Jaarcongres 2017

Jaarcongres 'Slim & Groen

Vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst?

Recent publiceerde de rijksoverheid de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze analyse is multimodaal, zowel weg, als vaarwegen, spoor en OV zijn onderzocht. De NMCA richt zich op knelpunten waarbij de huidige functionaliteit onvoldoende is om toekomstige goederenstromen op een betrouwbare manier te faciliteren. Kort samengevat staat de bereikbaarheid van Nederland zwaar onder druk en zijn forse investeringen in de infrastructuur nodig.


Deelrapportage NMCA over Vaarwegen
Eén van de deelonderzoeken is van belang voor de binnenvaart en daarmee ook voor binnenhavens: de NMCA Vaarwegen. In deze analyse is in kaart gebracht welke capaciteitsknelpunten in de vaarweginfrastructuur nog verwacht worden na realisatie van projecten uit het huidige MIRT.


Analyse bruggen
In de NMCA Vaarwegen staan vele bruggen die na uitvoering van de huidige MIRT-projecten na 2028 nog steeds een knelpunt zijn. Opwaardering is pas bij vervanging aan de orde. In deze NMCA  is uitgegaan van de streefhoogten van bruggen zoals omschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).  Hierin staat een streefbeeld dat hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden ten minste geschikt zijn voor klasse VIb-schepen en 4-laags containervaart, de doorgaande nationale hoofdvaarwegen ten minste voor klasse Va-schepen en 4-laags containervaart en de overige hoofdvaarwegen ten minste geschikt zijn voor klasse IV en 3-laags containervaart.  Voor vaste bruggen geldt de CEMT norm voor doorvaarthoogte van 7,00 m voor 3-laags containervaart en 9,10 m voor 4-laags containervaart.
 

Achterhaalde streefhoogtes bruggen!
Door het sterk toegenomen gebruik van 30 cm hogere high cube containers zijn de streefwaarden genoemd in de SVIR niet meer toereikend. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd en is onderzocht op welke trajecten verhoging van de bruggen in Nederland wel of niet wenselijk en haalbaar is. In haar kamerbrief noemt de minister van Infrastructuur en Milieu de uitgangspunten van het onderzoek en de conclusies.  Deze globale analyse geeft aan dat het voor de vaarwegcorridors Westerschelde - Rijn, Amsterdam - Rotterdam, Amsterdam – Noord Nederland en de Maasroute mogelijk kansrijk kan zijn kunstwerken op termijn te verhogen boven de huidige SVIR-streefwaarden. De analyse is echter nog te globaal om daar, gezien de onzekerheden, nu al definitieve uitspraken over te doen, aldus de minister. De NVB is van mening dat de streefhoogtes aangepast dienen te worden, in elk geval op de belangrijkste vervoerscorridors.


Capaciteitsknelpunten sluizen
Op basis van de bestaande indicatorwachttijd bij sluizen van gemiddeld maximaal 30 minuten, worden er bij de volgende sluizen in de toekomst capaciteitsknelpunten verwacht: op de Corridor Westerschelde- Rijn: Kreekraksluizen, de Corridor Amsterdam - Noord Nederland: Oranjesluizen, Houtribsluizen, Gaarkeukensluis, Oostersluis en de Corridor Maasroute: Sluis St. Andries. Sluizen waarvoor in het MIRT reeds een capaciteitsuitbreiding gepland is zijn niet opnieuw doorberekend. Dit zijn Sluis Eefde, de Prinses Beatrixsluizen, Sluis Terneuzen, Sluis IJmuiden en de Volkeraksluizen.
 

In prognoses is er altijd sprake van onzekerheden. Wat zal bijvoorbeeld de energietransitie voor de binnenvaart betekenen?  Daarom is gewerkt met verschillende scenario’s. Aanvullend zijn een aantal gevoeligheidsanalyses doorgerekend. In deze onzekerheidsverkenningen zijn varianten onderzocht zonder CO2-heffing binnenvaart, met minder vervoer van brandstoffen (sterkere transitie naar lokale energieopwekking uit bronnen als zon en wind), met méér vervoer van energiedragers, met een grotere rol voor vaste minerale brandstoffen en minder aardolie(producten), zonder modal shift doelstelling Maasvlakte, met hogere CO2-prijzen en met lagere dieselprijzen.


