS-gegevens te gebruiken in de logistieke keten
De Nederlandse wetgever lijkt in de implementatie van de RIS-Richtlijn geen ruimte te laten om transporteurs vanuit logistiek oogpunt AIS-gegevens te laten ontvangen. Dit in tegenstelling tot de RIS-Richtlijn, waarin staat dat RIS weliswaar geen betrekking heeft op commerciële activiteiten maar hier wel aan gekoppeld kunnen worden.[12]
 

 

[1] Directoraat-generaal Bereikbaarheid.

[3] Deze apparatuur is voorgeschreven in Verordening 415/2007.

[4] Zie artikel 2 lid 1 sub a Scheepvaartverkeerswet

[5] Zie artikel 3 lid 1 sub a Scheepvaartverkeerswet

[6] Zie artikel 8 sub e Wbp

[7] Zie artikel 2 lid 1 sub a onder 3 van de Scheepvaartverkeerswet

[9] Art. 6 lid 4 sub a tot en met e en Overweging 50 Avg

[12] Zie artikel 3 sub a van de RIS-Richtlijn

Is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst?

Recent publiceerde de rijksoverheid de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze analyse is multimodaal, zowel weg, als vaarwegen, spoor en OV zijn onderzocht. De NMCA richt zich op knelpunten waarbij de huidige functionaliteit onvoldoende is om toekomstige goederenstromen op een betrouwbare manier te faciliteren. Kort samengevat staat de bereikbaarheid van Nederland zwaar onder druk en zijn forse investeringen in de infrastructuur nodig.


Deelrapportage NMCA over Vaarwegen
Eén van de deelonderzoeken is van belang voor de binnenvaart en daarmee ook voor binnenhavens: de NMCA Vaarwegen. In deze analyse is in kaart gebracht welke capaciteitsknelpunten in de vaarweginfrastructuur nog verwacht worden na realisatie van projecten uit het huidige MIRT.


Analyse bruggen
In de NMCA Vaarwegen staan vele bruggen die na uitvoering van de huidige MIRT-projecten na 2028 nog steeds een knelpunt zijn. Opwaardering is pas bij vervanging aan de orde. In deze NMCA  is uitgegaan van de streefhoogten van bruggen zoals omschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).  Hierin staat een streefbeeld dat hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden ten minste geschikt zijn voor klasse VIb-schepen en 4-laags containervaart, de doorgaande nationale hoofdvaarwegen ten minste voor klasse Va-schepen en 4-laags containervaart en de overige hoofdvaarwegen ten minste geschikt zijn voor klasse IV en 3-laags containervaart.  Voor vaste bruggen geldt de CEMT norm voor doorvaarthoogte van 7,00 m voor 3-laags containervaart en 9,10 m voor 4-laags containervaart.
 

Achterhaalde streefhoogtes bruggen!
Door het sterk toegenomen gebruik van 30 cm hogere high cube containers zijn de streefwaarden genoemd in de SVIR niet meer toereikend. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd en is onderzocht op welke trajecten verhoging van de bruggen in Nederland wel of niet wenselijk en haalbaar is. In haar kamerbrief noemt de minister van Infrastructuur en Milieu de uitgangspunten van het onderzoek en de conclusies.  Deze globale analyse geeft aan dat het voor de vaarwegcorridors Westerschelde - Rijn, Amsterdam - Rotterdam, Amsterdam – Noord Nederland en de Maasroute mogelijk kansrijk kan zijn kunstwerken op termijn te verhogen boven de huidige SVIR-streefwaarden. De analyse is echter nog te globaal om daar, gezien de onzekerheden, nu al definitieve uitspraken over te doen, aldus de minister. De NVB is van mening dat de streefhoogtes aangepast dienen te worden, in elk geval op de belangrijkste vervoerscorridors.


Capaciteitsknelpunten sluizen
Op basis van de bestaande indicatorwachttijd bij sluizen van gemiddeld maximaal 30 minuten, worden er bij de volgende sluizen in de toekomst capaciteitsknelpunten verwacht: op de Corridor Westerschelde- Rijn: Kreekraksluizen, de Corridor Amsterdam - Noord Nederland: Oranjesluizen, Houtribsluizen, Gaarkeukensluis, Oostersluis en de Corridor Maasroute: Sluis St. Andries. Sluizen waarvoor in het MIRT reeds een capaciteitsuitbreiding gepland is zijn niet opnieuw doorberekend. Dit zijn Sluis Eefde, de Prinses Beatrixsluizen, Sluis Terneuzen, Sluis IJmuiden en de Volkeraksluizen.
 

