NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Port of Amsterdam - Digitale Haven

Port of Amsterdam - Digitale Haven

Digitalisering verandert het logistieke speelveld en biedt een wereld aan kansen. Daarom investeert Port of Amsterdam met het programma ‘Digitale Haven’ in technologische ontwikkelingen om (logistieke) processen van klanten én van het havenbedrijf te optimaliseren.

Op 29 oktobber jl. lanceerde Port of Amsterdam een video: Digital Solutions, The Amsterdam way. Deze film toont hoe Port of Amsterdam met haar klanten digitale oplossingen realiseert die bijdragen aan een slimmere, snellere en schonere haven.

Meerdere interessante oplossingen komen aanbod in deze video, waaronder de volgende twee oplossingen:

 • Poseidon: open source platform dat met trackerinformatie inzicht biedt in actuele ligplaatsbezetting van duwbakken. Poseidon maakt optimalisatie en automatisering van binnenhavengeld mogelijk. Bekijk meer over dit project in de video op 3:50 min.
 • Easydock: reserveringssysteem voor riviercruises, binnen- en zeevaart voor ligplaatsen, openbare kades & palen. Bekijk meer over dit project in de video op 7:54 min.

Klik hier voor de video: Digital Solutions, the Amsterdam way - Full video van Port of Amsterdam.

Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden

Hoog tijd voor de uniformering van de binnenhavengeldstructuur.

Eén van de acties in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de ontwikkeling van een model met uniforme grondslagen voor een binnenhavengeldverordening. Een belangrijk doel is mogelijke belemmeringen in het logistieke proces en de inzet van de binnenvaart hierbij weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft, samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste belangrijke stap gezet om deze actie uit te kunnen voeren. Onder begeleiding van haveneconoom Bart Kuipers heeft afstuderende masterstudent Koen de Korte zich de afgelopen maanden gebogen over de binnenhavengeldstructuur. Doel van het onderzoek is tot een wetenschappelijk onderbouwd model met grondslagen van het binnenhavengeld te komen.
 

Knelpunten huidige binnenhavengeldstructuur

Het onderzoek heeft een aantal knelpunten blootgelegd bij de huidige binnenhavengeld regelingen. Het onderzoek heeft eveneens bevestigd dat de huidige gehanteerde historische grondslag, vaak gebaseerd op het maximale laadvermogen, en het weekbriefje, een barrière vormen voor het optimaliseren van efficiëntie en het vergroten van de modal split van de binnenvaart. Een ander ongewenst effect is dat verschillende grondslagen in de havengeldverordeningen een belemmering zijn voor het verzamelen van data en het meten van prestaties. Academische literatuur toont aan dat historische grondslagen een remmende werking hebben op economische groei.
 

Grondslagen

Zowel academische literatuur als havengebruikers onderbouwen dat grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening.
 

Gebaseerd op wetenschappelijke argumenten worden drie grondslagen voorgesteld:

 • Tijd: een tijdgebonden grondslag gebaseerd op de werkelijke verblijftijd in de haven;
 • Kwantiteit: een kwantitatieve grondslag gebaseerd op werkelijk overgeslagen ton/container;
 • Vergroening: een groene grondslag gebaseerd op het getrapte systeem van de Green Award Foundation of een vergelijkbaar geaccepteerd label systeem.

 

Uniformering

Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havenbeheerders als havengebruikers.  Naast het bereiken van de gestelde doelen - economische groei, rechtvaardigheid en vergroening - heeft uniformering van het binnenhavengeld een extra spin-off effect. Positieve effecten van uniformering zijn bijvoorbeeld: verlaging van transactiekosten, faciliteren van de handel, schaalvoordelen en een efficiëntere supply-chain.
 

Nederlandse binnenhaven: uniformeer uw havengeldverordeningen!

De voorgestelde uniformering van de havengeldgrondslagen heeft grote voordelen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer roepen de Nederlandse binnenhavens dan ook op om hun havengeldverordeningen te uniformeren.
 

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens: Toekomstgerichte binnenhavens maken integraal deel uit van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Harmonisatie, standaardisatie en transparantie van processen, systemen en regelgeving is dan ook van belang. Eerder heeft de NVB samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelhavenbeheersverordening opgesteld. Een volgende stap is uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Dit zorgt voor duidelijke regels die overal toepasbaar zijn. Het is hoog tijd voor optimalisatie van processen en een efficiëntieslag. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is dat een tijdgebonden en kwantitatieve grondslag inzicht geeft in overslag in en gebruik van havens. Nuttige informatie voor het beheren van havens én vergelijkingen maken tussen havens, gemeenten en regio’s. Havens, ga aan de slag met uw havengeldverordening en pas de drie voorgestelde grondslagen toe!