Ligplaatsen en overnachtingshavens
In de Richtlijnen Vaarwegen 2011 staat dat het streven is dat op de vaarweg er elke 2 uur varen of om de 30 km een gelegenheid voor de schipper is om te rusten en/of te overnachten. Voor kegelligplaatsen wordt gestreefd naar voldoende kegelligplaatsen elke 60 km.

Gelet op het feit dat het Rijk eigenaar en beheerder is van het merendeel van alle hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen in Nederland, is de conclusie gerechtvaardigd dat het Rijk ook verantwoordelijk is voor het (doen) aanleggen, beheren en onderhouden van voldoende ligplaatsen langs deze vaarwegen. De knelpunten ten aanzien van (kegel)ligplaatsen en overnachtingshavens, zijn per corridor beschreven, waarbij er vanuit  is gegaan dat alle MIRT-projecten in 2028 zijn uitgevoerd. Er zijn tekorten geconstateerd op de volgende corridors Vaarweg Amsterdam – Lemmer, tussen Rotterdam en Duisland en tussen Rotterdam en Maastricht.

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een informatievoorziening voor binnenvaartschippers. De schipper kan in enkele havens met BLIS  op de website de actuele bezetting zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen. Op dit moment wordt bekeken of het BLIS functioneel zo vorm kan worden gegeven in de regio, dat het ook kan worden uitgerold en toegepast voor Rijksligplaatsen. Daarnaast zijn overige provincies en vaarwegbeheerders aan het kijken waar en hoe BLIS toepasbaar is in de regio.


Bodemerosie en robuustheid vaarwegennetwerk
Er ontstaan scheepvaartknelpunten door de voortschrijdende bodemerosie en aanzanding.  Er ontstaan voor de binnenvaart knelpunten, als beperkte aflaaddiepte door ondieptes en baggerhinder, op de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de IJssel. Ook neemt de gronddekking van kabels en leidingen af. Door klimaatverandering kan de problematiek verergeren. De robuustheid van het vaarwegennetwerk is dan ook een aandachtspunt voor de toekomst.


Oproep aan nieuwe kabinet om kansen vervoer over water op te pakken.
De NVB heeft, samen met partners in het Centraal Overleg Vaarwegen, het kabinet opgeroepen om de kansen voor meer vervoer over water op te pakken. Dit kan door betere achterlandverbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen. Dan is het Nederlandse vaarwegennet klaar voor de toekomst!

 

Presentatie digitale gastvrijheid in havens op The Blue Road Dag

The Blue Road dag 10 mei 2017: Digitale gastvrijheid in havens

In de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is adequate informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Tijdens het NVB-congres in 2016 riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, de havens dan ook op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen.
 

Er zijn meerdere vraagstukken bij de optimalisatie van informatie-uitwisseling in de keten. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Bureau Telematica en Binnen Netwerk Diensten hebben de handen ineen geslagen en zullen tijdens de Blue Road dag op 10 mei aandacht besteden aan het belang van digitale gastvrijheid in havens.
 

Eerder dit jaar is aan havenbeheerders en havengebruikers gevraagd wat verstaan wordt onder digitale gastvrijheid in havens. Dit is een samenvatting van de reacties:

  • Aanmeldsysteem binnenschepen
  • Inningsysteem binnenhavengelden
  • Ligplaatsinformatie zoals beschikbaarheid en in toekomst mogelijkheid tot reservering
  • Regelgeving haven zoals Havenbeheersverordening, binnenhavengeldverordening en binnenhavengeldtarieven.
  • Informatie over faciliteiten zoals walstroom, wifi, drinkwatervoorziening, afvalafgifte, bunkermogelijkheid, auto-afzetsteiger, arts en ziekenhuis, bevoorrading, enz.
  • Nautische informatie zoals dimensies, capaciteit


