Jaarcongres 2021

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Haven van Drachten verwelkomt groene schepen

De industriehaven van Drachten verwelkomt binnenvaartschepen van de toekomst. Als eerste Green Award-gemeente in Fryslân stimuleert Smallingerland de binnenvaart tot verbetering van de duurzaamheid. ‘Groene’ schepen krijgen korting op het haventarief.

Smallingerland is de eerste Friese gemeente die toetreedt tot het Green Award programma. Op donderdagmiddag 17 juni neemt wethouder Maria le Roy het keurmerk in ontvangst. ,,De binnenvaartvloot moderniseert in hoog tempo. Schepen worden groter, maar ook schoner, zuiniger en stiller. Eigenaren en schippers die een stap vooruit doen door hierin te investeren, belonen wij graag,’’ aldus de wethouder.

 

 

Industriehaven Drachten steeds belangrijker voor de regionale economie

Drachten beschikt over een grote binnenhaven en een ‘nat’ bedrijventerrein met veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente meent dat beroepsvaart en watergebonden bedrijven steeds belangrijker worden in de circulaire economie van de toekomst, waarin in toenemende mate behoefte is aan overslag en verwerking van grondstoffen.

Smallingerland zoekt en vindt op dit gebied samenwerking met de andere Friese havengemeenten. Ook bepleit de gemeente opwaardering van het provinciaal vaarwegennet en een goede bereikbaarheid van de binnenhavens. Le Roy: ,,De interactie tussen de binnenhavens en het benutten van de maatschappelijke investeringen in de Friese vaarwegen is belangrijk omdat vervoer over water nog altijd veel duurzamer is dan vervoer over de weg.”

 

Nieuwe havenverordeningen stimuleren duurzame scheepvaart

Afgelopen voorjaar stelde de gemeenteraad de nieuwe havenverordeningen vast. Die hebben betrekking op de bevaarbaarheid en op onderhoud en beheer van de kaden. De nieuwe verordeningen bevorderen de efficiënte op- en overslag in de industriehaven en daarmee het goederenvervoer over water. Daarbij stimuleren de verordeningen de binnenvaart om duurzamer te zijn, door middel van korting op liggeld.

,,Drachten is de 32e haven die zich aansluit bij het Green Award Programma”, vertelt directeur Jan Franssen van Green Award. ,,Er zijn al 854 binnenvaartschepen met een Green Award certificaat. Alleen schepen die een stap verder gaan dan de wettelijke eisen op het gebied van milieu en veiligheid komen hiervoor in aanmerking”.

 

Meer informatie over Green Award vindt u op de website

(foto: Sieta Stel Fotografie)

 

NVB neemt deel aan EFIP General Assembly op 4 juni 2021

NVB neemt deel aan EFIP General Assembly op 4 juni 2021
NVB heeft vrijdag 4 juni deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van EFIP. De online meeting werd geopend door voorzitter Friedrich Lehr. In zijn openingswoord stond hij stil bij opnieuw een bewogen jaar vanwege de gevolgen van COVID-19. Aan leden werd gevraagd om zichzelf en diens haven te presenteren en toelichting te geven op de ontwikkelingen in de haven. Uit de rondvraag is gebleken dat de gevolgen van COVID-19 in veel gevallen beperkt is gebleven en dat zowel Nederlandse als Europese havens volop inzetten op de thema’s digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie.

Turi Fiorito, directeur van EFIP gaf daarna toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het lidmaatschap van EFIP. Een aantal leden hebben opgezegd en nieuwe leden werden verwelkomd. Na de toelichting op de begroting werd het operationele verslag gepresenteerd waarbij leden zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van het Europees beleid, de politieke ontwikkelingen en de acties van EFIP op de dossiers.
Hieronder een korte toelichting de inzet van EFIP op een aantal dossiers:

EFIP en COVID-19
EFIP blijft toezicht houden op eventuele grenssluitingen of storingen en stuurt bij waar nodig. Zo heeft EFIP een officiële brief gestuurd waarin wordt opgeroepen tot snelle oplossingen te komen bij calamiteiten.

EFIP en TEN-T
Sinds december 2020 is het lobbywerk daarvoor geïntensiveerd en hebben diverse overleggen plaatsgevonden. De voorstellen die daaruit zijn voortkomen zijn positief ontvangen door DG Move. Na de zomer wordt het voorstel voor de herziening van TEN-T netwerk verwacht.

EFIP en Sustainable and Smart Mobility Strategy
Eind 2020 presenteerde de Europese Commissie de Sustainable and Smart Mobility Strategy met daarin de belangrijkste verwachtte initiatieven op het gebied van vervoer en logistiek. Zowel binnenvaart als binnenhavens zijn aangemerkt als belangrijke onderdelen van een duurzaam Europees systeem. EFIP heeft input geleverd om specifieke problemen van binnenhavens onder de aandacht te brengen.

EFIP en CEF meerjarig werkprogramma
De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. In de komende vier jaar zal per call zo’n 600 miljoen beschikbaar gesteld worden dat besteed kan worden aan duurzame en multimodale vervoersacties. De eerste oproep (Call) gaat 15 september open en sluit in januari. Voor meer informatie verwijs ik u naar de TEN-T helpdesk.

