Jaarcongres 2019

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde

De 18 partijen (de NVB is er daar één van) die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd.


Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de bedrijfslevenpartijen en infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd protectionisme en klimaatproblemen stellen het logistieke systeem in Nederland daarbij voor nieuwe uitdagingen. En met de agenda anticipeert het kabinet op dit toenemende belang.   
 

Agenda raakt iedereen 
“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB-ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 
 

Handel én logistiek
Vorige week presenteerde het bedrijfsleven al haar visie 'handel en logistiek in 2040' aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. "Deze agenda is een eerste uitwerking van het kabinet op onze oproep om het logistieke systeem in samenhang met de vraag naar logistieke diensten vanuit handels- en productiebedrijven te bezien en de impact daarvan op de samenleving. Het goede nieuws is met deze agenda het ministerie laat zien dat die denkrichting is geland. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de topsector logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend", besluit Lak.
 

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs

 

Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer

De Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.
 

Visie 2040 voor de minister 

Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak. 
 

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken.” 
 

Goederenvervoer is overal

“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen." Daarbij constateren de 18 partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf.
 

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer

Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”
 

Samen met topsector Logistiek 

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.
 

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland,  VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs
 

Klik hier om meer te lezen over de Logistieke Alliantie en de Visie Handel en Logistiek 2040.

 

Evaluatie Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart

De door Panteia uitgevoerde eindevaluatie die is opgesteld ter afronding van de Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier te downloaden. Deze in 2008 opengestelde regeling kwam voort uit de Rijksambitie om decentrale overheden te stimuleren om hun binnenhavens en vaarwegen op te waarderen en hiermee een modal shift richting de binnenvaart te stimuleren. In drie tranches zijn uiteindelijk 59 projecten gerealiseerd met een rijksbijdrage van € 76 miljoen. Door de cofinanciering door decentrale overheden is er in totaal € 150 miljoen geïnvesteerd.
 

Het doel van deze evaluatie is om inzicht te verschaffen in de volgende zaken:

 1. De doelmatigheid en doeltreffendheid waarmee de gemeenten en provincies hun werkzaamheden hebben verricht;
 2. De mate van implementatie van de resultaten en de bijdrage aan beleidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals opgenomen in het Quick Wins-beleid;
 3. De mate van implementatie (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief) van de maatschappelijke kosten en baten zoals opgenomen in de specifieke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-berekeningen van individuele subsidieprojecten die zijn toegevoegd bij de subsidieaanvragen.
   

Op pagina 88-94 zijn de conclusies te lezen. De aanbevelingen (pagina 94-96) van de onderzoekers zijn:

 • Stel gekwantificeerde beleidsdoelen op, om eenduidig vast te kunnen stellen wanneer de beleidsdoelen behaald zijn;
 • Vanuit het oogpunt van projectbeheersing is meer aandacht voor projectmanagement of omgevingsmanagement nodig;
 • Stel al in een vroeg stadium convenanten met bedrijven op met daarin duidelijke afspraken over investeringen en het gebruik van de faciliteiten;
 • Maak het aantrekken van nieuwe watergebonden bedrijvigheid integraal onderdeel van plannen op het gebied van havenontwikkeling;
 • Kom tot een visie op belangrijke knooppunten en bedrijvigheid in relatie tot het vaarwegennet;
 • Geef vooraf richtlijnen mee om de kwaliteit van MKBA’s te borgen.
   

In de Kamerbrief met Uitkomsten Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en voortgang MIRT is op pagina 16 een toelichting op de Evaluatie Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart te lezen:

De conclusie is dat de Quick Wins-regeling in veel gevallen succesvol lijkt te zijn, ook al moet een deel van de baten in sommige gevallen nog worden gehaald. De grootste maatschappelijke baten zijn geboekt bij de projecten gericht op uitbreiding van containeroverslag. Deze is in de periode 2011-2016 met 40% gegroeid in die gemeenten waar Quick Win-projecten zijn uitgevoerd. Dit terwijl de containergroei in gemeenten zonder Quick Wins-project op 10% is uitgekomen. De 3e tranche was dan ook gericht op het versterken van containerfaciliteiten. Bij de bulkprojecten kan worden geconstateerd dat de binnenvaart-overslag op peil is gebleven door het mogelijk maken van schaalvergroting, waardoor de bereikbaarheid van deze havens is veiliggesteld. Door deze projecten is het netwerk van binnenhavens vooralsnog voldoende op peil gebracht. Als vervolg wordt in het MIRT-programma Goederencorridors nu vooral gekeken naar mogelijk kansrijke kadeprojecten in lijn met motie De Boer (Kamerstuk 34 550 A, nr. 50) om meer vervoer over water te genereren. Hierbij zullen de leerpunten van de Quicks Wins-regeling worden meegenomen. Verdere initiatieven voor versterking van de modal shift zullen in het kader van de Goederenvervoeragenda worden opgepakt.