Nodig is bundeling, uniformering en digitalisering van de versnipperde informatie van operationele en functionele aspecten van havens. Uiteindelijk moet dit onderdeel uitmaken van een bredere context van data delen binnen een platform van binnenvaart en haven, met als doel een efficiënte en betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Uitvoering van het project digitale gastvrijheid in havens voorziet niet alleen in een behoefte aan informatie, het levert ook een administratieve lastenverlichting op, draagt bij aan de veiligheid in havens, en een betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Ries Bode, voorzitter van BTB en Lijdia Pater – De Groot, secretaris van de NVB hopen u te ontmoeten bij de Blue Road dag. In dit programma van de Blue Road dag is te lezen waar u ons kunt vinden. Tot 10 mei!

     

Brief aan informateur 'Kansen in logistiek'

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens maakt zich samen met andere bedrijfslevenorganisaties hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een icon brief 'Logistieke kansen voor een nieuw kabinet' en icon notitie 'Kansen in logistiek 2017-2021' aan informateur Edith Schippers nadat nu blijkt dat goederenstromen in Nederland bij meer economische groei verder vastlopen. De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek en digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking.
 

Gezamenlijke oproep aan nieuwe kabinet om kansen vervoer over water op te pakken
Het Centraal Overleg Vaarwegen roept het nieuwe kabinet op de kansen voor meer vervoer over water op te pakken. Dit kan door betere achterland verbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen en financiële ondersteuning bij vergroening van de binnenvaart.

De extra investeringen zijn noodzakelijk om het vervoer over water aantrekkelijk te houden. Vervoer over water kent vele voordelen. Zo wordt het wegennet ontlast en is de uitstoot van CO2 aanzienlijk lager.

Het COV bestaat uit evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB, de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Samen met ondermeer Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de KVNR heeft het COV deze oproep aan het toekomstige kabinet gedaan.


Uitsnede uit de notitie 'Kansen in logistiek 2017-2021'
Kansen vervoer over water pakken

Stimuleer vervoer over binnenwater
Om de concurrentiekracht van het in Nederland gevestigde bedrijfsleven te versterken, is een netwerk van hoogwaardige internationale wegen, spoorwegen en vaarwegen alsook zee- en binnenhavens nodig. Door schaalvergroting, 24 uurs economie, nieuwe logistieke concepten, containerisatie en “just in time deliveries” is transport constant aan verandering onderhevig en zal de vraag naar flexibel en betrouwbaar vervoer alleen maar toenemen. Goederenvervoer over water is daarbij een belangrijke schakel om slimme multimodale vervoersconcepten mogelijk te maken. Ook is het goederenvervoer over binnenwater een voorwaarde voor de sterke positie en groei van de mainports. Binnen de logistieke keten vormen de binnenhavens een onmisbare schakel. Als belangrijke economische knooppunten vormen zij een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen.


Help netwerk van overslagpunten uitbreiden
Om de verwachte groei in het goederenvervoer te kunnen accommoderen is het goed het potentieel van het vervoer over water beter te benutten. Dat vergroot de kans de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren en zorgt voor CO2 reductie in logistieke ketens. Het netwerk van aansluitingen van de verschillende modaliteiten binnen regionale en stedelijke (natte) overslagpunten moeten daarom worden uitgebreid. Tussen inland terminals kunnen het aantal shuttlediensten over water uitgebreid worden. Het Rijk kan hierin bijdragen door synchromodaal en multimodaal transport te stimuleren.


Investeer meer in onderhoud
Het Nederlandse vaarwegennet staat internationaal model als een adequaat en vitaal infrastructureel netwerk en dat willen we graag zo houden. Veel infrastructurele kunstwerken zijn in de 19e en 20e eeuw aangelegd en naderen het einde van de levensduur. Onderhoud aan vaarwegen en renovatie van kunstwerken wordt in de toekomst steeds belangrijker. Het is van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk goed op peil te houden, aan te passen en waar nodig op te waarderen om groei te faciliteren. Enkele procenten verschuiving van het water naar de weg door achterstallig onderhoud kan leiden tot onnodige congestie op de weg. Op de vaarwegen is nog reservecapaciteit beschikbaar. Een gemiddeld schip vervoert circa 2700 ton en dat zijn al 120 vrachtwagens. Er moet daarom meer financiële ruimte gemaakt voor onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken. Ook dienen er structureel middelen te worden vrijgemaakt om op alle interregionale vaarwegen kunstwerken te voorzien van 24-uursbediening.


