POLO, Port of Zwolle, Port of Twente en Port of Deventer in 2019 gastheren van het NVB-jaarcongres

Op donderdag 1 november 2018 werd tijdens het NVB-jaarcongres door middel van (inmiddels traditie geworden) een filmpje het volgende jaarcongres aangekondigd. Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Deventer bij Port Of Logistics Overijssel (POLO), Port of Zwolle, Port of Twente en Port of Deventer. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

U kunt hier het zeer inspirerende filmpje zien.
 

 

NVB-jaarcongres 'de nieuwe stroming': Belang binnenhavens in een geïntegreerd vervoersnetwerk

Op donderdag 1 november 2018 waren de bezoekers van het NVB-jaarcongres te gast in het Agoratheater in Lelystad. De provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk hadden een interessant programma georganiseerd, met als thema 'de nieuwe stroming'.

 

Dagvoorzitter Donatello Piras verwelkomde de gasten van harte in de jongste provincie van Nederland, Flevoland. Waar ook de jongste haven van Nederland gelegen is, Flevokust Haven.

 

Gedeputeerde van de provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman opende het congres en ging daarbij in op het thema ‘de nieuwe stroming’. De provincie Flevoland probeert met haar havenontwikkelingen de achterlandverbindingen compleet te maken.

 

Vervolgens kwamen ook Janneke Sparreboom, wethouder economie van de gemeente Lelystad en Geert Post, wethouder visserij, economische zaken en onderwijs van de gemeente Urk op het podium. Gezamenlijk gingen zij in gesprek over de gebiedsontwikkelingen in Flevoland. Ze spraken over Flevokust Haven en de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

 

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Eric Janse de Jonge, kon helaas niet aanwezig zijn op het congres, maar blikte samen met de dagvoorzitter via video terug op het afgelopen jaar van de NVB en schetste de toekomstplannen van de NVB. Het komende jaar zal er gewerkt worden aan het opstellen van een strategische agenda. Bekijk hier de online video van de jaarrede.

 

De dagvoorzitter ging samen met Martijn Streng van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Arwen Korteweg van het Havenbedrijf Rotterdam en Roy van den Berg van Smart Port in op de verbindende rol van binnenhavens in een smart netwerk.

 

Het ochtendprogramma werd na een koffiepauze, waarbij er weer volop genetwerkt werd, vervolgd met een tweetal mini-colleges over de gebiedsontwikkeling in stad en haven.

 

Karel Van den Berghe van de TU Delft trapte af met zijn ‘Paradox van de binnenhaven’. Hij hield een vlammend betoog voor het meer integreren van de haven en de stad. Hij sloot af met “Gebiedsontwikkeling in de stad, moet altijd havennetwerken begrijpen. Gebiedsontwikkeling in de haven, moet altijd stedelijke netwerken begrijpen.”

 

Mary Haselager, hoofd gebiedsprogramma’s en Europa van de provincie Flevoland vertelde over de gebiedsontwikkeling in Flevoland. In de ontwikkeling van Flevoland speelt de provincie, als verbinder tussen de Flevolandse gemeenten en het Rijk, een actieve rol. Er wordt innovatief en ondernemend meegedacht en samengewerkt met gemeenten en waterschap. De provincie faciliteert en neemt waar nodig de regie in grote gebiedsontwikkelingsinitiatieven. Zo ook bij Flevokust Haven.

 

Voor de lunch gingen Ronald Frijling van Balk Shipyard, Wiebren Minnema van ROC Friese Poort en Meine Scheweer, Yacht Builders Academy in gesprek over de onderwerpen personeel, kennisontwikkeling, opleiding en innovatie in Flevoland. Binnen de Yacht Builders Academy werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen en bieden een unieke jachtbouwopleiding aan in Noordwest-Nederland voor jongeren en volwassenen. Het blijft een uitdaging om aan voldoende geschoold personeel te komen.

 

Na de lunch mochten de NVB en de provincie Flevoland de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen ontvangen. Ze sprak de aanwezigen toe door middel van deze speech.

 

Vervolgens gingen de gasten op excursie en maakten kennis met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap. Men bracht een bezoek aan Balk Shipyard, Lelystad Airport, Flevokust Haven en de Máximacentrale.

 

 

Nadat alle bussen weer terug waren bij het Agoratheater in Lelystad vatte dagvoorzitter Donatello Piras samen met enkele gasten de dag samen in de ‘wrap-up’. Daarna werd door middel van een filmpje de locatie van het jaarcongres van het volgende jaar aangekondigd: in 2019 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Deventer bij Port Of Logistics Overijssel (POLO), Port of Zwolle, Port of Twente en Port of Deventer.

 

Lees in het artikel “Een tv-programma als ‘Schipper Zoekt Vrouw’ zou enorm helpen” op pagina 5 van De Binnenvaartkrant editie 23 meer over het NVB-jaarcongres 2018.


De presentaties kunt u hier vinden.

 

De nieuwe stroming voor de binnenhavens – Mis het NVB-jaarcongres niet!

Op donderdag 1 november vindt het NVB-jaarcongres plaats in Agoratheater in Lelystad, dat georganiseerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk. Met dit jaar een uitgebreid programma van sprekers, mini-colleges, verschillende excursies en zelfs een speech van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze dag zal in het thema van “de nieuwe stroming” staan. U hoeft dit jaarcongres niet te missen, want u kunt nog deelnemen!


