NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Het grote EP verkiezingsdebat: Europa in beweging?!

Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs in debat over uitdagingen in de handel en logistiek

16 mei 2019 ‖ Nieuwspoort, Den Haag ‖ Inloop 15.00 uur, start debat 15.30 uur

Eind mei gaat Nederland naar de stembus en kiezen wij onze Europarlementariërs voor de komende vijf jaar. Voor Nederlandse ondernemers en bedrijven met een logistiek en exportbelang is het cruciaal dat op Europees niveau de samenwerking wordt gezocht en versterkt. Een goede reden om van de Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement te horen hoe zij aankijken tegen de uitdagingen op het gebied van Europees transport- en handelsbeleid.

 • Hoe denken zij bijvoorbeeld over meer samenwerking in de Europese Unie tussen de lidstaten?
 • Hoe krijgen we de personeelstekorten in de logistiek weg?
 • Hoe komen we tot meer en betere Europese achterlandverbindingen?
 • En welke stappen zijn noodzakelijk voor het realiseren van een duurzame Europese transportsector?

 

Op donderdag 16 mei, een week voor deze Europese verkiezingen, organiseert de Logistieke Alliantie (waar de NVB onderdeel van is) het Grote EP Verkiezingsdebat in internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Onder leiding van moderator Martijn de Greve en voorzitter Steven Lak gaan kandidaat Europarlementariërs met elkaar in debat over het thema ‘Europa in beweging’ over de toekomst van de logistiek in Europa en het belang van Europese samenwerking voor Nederlandse ondernemers en bedrijven.


Uiteraard is er na afloop de mogelijkheid om onder het genot van een borrel nader met elkaar van gedachten te wisselen. Noteer 16 mei alvast in uw agenda. Toegang is gratis, meld u hier aan. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

 

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2019 verschenen

Voor het vierde jaar op rij, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2019.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina 10 en 11 van Havenlocaties Nederland 2019 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Nederland kan haar kansrijke Europese en mondiale positie als ‘Nederland Distributieland’ waarmaken, als alle betrokken partijen samen koersen op economische groei. Het behouden van zowel gezamenlijk als individueel economisch perspectief is onlosmakelijk verbonden met het met vaart optimaal benutten van de huidige kansen op milieugebied. Met de Green Deal aanpak maken we alvast een stap in de juiste richting”, zegt Eric Janse de Jonge voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2019 Samen koersen op economische én groene groei” direct downloaden en lezen.
 

 

Koen de Korte start afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn gezamenlijk aan de slag met de uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Lees meer over het afstudeeronderzoek op pagina 27. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2019 Koen de Korte start afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur” direct downloaden en lezen.


Een greep uit de artikelen:

 • Havens en waterwegen als vitaal onderdeel van ons netwerk - Bert Boerman, provincie Overijssel (pagina 3);
 • POLO: toekomstbestendige logistiek (pagina’s 6 – 9);
 • Bredere sluis Afsluitdijk: enorme impuls (pagina 13);
 • Keynote speech minister Van Nieuwenhuizen op het NVB-congres Lelystad 1 november 2018 (pagina’s 14 en 15);
 • De Haven van de Toekomst is er al (bijna) - Leon van Warmerdam, Movares (pagina’s 18 – 21);
 • Flevokust Haven ten noorden van Lelystad - 'Unieke havenlocatie, waar kwaliteit voorop staat’ (pagina’s 28 – 30);
 • Frisian Ports jaagt watergebonden economie aan - Schouder aan schouder verder (pagina’s 32 en 33);
 • Havenvisie 2019 – 2035 Koestert ambities - Port of Harlingen: blik op de horizon (pagina’s 36 en 37);
 • Havensamenwerking: een duurzame ontwikkeling - Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam (pagina’s 48 en 49);
 • Zwijndrecht denkt aan uw toekomst (pagina’s 52 en 53);
 • Havenlocaties voor circulaire en distributieconcepten - Bart Kuipers, Erasmus UPT (pagina’s 56 en 59);
 • Alles grijpt in elkaar in duurzame zeehaven Moerdijk (pagina’s 60 en 61);
 • Binnenhavens kunnen rol pakken in de energietransitie - Menno Menist, Panteia (pagina’s 62 – 65);
 • Robuuste samenwerking Blueports Limburg (pagina’s 74 en 75).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

Koen de Korte start met afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur

         


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer gezamenlijk aan de slag met uniformering binnenhavengeldstructuur.
 