Vergroot capaciteit natte infrastructuur
Met het oog op de noodzakelijke toekomstige capaciteit op onze vaarwegen, is een investeringsslag noodzakelijk. De havens van Antwerpen en Rotterdam willen meer samenwerken om hun positie in toekomstige groeimogelijkheden op Midden-Europese markten te versterken. Hier hebben de handels- en productiebedrijven die in Nederland zijn gevestigd veel baat van. De logistieke groei van de zeehavens manifesteert zich voor het overgrote deel in de containeroverslag waarin onder andere veel stukgoed vervoerd wordt. De afvoer per binnenvaart vanuit Antwerpen wordt belemmerd door te lage bruggen op de Schelde Rijnverbinding. Op zo’n belangrijk traject moet vier lagen (high-cube) containervervoer mogelijk worden. Om de groei in deze regio op te vangen is daarnaast op korte termijn capaciteitsuitbreiding nodig bij de sluizen in de Zuid Westelijke Delta (Volkerak, Kreekrak en Krammer). Zeker wanneer de Seine Nord verbinding vanaf 2023 ook de regio Parijs voor Nederlandse en Vlaamse zeehavens binnen bereik brengt.


Ondersteun verschoning in de binnenvaart
De binnenvaart heeft een gunstige footprint per vervoerd gewicht. Maar de Nederlandse binnenvaart kan met behulp van nieuwe innovaties nog schoner worden. Een verdere CO2-reductie is haalbaar met nieuwe aandrijflijnen waarmee ook de uitstoot van NOx en fijnstof omlaag kan. Het Rijk dient hier de binnenvaartsector bij te ondersteunen zodat zij de benodigde investeringen kunnen financieren.

 

 

Europees onderzoek naar walstroom in de binnenvaart

Een consortium van 17 partners uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk investeert in schone binnenvaart. Het belangrijkste doel van het project CLean INland SHipping (CLINSH) is aan te tonen dat emissiereductie in de binnenvaart binnen handbereik is. CLINSH begon op 1 september 2016 met steun van het Europese LIFE-fonds. Het totale investeringsbudget voor groenere binnenvaart is € 8,5 miljoen.


Onderdeel van het demonstratieproject is het beoordelen van de economische en ecologische voordelen van walstroom voor binnenschepen, en het opstellen van een leidraad voor de aanleg van walstroom als hulpmiddel om investeringen in walstroom te rechtvaardigen. CLINSH demonstreert hoe walstroom kan helpen te voldoen aan de emissiegrenswaarden, en de luchtkwaliteit kan verbeteren. CLINSH zal ook aanbevelingen doen voor beleid op alle overheidslagen over interoperabiliteit en harmonisatie van beleid in de EU en wil verkennen hoe de business case van walstroom bij havengemeenten kan worden verbeterd.


Verbeterde business case walstroom voor havenbedrijven

Nederlandse overheden in het consortium zijn onder andere Provincie Zuid-Holland en gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen voert momenteel diverse gesprekken in binnen- en buitenland waarbij niet alleen wordt gekeken naar de huidige en geplande walstroominitiatieven, maar ook naar nieuwe techniekoplossingen en het verbeteren van de business case voor havenbedrijven en gemeenten. Nijmegen wil graag samen met andere gemeenten, provincies en havens optrekken om het gebruik van walstroom in Europees verband te bevorderen.

Heeft u:

  • al walstroom in uw haven en wilt u uw business case verbeteren?
  • plannen om walstroom aan te leggen?
  • vragen, suggesties voor beleidsmaatregelen die walstroomgebruik stimuleren?

Neem dan contact op met CLINSH-consortiumpartner gemeente Nijmegen via h.nijhuis@nijmegen.nl, ook wanneer u meer wilt weten van het CLINSH project.

 

Meer artikelen...

 

Go to top