Binnenvaart deelt ervaring en tips over aanleg van walstroom

 

Binnenvaart deelt ervaring en tips over aanleg van walstroom
Nederland loopt eigenlijk best voorop met de aanleg van walstroom. Bij scheepswerven kan men sinds jaar en dag al aangesloten worden op walstroom. Destijds werd deze mogelijkheid niet primair geboden vanuit het oogpunt van milieu-, geluids-, en of uitstootoverlast, maar omdat de stroom aan boord niet tijdens werkzaamheden kon worden opgewekt. Sinds 2006 is de binnenvaart in Nederland bekend met walstroom en de mogelijkheid om daarop aan te sluiten. In 2016 werd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan EBU en ESO gevraagd om de ervaringen met walstroom te delen en vroegen ons kort en beknopt samen te vatten waar dan vooral op gelet moest worden. Op basis van deze vraag is dit documenticon rpg16_33nl_ervaringen bedrijfsleven CCR ontstaan en aangenomen door CCR als een aanbeveling vanuit het Europese binnenvaartbedrijfsleven.

Bent u voornemens om walstroom te laten aanleggen in uw binnenhaven? Dan is het document te gebruiken als een checklist en voorziet u van informatie over het gebruik van de aansluitingen in de kast, welke stekkers de binnenvaart nodig heeft en de wijze waarop betaald kan worden.

Terugblik op tweede Masterclass Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

 

Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’             
Op dinsdagmiddag 30 maart organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met de geassocieerde leden Movares en DGMR de tweede masterclass over het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. Deze masterclass werd online gegeven via Microsoft Teams. Lotte Janssen – Verschoor, secretaris van de NVB en Duuk van der Meer van Movares waren gastheer en gastvrouw bij deze masterclass.

 

Bruikbaar instrument om duurzaam havenbeleid vorm te geven
Deze masterclass ging over het strategisch geagendeerde thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. Niet voor niets staat dit thema op de strategische agenda van de NVB. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte bestaat aan een eenduidige aanpak om een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid te ontwikkelen. Door dit thema te agenderen en doelen te stellen ondersteunt en stimuleert de NVB haar leden om te werken aan duurzame en toekomstbestendige havens. Begin 2020 is de werkgroep gestart met de ontwikkeling van een Handreiking en instrument die gemeenten en binnenhavens kunnen gebruiken als basis om het duurzaam havenbeleid vorm te kunnen geven.

 

 

Test bij havens: ontwikkelde producten zijn praktisch en laagdrempelig in gebruik. Doen dus!
Tijdens de masterclass werd door Movares de resultaten van de Handreiking getoond en inzicht gegeven in het instrument. De toepasbaarheid van de Handreiking en instrument zijn in de praktijk getoetst door de binnenhavens van Roermond en Wanssum. Zij gaven antwoord op vragen als ‘Waarom heb je aan dit onderzoeksproject meegewerkt? en Wat heeft de deelname aan dit onderzoeksproject opgeleverd voor de binnenhaven’? Als een van de redenen voor deelname aan dit onderzoeksproject werd genoemd dat het havenbeleid zich – in het kader van de aanstaande Omgevingswet- op de omgeving moet richten. De haven zal een grotere rol gaan spelen in zijn omgeving , waardoor de gebruikersfuncties zullen toenemen. Om bedrijven zich te laten vestigen in havens is een gunstig vestigingsklimaat van cruciaal belang en dat vraagt om investeringen. Een concreet resultaat van deelname aan het onderzoeksproject is meer kennis en inzicht waardoor havens Wanssum en Roermond beter in staat zijn om keuzes te maken en richting te bepalen.
Op de vraag ‘Raad je de Handreiking aan bij andere havens?’ klinkt een eenduidig antwoord: Jazeker! De ontwikkelde producten zijn praktisch en laagdrempelig in gebruik. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van een visie, programmering en prioritering van investeringen in havens en geven richting bij de uitvoering ervan.

 

Interactieve masterclass
De masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ werd gegeven via een webinar met Microsoft Teams. Met ruim 40 deelnemers was de belangstelling voor de tweede masterclass over dit thema wederom groot. De deelnemers werden niet alleen geïnformeerd over de resultaten van de door Movares en DGMR ontwikkelde producten, maar ook uitgedaagd om op een viertal prikkelende stellingen te reageren.

·         Stelling 1: De binnenhaven kan een actieve bijdrage leveren aan de energie transitie, maar fossiele brandstoffen blijven de toekomst.

·         Stelling 2: Binnenhavens zijn niet in staat om een nieuw verdienmodel voor duurzame aanpak te ontwikkelen omdat ze blijven hangen in traditionele verdienmodellen.

·         Stelling 3: Binnenhavens zijn niet in staat de waarde van de haven te concretiseren, daardoor wordt de haven van de toekomst geen serieuze speler in de knooppunten van de logistiek.

·         Stelling 4: De urgentie om te verduurzamen in binnenhavens wordt door (de)centrale overheden en bedrijfsleven te beperkt gevoeld waardoor echte versnellingen niet aan de orde zijn.

De deelnemers deden actief mee en reageerden veelvuldig via de chat. DGMR leidde dit onderdeel in goede banen en gaf deelnemers de gelegenheid om reacties mondeling toe te lichten.
Uit de hoeveelheid reacties is gebleken dat het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ actueel is en leidt tot gesprekken tussen binnenhavens. Tijdens de masterclass werden verbindingen gelegd tussen netwerken en kennis en ervaringen gedeeld.
Begin oktober zal de definitieve Handreiking en instrument worden opgeleverd aan de NVB en beschikbaar worden gesteld aan NVB-leden.