Geen mainports zonder achterland
Een mainport zoals de haven van Rotterdam is de spiegel van de wereldeconomie. Echter zonder adequate achterlandverbindingen geen florerende zeehavens! Veranderingen in de Nederlandse economie zijn dan ook bij uitstek zichtbaar bij belangrijke economische knooppunten in het achterland: de Nederlandse binnenhavens. Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. Een slim, duurzaam en meer geïntegreerd vervoerssysteem is noodzakelijk. Hierbij is een adequate en toekomstbestendige (binnen)havenstructuur essentieel.

 

Binnenhavengeldstructuur
Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havengebruikers als havenbeheerders. Dat hier vraag naar is, blijkt ook uit de in 2018 georganiseerde workshop "Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur". In samenwerking met Bart Kuipers, Senior Onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is deze vraag verwerkt in een afstudeeronderzoek. Mocht u zich verder willen verdiepen in de noodzaak van dit onderzoek, vindt u hier enkele links naar eerdere onderzoeken en rapportages:


Het onderzoek
Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een model dat gemeenten en binnenhavens kunnen hanteren voor een verantwoorde berekening van hun haventarieven. In dit model worden een structuur, uniforme grondslagen en optioneel de wijze van berekenen van het binnenhavengeld voorgesteld. Afbakening van het afstudeeronderzoek is dat het primair gaat om (harmonisatie van) grondslagen van het binnenhavengeld en niet de hoogte van de gehanteerde tarieven. Dit model kan worden gebaseerd op een aantal factoren zoals bijvoorbeeld:

 • Multimodaal vervoer en overslag
 • Verblijftijd van schepen in een haven
 • Bevordering van klimaat en emissievrij vervoer
 • Bevordering van de regionale economie


Even voorstellen
Mijn naam is Koen de Korte, ik studeer Urban, Port & Transport Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zal mij in opdracht van de NVB, het CBRB en KBLNS tot en met eind augustus met dit vraagstuk bezighouden. Het werken aan zo’n actuele opdracht is een buitenkans en ik ga dan ook met veel plezier aan de slag. Vanzelfsprekend zal dit alleen resulteren in succesvol onderzoek in samenspraak met u. Daarom streef ik ernaar met zo veel mogelijk belanghebbenden in gesprek te aan. Komende weken ga ik mij bezighouden met het schrijven van een plan van aanpak, waarna ik u daarvoor actief zal benaderen. Mocht u meer willen weten over het onderzoek, advies of inzichten hebben, kunt u mij altijd benaderen.

 

 

 

 

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden

Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag 7 februari de 'Visie Handel en Logistiek in 2040'.
 

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.
 

Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.


Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.
 

Naaste evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de ondertekenaars van dit programma.
 


Samen nog vele stappen te nemen
De NVB vindt het belangrijk dat we de doelen met elkaar moeten afstemmen en vernieuwingen moeten uitrollen. "Het versterken van het concurrentievermogen van onze economie en de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen moeten zeker met elkaar in balans zijn. Hier ligt een transitietaak voor onder meer 420 binnenhavens. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor aantrekkelijker en schoner vervoer over water. Qua samenwerking hebben we nog vele stappen te nemen", aldus Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB. De 'Visie Handel en Logistiek in 2040' is een programma om samen die stappen te zetten.

 

Meer artikelen...

 

Go to top