De nieuwe stroming
Nieuwe havens brengen nieuwe verbindingen tot stand met nieuwe kansen voor circulaire stromen en het verduurzamen van vervoerstromen. De verbindende rol van binnenhavens staat centraal in het interactieve ochtendprogramma van het jaarcongres; de samenwerking van de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie en de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden. In enkele mini-colleges wordt ingezoomd, vanuit de theorie en de praktijk, op de kansen voor gebiedsontwikkeling. ’s Middags zijn er diverse excursies om kennis te maken met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap.

Een groot aantal sprekers uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven komt hun kennis over de binnenhavens met u delen op 1 november. Het gehele programma van deze dag, kunt u vinden op de website van de NVB: https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018#Programma


Minister van Infrastructuur en Waterstaat
De NVB is zeer verheugd om Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat te verwelkomen op het jaarcongres. Met haar komst laat zij weten de ontwikkeling van de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart in de provincie Flevoland zeer belangrijk te vinden. De minister zal tijdens haar speech vertellen waar zij kansen en uitdagingen ziet voor de Nederlandse binnenhavens.


Aanmelden
Wilt u het NVB-jaarcongres niet missen? Dan kunt u zich nog aanmelden, maar wees snel als u zeker wilt zijn van een plaats! Meer informatie over het NVB-jaarcongres, de locatie en aanmelden, kunt u vinden op https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018. De NVB, de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk verwelkomen u graag tijdens het NVB-jaarcongres.

 

Volg het congres op twitter via @HavensNL, @FlevokustHaven, @FlevoNieuws, #NVBcongres2018

 

Vaart maken met Green Deal Binnenvaart

Brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer inclusief de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) hebben bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepleit om snel duidelijkheid te krijgen over de milieu- en klimaateisen en doelstellingen voor de Binnenvaart.

Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vond op maandag 15 oktober een bijeenkomst plaats in Den Haag waarbij verschillende partijen waren uitgenodigd om de stand van zaken van een concept Green Deal te bespreken. Het CBRB en BLN hebben benadrukt dat een Green Deal met commitment van alle partijen snel gewenst is.
 

Vergroeningsdoelstellingen

De vergroeningsdoelstellingen voor de binnenvaart zullen voor een belangrijk deel behaald moet worden met bestaande motoren. Reductie van NOx en fijnstof waar mogelijk door het gebruik van alternatieve brandstoffen en met behulp van nageschakelde technieken. Voorwaarde daarbij is dat die aangepaste schepen voor de toegang tot milieuzones op een zelfde manier worden beoordeeld als fabriek-gecertificeerde motoren. Het CBRB en BLN willen in de Green Deal opgenomen hebben dat dit gelijkwaardigheidsprincipe wordt aangetekend in de scheepscertificaten.

Vervoer over water is per tonkilometer sowieso al gunstig voor het klimaat, maar door snel te starten met het bijmengen van biobrandstoffen aan de gasolie kan nog minder CO2 uitgestoten worden. Het CBRB heeft zeer nadrukkelijk aangegeven dat op korte termijn veel winst valt te behalen door het bijmengen van biobrandstof. Als de binnenvaart volgend jaar een zelfde bijmengpercentage als voor het wegverkeer gaat gebruiken, kan in 2019 al 0,150 mio Mton CO2 extra worden bespaard. En tot 2030 is de ambitie 0,7 mio Mton. Om dit te realiseren is politieke besluitvorming nodig over de beschikbaarheid van deze biobrandstof. Ook daar ziet het CBRB graag snel maatregelen komen om dit Europa breed te regelen.
 

Stimuleringsmaatregelen en faciliteiten

Naast het bijmengen van biobrandstoffen zijn er ook door de NVB ambities uitgesproken voor het stimuleren van de duurzame binnenvaart: om te streven naar uniformiteit wat betreft de gedifferentieerde haventarieven, meer havens die een incentive aanbieden voor schepen met een Green Award en dat havens (in lijn met het Havenbedrijf Rotterdam) zero emissieschepen met een platina award een korting van 100% op de havengeld geven.

Naast stimuleringsmaatregelen pleiten de organisaties ook voor meer uniforme faciliteiten op gebied van vergroening, zoals uitbreiding van walstroomvoorzieningen, locaties voor het uitwisselen van accupakketten, infrastructuur voor nieuwe brandstoffen en voorkomen van leegvaren door inzicht in ligplaatsen (uitrol BLIS).
 

Multimodaliteit

Het CBRB, BLN en de NVB hebben het belang van multimodaliteit onderstreept. Efficiënte inzet van spoor en binnenvaart draagt bij aan zowel de klimaatdoelen als aan de oplossing van de problemen bij bereikbaarheid. Dit dient concreet te worden uitgevoerd door het opzetten van een gezamenlijke modal shift programma door binnenvaartorganisaties, spoorgoederenvervoerders, achterlandterminals, (zee)havens en overheden.

De vergroening kost geld. Een Green Deal zonder financiële stimuleringsmaatregelen is voor de branche geen optie. Het CBRB en BLN hebben benadrukt dat de toezeggingen van het ministerie om hiervoor Europese en nationale fondsen beschikbaar te krijgen ook in de Green Deal moeten worden nagekomen.

De wens is om de inhoud van de Green Deal nog dit jaar af te ronden.

 

Meer artikelen...

 

Go to top