Naast bovenstaande dossiers is EFIP actief betrokken bij de Green Deal, NAIADES III en meer. Via EFIP worden de belangen van de Nederlandse (binnen)havens behartigd op Europees niveau.

 

Terugblik masterclass Digitalisering en Binnenhavens 10 juni 2021

 

Terugblik webinar Digitalisering en Binnenhavens

It giet oan! Dit is geen aankondiging van een mooi Fries evenement. Wel heeft de NVB na een vrij intensief lobbytraject budget toegezegd gekregen voor een volgende stap in het NVB-project ‘Digitalisering en binnenhavens’. Digitalisering is één van de geprioriteerde thema’s in de strategische agendavan de NVB. Om als binnenhavens deel uit te maken van een slimme vervoers- en data-infrastructuur moeten flinke stappen worden gezet. Het door de NVB georganiseerde webinar op 30 juni was een mooi startmoment van de volgende fase van dit project.

 

De route naar digitaal multimodaal vervoersmanagement

Tijdens het webinar Digitalisering en Binnenhavens hebben de projectleiders Janneke Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) de deelnemers, aan de hand van de eerder opgestelde globale routekaart, meegenomen en de tweede fase van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’ toegelicht. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat meerdere sporen. Zo zijn de volgende zaken geïdentificeerd: het proces van berekening en inning van havengeld, het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen, het proces rondom gebruik en betaling van walstroom en het proces rondom assetmanagement. De NVB-leden hebben steeds prioriteit uitgesproken voor de aanpak van het proces van berekening en inning van havengeld. Hier wordt dan ook als eerste uitvoering aan gegeven. Parallel daaraan zal mogelijk het tweede proces (ligplaatsmanagement) na de zomer worden opgestart. Mogelijk dat hierbij kan worden samengewerkt met RWS. Een ‘RWS project’ richt zich op het op orde krijgen van de ligplaatsinformatie in de binnenhavens en de opgave van RWS van het landelijk complementeren en actualiseren van gegevens van ligplaatsen. Eerder hebben de NVB en RWS overlegd over een potentiële afstemming en samenwerking (win-win) tussen de twee startende projecten.

Havenkaart

Een belangrijk onderdeel van de volgende fase van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’ is de ontwikkeling van een havenkaart. Dit is een waardevol instrument die inzicht geeft in de digitale ontwikkeling van binnenhavens en een waardevol monitoringsinstrument voor de Digitale Transport Strategie. De resultaten van ieder spoor van het project worden verwerkt in een digitale havenkaart van Nederland. De digitale havenkaart is geen statische kaart, maar uitdrukkelijk een kaart die blijft groeien en veranderen. Deze kaart is tevens hét monitoringsinstrument om te zien hoe het met de digitalisering van de binnenhavens in Nederland staat.
Tijdens het webinar is door veel deelnemers, ook vanuit de commerciële partijen, gereageerd op de diverse punten.
Men is enthousiast over het initiatief van de NVB en bereid mee te werken en mee te denken met de diverse stappen die genomen moeten worden.

NVB-leden hebben een verslag van het webinar van 10 juni jl. per mail ontvangen.

 

Primeur voor MCA Brabant: wereldwijde routeoptimalisatie app Routescanner

Primeur voor geassocieerde organisatie MCA Brabant: wereldwijde routeoptimalisatie app Routescanner

Op de website van MCA Brabant staat voortaan de Routescanner. Deze routeoptimalisatie-app geeft inzicht in de (multimodale) transportmogelijkheden vanuit Noord-Brabant naar de rest van Europa en de wereld. De Routescanner is de opvolger van Navigate, de app dat ontwikkeld werd door Port of Rotterdam. Met de Routescanner is het mogelijk om via zee, barge of het spoor een route te bepalen vanuit Brabant, bijvoorbeeld de haven van Moerdijk, naar het Verenigd Koninkrijk of een andere bestemming in Europa of de wereld. Routescanner is ontwikkeld door het Havenbedrijf Rotterdam maar MCA Brabant mag als eerste de Routescanner via haar kanalen delen. MCA Brabant is daar trots op!

De nieuwe routeoptimalisatie-app berekent de route van deur tot deur. Het is een behulpzame tool die verladers en expediteurs helpt met het vinden van de meest optimale route, gebaseerd op tijdsduur, aankomsttijd of CO2-emissie. Waar Navigate dat altijd deed via de Haven Rotterdam, laat Routescanner ook de mogelijkheden vanuit Noord-Brabant via andere zeehavens zien. Het is de ambitie van de ontwikkelaars van het havenbedrijf om een wereldwijd platform te creëren met de verbindingen vanuit verschillende havens met hun operators. Als er sprake is van een incident, geeft Routescanner alternatieve verbindingen aan. Je kunt het vergelijken met een navigatietool voor de auto. 

Voor meer informatie over de Routescanner klik hier

 

 

Meer artikelen...

 

Go to top