De NVB, Movares en DGMR kijken terug op een zeer geslaagde masterclass en hopen dat binnenhavens zich melden om aan de slag te gaan met het thema. 
Bent u geen NVB-lid, maar heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

 

De presentatie en de opname van het webinar worden beschikbaar gesteld aan NVB-leden.

 

 

 

Christian van Millingen start met afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens

Geen circulaire economie zonder binnenhavens

Circulaire economie is één van de vijf thema’s in de strategische agenda van de NVB. Zonder binnenhavens geen circulaire economie. Enerzijds is er een grote groep binnenhavens die op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak heeft op het gebied van circulaire economie. Anderzijds zijn er in meerdere havens actuele en aanstaande ontwikkelingen. De volgende artikelen onderstrepen dit:

 

·         Op naar een circulaire economie in Limburg met een belangrijke rol voor binnenhavens

·         Filmpje Willem Alexanderhaven – Circulaire economie – Gemeente Roermond

·         Regio Deal Regio Zwolle geeft impuls aan Port of Zwolle als logistieke hub voor circulaire

bedrijvigheid en energie

·         ‘Geen circulaire economie zonder binnenhavens’, presentatie van Bart Kuipers bij NVB Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?' in 2019

·         Presentatie van Bart Kuipers bij het NVB-jaarcongres in 2018 over de binnenhavens van de

toekomst

·         Port of Amsterdam is de perfecte hub voor circulaire economie

·         Watergebonden bedrijvigheid in de Metropoolregio

 

Gelet op deze ontwikkelingen het is de juiste timing om in 2021 onderzoek te laten doen naar het onderwerp ‘Circulaire economie & binnenhaven’. In samenwerking met Bart Kuipers, Senior Onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal de NVB student Christian van Millingen begeleiden met zijn afstudeeronderzoek.

 

Het onderzoek
Het merendeel van de binnenhavens heeft op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak om een energie neutrale haven te ontwikkelen. Een van de oorzaken is het ontbreken van kennis van de mogelijkheden van Energietransitie en Circulaire Economie. Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het geven van antwoorden op de volgende vragen;

 

         Hoe gaat de circulaire economie zich in Nederland de komende jaren ontwikkelen (2030-2040)?

         Wat betekent dit voor de rol die binnenhavens en de binnenvaart daarin gaan spelen?

         Welke scenario’s zijn daardoor te schetsen?

         Wat vraagt dit aan beleidsacties?

 

De resultaten van het afstudeeronderzoek moeten van toegevoegde waarde zijn voor de NVB-leden en aansluiten bij de doelstellingen van de strategische agenda op het thema Energietransitie en Circulaire Economie en bij voorkeur aansluiten bij de uitvoering van het thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.

 

Even voorstellen

Ik ben Christian van Millingen en om mijn master Urban, Port and Transport Economics aan de Erasmus Universiteit af te ronden mag ik bij de NVB onderzoek doen naar circulariteit in binnenhavens. Voor mijn bachelor scriptie heb ik stage gelopen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderwerp was stedelijke logistiek met het oog op bedrijfsafval. Tijdens deze stage kwam ik voor het eerst in contact met afvalbeleid. Die wereld is best bijzonder gebleken. Het speelveld is dynamisch, de regels soms best apart en binnen de kader wordt veel geëxperimenteerd. Voor mijn bachelor scriptie heb ik eerder contact gehad met Bureau Voorlichting Binnenvaart en de mogelijkheden besproken om stedelijk bedrijfsafval met binnenvaartschepen via water te vervoeren. Ik heb plannen gelezen in het kader van topcorridor ontwikkeling en een aantal experimenten die hebben plaatsgevonden. Dat had mijn interesse, maar paste niet in het onderzoek.

Deze stage biedt mij de mogelijkheid om nu wel aan de slag te gaan met rol van binnenvaart en binnenhavens in het kader van circulariteit.
Als alles een beetje volgens planning gaat ben ik voor jullie bezig van begin mei tot eind september.
Natuurlijk kan ik dat niet doen zonder input van de hoofdrolspelers zelf. Dus hopelijk zie ik jullie snel. Nu nog even digitaal, maar hopelijk binnenkort in het echt.

Nieuwe editie Havenlocaties 2021 gepubliceerd

De nieuwste editie van het magazine Havenlocaties Nederland is gepubliceerd met maar liefst 80 pagina's over logistieke hotspots, goederenvervoer, overslag, toekomstbestendige havens, investeringen in vaarwegen, samenwerking en verduurzaming in de sector. 

Het is een informatieve en mooie uitgave geworden die is samengesteld met 38 partijen; 

  • Havenbedrijven / havenlocaties 
  • Containerterminals / logistieke dienstverleners 
  • Vastgoedprofessionals 
  • Branche- en belangenorganistaties / overheid 
  • Kennisinstituten / toeleveranciers


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, enkele leden en geassocieerde leden hebben mooie bijdragen kunnen leveren aan deze editie!


​Op naar toekomstbestendige binnenhavens in een duurzame en digitale economie
Op pagina 16 en 17 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB over de toekomstbestendige binnenhavens en welke rol de NVB met haar Strategische Agenda hierbij speelt. Daarnaast ook aandacht in deze editie voor:


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media

Meer artikelen...

 

Go to top