 

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart: Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. De binnenvaart én de binnenhavens kunnen bijdragen aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Uniformering van de grondslagen van het binnenhavengeld kan bijdragen aan efficiëntie van processen én de modal split en meer vervoer per binnenvaart. Grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening. Door dit uniform in te voeren wordt het systeem eenvoudiger en kunnen kosten worden bespaard. De havengebruikers roepen de binnenhavens nadrukkelijk op de drie voorgestelde grondslagen toe te passen in de havengeldverordeningen.

 

Koninklijke BLN-Schuttevaer: roept gemeenten op havengelden te heffen op basis van daadwerkelijk gebruik en daarbij voor een eenduidige rapportage te kiezen voor geheel Nederland. Wij roepen tevens op om de handen ineen te slaan en tot eenduidige inning van het binnenhavengeld te komen, zowel in de vorm van inning als in tarifering. Het voordeel voor gemeenten manifesteert zich in een verlaging van administratieve lasten en geeft een impuls aan meer, energiezuinig, vervoer over water.

 

Onderzoeksrapport
Uiteraard is het verrichte onderzoek, de beargumentering van de aanbevelingen, evenals een uitgebreid overzicht van de bestudeerde literatuur beschikbaar. Hier vindt u de volgende documenten:

 • Engelse thesis ‘The standardisation of inland port due foundations’
 • Nederlandse samenvatting ‘Uniformering grondslagen binnenhavengelden’

 

Blueports Limburg in 2020 gastheer van het NVB-jaarcongres

Op vrijdag 4 oktober 2019 werd tijdens het NVB-jaarcongres door middel van (inmiddels traditie geworden) een filmpje het volgende jaarcongres aangekondigd. Op vrijdag 2 oktober 2020 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Venray bij Blueports Limburg. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

U kunt hier het zeer inspirerende filmpje zien.
 

 

NVB-jaarcongres 'LEF!': Samen naar de Haven van de Toekomst

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) vond dit jaar plaats in Overijssel. Het congres, al weer de dertiende keer, had dit jaar een bijzonder karakter: Niet één havenplaats, maar drie Ports hebben in samenwerking met de NVB en de provincie Overijssel de organisatie op zich genomen. Port of Zwolle, Port of Twente en Port of Deventer laten daarmee zien dat samenwerking de basis is om verder te komen met duurzaam goederenvervoer over het water.

Er is LEF nodig van ondernemers en de verschillende overheden om de havens door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken.

 

Fooddock, de eerste foodhal van Oost-Nederland, in de haven van Deventer was de locatie voor het ochtendprogramma. Het middagprogramma bestond uit excursies naar de drie Ports. Deze binnenhavens verschillen qua profiel, schaalgrootte en bedrijvigheid, maar hebben gemeen dat ze deel uitmaken van een internationaal vervoersnetwerk. Door samenwerking kunnen de regionale kansen van vervoer over het water beter worden benut.

 

Vijf thema’s

Vijf hoofdthema’s vormden de kapstok van het evenement: Multimodale verbindingen, Samenwerken, Ondernemen, Duurzaamheid en Innoveren. Na een korte welkomstboodschap van Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en Deventers wethouder Frits Rorink hield Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB zijn jaarrede. Die stond dit jaar in het teken van  de nieuwe koers van de vereniging. Op 3 oktober hebben de NVB-leden ingestemd met een nieuwe strategische agenda voor de komende vijf jaar met een focus op vijf thema’s, waar hét toekomstgerichte potentieel voor de Nederlandse binnenhavens ligt: Digitalisering; Bereikbaarheid; Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid; Samenwerking en exploitatie; en Energietransitie en circulaire economie.

 

Haven van de toekomst

Bart Kuipers van de Erasmus universiteit mocht inhoudelijk het congres openen met zijn visie op de haven van de toekomst. Een bijzondere rol was weggelegd voor Koen de Korte die in opdracht van de NVB zijn afstudeeronderzoek naar de binnenhavengeldstructuur (heffingsgrondslagen) presenteerde. Het onderzoek heeft bevestigd dat de huidige vaak gehanteerde historische grondslag gebaseerd op het maximaal laadvermogen en het weekbriefje, een barrière vormen voor een competitieve positie van binnenhavens, het optimaliseren van efficiëntie en het vergroten van de modal split van binnenvaart. Gebaseerd op duidelijke wetenschappelijke argumenten werden de volgende drie grondslagen voorgesteld:

 1. Een tijdgebonden grondslag gebaseerd op werkelijke verblijftijd in de haven
 2. Een kwantitatieve grondslag gebaseerd op werkelijk overgeslagen ton/container
 3. Een groene grondslag gebaseerd op het getrapte systeem van de Green Award Foundation of een vergelijkbaar geaccepteerd label systeem.