 

Green Deal voor de binnenvaart en binnenhavens is rond

Koninklijke BLN Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens tekenen akkoord met de Overheid. 

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens ondertekend. Deze Green Deal geeft invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid om onder meer de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. Met als grootste doel een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050. De Overheid maakt hiervoor de komende 2 jaren € 15 miljoen vrij. Bij de Green Deal zijn naast de binnenvaart-brancheorganisaties en het Kabinet ook de verladers, zeevaart, havens, banken, TLN en kennisinstellingen betrokken.

 

Samenwerking branche-organisaties

Deze Green Deal is tot stand gekomen na een intensieve onderhandelingsperiode. Hierbij is nauw samengewerkt tussen de binnenvaartbranche-organisaties Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) , Koninklijke BLN Schuttevaer (BLN Schuttevaer) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). De Green Deal is de eerste grote stap richting een groene binnenvaart.

 

 

Binnenvaart: schoonste modaliteit, nu en in de toekomst

De ambitie van de binnenvaart is om de schoonste modaliteit te blijven; voor nu en in de toekomst. Het gaat hierbij zowel om CO2-reductie alsook reductie van emissies. De belangrijkste afspraken in de Green Deal zijn:

 

 

 • Reductie van CO2 met 35-50 % tot 2035. Dit zal met name worden bereikt door het bijmengen van duurzame biobrandstof. Een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart in 2050. Dit dient te worden bereikt door inzet van schonere motoren, nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande motoren;
 • Gelijkwaardigheid van motoren en acceptatie van nabehandelde motoren die voldoen aan de eisen voor een schone motor. De milieuprestaties krijgen een label op basis waarvan een bijdrage uit het verduurzamingsfonds en financiering door banken wordt afgesproken.
 • Afschaffing van regionale milieu-eisen zoals de CCR2-verordening in Rotterdam. Een integrale aanpak zoals de Green Deal heeft immers een grotere impact dan een lokale regeling;
 • Een betere afhandeling van de binnenvaart, o.a. door inzet van integrale IT-systemen en het  oplossen van de congestie bij de container-terminals;  
 • In Europees verband wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IW) een verduurzamingsfonds uitgewerkt voor schonere motoren. Hiermee wordt ook de ontwikkeling van nieuwe technieken gestimuleerd. Voor de komende 2 jaren maakt het Kabinet € 15 miljoen vrij om in Nederland al inzet van schonere motoren te stimuleren voor de zgn. ‘onrendabele top’;

 

 

Havens: stimuleren en faciliteren schone scheepvaart

Ook de Nederlandse binnenhavens committeren zich aan de doelstellingen van de Green Deal.  Hiermee wordt schone scheepvaart gefaciliteerd. De havens streven naar een uniform systeem van gedifferentieerde tarieven en kortingen op het binnenhavengeld. Daarnaast is afgesproken met Ministerie van IW en met het Ministerie van Financiën dat de energiebelasting op de gebruikte elektriciteit voor walstroom door de scheepvaart wordt afgeschaft.  
 

 

Modal Shift

Daarnaast committeren alle partijen zich aan een versterkte inzet en middelen voor modal shift van weg naar binnenvaart en rail. Hierin zullen verladers, overheid, binnenvaart en andere branche-organisaties samen optrekken.
Paul Goris (Voorzitter CBRB), Dominic Schrijer (Voorzitter BLN Schuttevaer) en Eric Janse de Jonge (Voorzitter NVB) geven aan enorm verheugd te zijn met deze Green Deal: “Dit is een goede en robuuste eerste stap op het pad naar vergroening. Het is nu belangrijk dat alle partijen zich houden aan de afspraken.”
 

Lees hier de toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

 

 

Meer artikelen...

 

Go to top