In prognoses is er altijd sprake van onzekerheden. Wat zal bijvoorbeeld de energietransitie voor de binnenvaart betekenen?  Daarom is gewerkt met verschillende scenario’s. Aanvullend zijn een aantal gevoeligheidsanalyses doorgerekend. In deze onzekerheidsverkenningen zijn varianten onderzocht zonder CO2-heffing binnenvaart, met minder vervoer van brandstoffen (sterkere transitie naar lokale energieopwekking uit bronnen als zon en wind), met méér vervoer van energiedragers, met een grotere rol voor vaste minerale brandstoffen en minder aardolie(producten), zonder modal shift doelstelling Maasvlakte, met hogere CO2-prijzen en met lagere dieselprijzen.


Ligplaatsen en overnachtingshavens
In de Richtlijnen Vaarwegen 2011 staat dat het streven is dat op de vaarweg er elke 2 uur varen of om de 30 km een gelegenheid voor de schipper is om te rusten en/of te overnachten. Voor kegelligplaatsen wordt gestreefd naar voldoende kegelligplaatsen elke 60 km.

Gelet op het feit dat het Rijk eigenaar en beheerder is van het merendeel van alle hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen in Nederland, is de conclusie gerechtvaardigd dat het Rijk ook verantwoordelijk is voor het (doen) aanleggen, beheren en onderhouden van voldoende ligplaatsen langs deze vaarwegen. De knelpunten ten aanzien van (kegel)ligplaatsen en overnachtingshavens, zijn per corridor beschreven, waarbij er vanuit  is gegaan dat alle MIRT-projecten in 2028 zijn uitgevoerd. Er zijn tekorten geconstateerd op de volgende corridors Vaarweg Amsterdam – Lemmer, tussen Rotterdam en Duisland en tussen Rotterdam en Maastricht.

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een informatievoorziening voor binnenvaartschippers. De schipper kan in enkele havens met BLIS  op de website de actuele bezetting zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen. Op dit moment wordt bekeken of het BLIS functioneel zo vorm kan worden gegeven in de regio, dat het ook kan worden uitgerold en toegepast voor Rijksligplaatsen. Daarnaast zijn overige provincies en vaarwegbeheerders aan het kijken waar en hoe BLIS toepasbaar is in de regio.


Bodemerosie en robuustheid vaarwegennetwerk
Er ontstaan scheepvaartknelpunten door de voortschrijdende bodemerosie en aanzanding.  Er ontstaan voor de binnenvaart knelpunten, als beperkte aflaaddiepte door ondieptes en baggerhinder, op de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de IJssel. Ook neemt de gronddekking van kabels en leidingen af. Door klimaatverandering kan de problematiek verergeren. De robuustheid van het vaarwegennetwerk is dan ook een aandachtspunt voor de toekomst.


Oproep aan nieuwe kabinet om kansen vervoer over water op te pakken.
De NVB heeft, samen met partners in het Centraal Overleg Vaarwegen, het kabinet opgeroepen om de kansen voor meer vervoer over water op te pakken. Dit kan door betere achterlandverbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen. Dan is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst!

 

Presentatie digitale gastvrijheid in havens op The Blue Road Dag

The Blue Road dag 10 mei 2017: Digitale gastvrijheid in havens

In de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is adequate informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Tijdens het NVB-congres in 2016 riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, de havens dan ook op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen.
 

Er zijn meerdere vraagstukken bij de optimalisatie van informatie-uitwisseling in de keten. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Bureau Telematica en Binnen Netwerk Diensten hebben de handen ineen geslagen en zullen tijdens de Blue Road dag op 10 mei aandacht besteden aan het belang van digitale gastvrijheid in havens.
 

Eerder dit jaar is aan havenbeheerders en havengebruikers gevraagd wat verstaan wordt onder digitale gastvrijheid in havens. Dit is een samenvatting van de reacties:

 • Aanmeldsysteem binnenschepen
 • Inningsysteem binnenhavengelden
 • Ligplaatsinformatie zoals beschikbaarheid en in toekomst mogelijkheid tot reservering
 • Regelgeving haven zoals Havenbeheersverordening, binnenhavengeldverordening en binnenhavengeldtarieven.
 • Informatie over faciliteiten zoals walstroom, wifi, drinkwatervoorziening, afvalafgifte, bunkermogelijkheid, auto-afzetsteiger, arts en ziekenhuis, bevoorrading, enz.
 • Nautische informatie zoals dimensies, capaciteit


Nodig is bundeling, uniformering en digitalisering van de versnipperde informatie van operationele en functionele aspecten van havens. Uiteindelijk moet dit onderdeel uitmaken van een bredere context van data delen binnen een platform van binnenvaart en haven, met als doel een efficiënte en betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Uitvoering van het project digitale gastvrijheid in havens voorziet niet alleen in een behoefte aan informatie, het levert ook een administratieve lastenverlichting op, draagt bij aan de veiligheid in havens, en een betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Ries Bode, voorzitter van BTB en Lijdia Pater – De Groot, secretaris van de NVB hopen u te ontmoeten bij de Blue Road dag. In dit programma van de Blue Road dag is te lezen waar u ons kunt vinden. Tot 10 mei!

     

Meer artikelen...

 

Go to top