De conclusie was duidelijk :uniformering van de havengeldgrondslagen zorgt voor duidelijke regels die overal toepasbaar zijn.Download hier de icon 20191001 Nederlanse samenvatting Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden (2.58 MB)

 

Samenwerken en ondernemen

Daarna was het de beurt aan dagvoorzitter Gert-Jan Jansen om vertegenwoordigers van de drie Ports en enkele ondernemers te ondervragen op hun visie op samenwerken en ondernemerschap. Hij ging allereerst in gesprek met gedeputeerde van de provincie Overrijsel, Bert Boerman; managing director van Port of Zwolle, Jeroen van den Ende; wethouder van de gemeente Deventer, Frits Rorink; en manager van Port of Twente, Gerry Waanders. Daarna was het podium aan directeur van MCS, Willem van der Ark; business development manager Heylen Warehouses, Bob Loohuis; en CEO en managing director BCTN, Joop Mijland.

 

Duurzaamheid

Na de pauze kwam het thema Duurzaamheid aan bod. In korte pitches gaven Wim Stubbe en Han Wiendels hun visie op de toekomstige havens. Wim Stubbe was helaas niet fysiek aanwezig, maar belde in en deelde vanuit zijn rol als projectmanager van het Europees programma Dual Ports zijn ervaring met samenwerking op Europees niveau. Door samenwerking tussen havens binnen het Interreg programma ontstaat meer slagkracht op bijvoorbeeld maatregelen die leiden tot onder andere CO2 reductie en verduurzaming in faciliteiten in havengebieden. Het Europees programma Dual Ports geeft daartoe diverse kansen.

Voor Han Wiendels ligt het accent op de herontwikkeling van gebouwde havenomgeving. Als strateeg en investeringsmanager van de haven en de herontwikkelingsmaatschappij Overijssel is hij op zoek naar waarde toevoeging. De casus Hasselt laat zien dat gerichte investeringen in het functioneren van de haven waardevermeerdering voor allen betekent. Bekijk hier het filmpje van Herstructurering Bedrijventerrein Zwartewater Hasselt.

 

Smart Port

Via het thema Innoveren is de cirkel rond voor de toekomstige ontwikkeling van de havens. Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, kreeg het woord om toe te lichten hoe belangrijk digitalisering en innovatie is voor de binnenvaart. Daarom werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel, Port of Twente en 4Shipping samen aan het platform Smart Port Twente. Een platform waarin allerlei informatie beschikbaar is rondom het gebruik van de Twentekanalen annex havens. Digitale technieken helpen schippers, verladers en bedrijfsleven om reistijden nauwkeuriger in te kunnen schatten en beter gefundeerde keuzes te kunnen maken over het vervoer van goederen en daarmee het stimuleren van vervoer over water. Wachttijden bij sluizen of (beweegbare) bruggen, gebruik van ligplaatsen en waterstanden worden in één platform zichtbaar. Het platform zal landelijk ingezet kunnen worden. Bekijk hier het lanceringsfilmpje.

 

Het middagprogramma bestond uit excursies naar Port of Twente, Port of Zwolle en Port of Deventer. Deelnemers konden kiezen naar welke Port zij wilden gaan.

 • Bezoek aan het XL Businesspark met een ontvangst bij CTT Almelo, een presentatie van de gebiedsontwikkeling XL Businesspark en een rondleiding bij Timberland
 • Met een rondvaartschip door de haven van Kampen, waarbij de verbreding van de Kornwerderzandsluis en duurzaamheid centraal stonden.
 • Met een rondvaartschip door de haven van Deventer, waarbij de herstructurering en transformatie werd bekeken en besproken.

 

De plenaire afsluiting van het middagprogramma vond vervolgens weer plaats bij Fooddock Deventer. Daar werd de tekening van Hester Kaars van de Betekenaar bewonderd. Daarna werd ook de locatie van het jaarcongres 2020 bekend gemaakt. Volgend jaar zijn bezoekers van het NVB-congres met het thema ‘Grensoverschrijdend’ te gast bij de Blueports Limburg in Venray.

 

Tijdens het congres bleek opnieuw dat de provincie Overijssel en de 3 logistieke hotspots succesvol samenwerken (binnen provinciegrens en daarbuiten; met ondernemers, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen), zeer innovatief bezig zijn, nieuwe oplossingen bedenken, ontwikkelen en aanjagen en dat andere binnenhavenorganisaties in Nederland hiervan kunnen profiteren.
 

Deventer radio & televisie heeft opnames gemaakt en interviews gehouden. Voorafgaand aan het congres spraken ze in hun radioprogramma Actueel Nieuws met Janneke Gramberg, dit fragment kunt u hier terugluisteren. Tevens hebben ze een tweetal filmpjes online geplaatst over het congres, deze zijn hier en hier te zien.

Lees in het artikel "NVB-congres in teken van samenwerking, uniformering en een circulaire economie" op pagina 13 van de Scheepvaartkrant editie 922 meer over het NVB-jaarcongres 2019.

 

De presentaties en nog meer foto's van Femke Teussink (Deventer en excursie Port of Deventer), Cynthia Hasenbos (Excursie Port of Twente) en Ben Vulkers (Excursie Port of Zwolle) kunt u hier vinden.

 

Meer artikelen...

 

Go to top