Jaarcongres 2021

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vlaams - Nederlandse Havendagen - 29 en 30 september 2021

De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars concurrenten, maar kunnen op veel vlakken juist goed samenwerken. Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29 en donderdag 30 september, wordt er een keer niet gekeken naar de concurrentieposities, maar wordt er gesprokene over overeenkomsten.


​De synergie tussen de Nederlandse havennota 2020-2030 en de Vlaamse havenstrategie biedt kansen op nauwere Vlaams- Nederlandse havensamenwerking. Onderwerpen als veiligheid, achterlandverbindingen, digitalisering en verduurzaming overstijgen de belangen van de individuele havens. Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen brengen we de havens samen om samenwerking op deze onderwerpen te bespreken en te stimuleren. Kijk en luister ook online mee.

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Bijdrage NVB
Op dag twee van het programma zal Lijdia Pater - de Groot, secretaris NVB, een bijdrage aan de sessie "uitdagingen voor de binnenhavens" van 11:20 tot 11:45 uur leveren. De sessie gaat in op de vragen: 

  • Hoe pakken de binnenhavens de uitdagingen binnen de verduurzaming op?
  • Hoe kan samenwerking tussen verschillende havens de verduurzaming versnellen?
  • Welke initiatieven zijn er al? 

Registeer u nu gratis voor deze Vlaams - Nederlandse Havendagen!

Samenwerking NVB & Deltares

De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt welke kwetsbaarheden er kunnen zijn betreffende de bevaarbaarheid van vaarwegen en de bereikbaarheid van binnenhavens, het ene jaar door droogte en het andere jaar vanwege overvloedige regen! Onafhankelijk en gerenommeerd kennisinstituut Deltares en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zien dan ook meerdere redenen om samen te werken.

Wie is en wat doet Deltares?

Deltares is een onafhankelijk, non-for-profit kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, bodem en infrastructuur. Met onze expertise, experimentele faciliteiten, data en modellen ontwikkelen we hoogwaardige kennis en adviezen voor overheden, bedrijfsleven en de maatschappij in binnen- en buitenland. We richten ons hierbij op vraagstukken rondom toekomstbestendig, duurzaam en veilig leven in deltagebieden met veerkrachtige infrastructuur. Om zoveel mogelijk meerwaarde te bieden voor de maatschappij, werken we aan coalities en samenwerkingsverbanden waarin open kennisontwikkeling en -deling (“dare to share”) centraal staat. Deltares heeft ca. 850 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht met daarnaast een aantal regionale kantoren in het buitenland.

Onderwerpen voor samenwerking met NVB
In verkennende gesprekken met de NVB kwam naar voren dat er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen Deltares en de NVB die bijdragen aan de prioriteiten van de strategische agenda van de NVB (te weten: digitalisering, duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid, bereikbaarheid, energietransitie en circulaire economie en samenwerking en exploitatie). Met haar kennis en expertise over water, bodem en infrastructuur, zou Deltares kunnen bijdragen aan vraagstukken die individuele binnenhavens overstijgen. We denken hierbij vooral aan:

  • De bevaarbaarheid en bereikbaarheid van binnenhavens in relatie tot klimaatverandering en onder extreme omstandigheden (waaronder kwetsbaarheid van verbindingen voor droogte, extreme regenval, verzakkingen, etc.).
  • Mogelijkheden voor duurzaam (collectief) sedimentbeheer voor binnenhavens (bijv. voor reduceren kosten & emissies van baggeronderhoud en bevorderen hergebruik sediment).

Ander onderwerpen voor samenwerking kunnen zijn:

  • Ontwikkeling van richtlijnen en beslisinformatie voor ontwerp/vervanging/onderhoud van de kade-infrastructuur (bijv. verlengen levensduur; afwegingskader voor vervangen/renoveren).
  • Ontwikkeling van digitale tools als een digital twin, data dashboard met als doel het optimaliseren van transportstromen en achterlandverbindingen (bijvoorbeeld door combineren van AIS data met informatie over de vaarweg).

Hoe samenwerken?
Hoewel 1-op-1 samenwerkingen tussen individuele binnenhavens en Deltares uiteraard mogelijk zijn, zit er waarschijnlijk vooral meerwaarde in samenwerking op vraagstukken die voor meerdere (zo niet alle) binnenhavens van belang zijn, zoals de voorbeelden die hierboven geschetst zijn. Hiervoor kunnen NVB partners aansluiten bij lopende samenwerkingsverbanden of in samenspraak nieuwe projectinitiatieven worden opgezet. In een dergelijk samenwerkingsverband kan naast het combineren van de inbreng/inleg van individuele partners vaak ook subsidie worden aangevraagd, bijvoorbeeld in het kader van TKI Deltatechnologie of TKI Maritiem. Zo ontstaat er een grotere “hefboom” op onderzoeksinvesteringen en ontstaat er daarnaast een breder netwerk (of coalitie) van relevante stakeholders om de onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen.


Contact
Interesse in samenwerking met Deltares op bovenstaande of nieuwe onderwerpen gerelateerd aan water, bodem en (haven)infrastructuur? Neem dan contact op met: Lijdia Pater - De Groot, Rolien van der Mark en/of Wiebe de Boer

Berekening en inning havengeld: het eerste kernproces van het programma Digitalisering wordt uitgewerkt

In navolging op de webinar van 10 juni jl. zijn de programmamanagers Janneke Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) gestart met de uitwerking van de tweede fase van het programma “Digitalisering en Binnenhavens”. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat meerdere sporen. De NVB-leden hebben prioriteit gegeven aan de uitwerking van het eerste kernproces “berekening en inning van havengelden”. Er zal gestart worden met de uitwerking van het van het kernproces, daarna volgen het afsprakenstelsel en de havenkaart. Parallel hieraan brengen zij de digitaliseringsbehoeften bij logistieke ondernemers globaal in beeld.

Per processtap worden leden en/of partijen die een rol spelen in het proces benaderd om informatie te geven, te helpen en mee te denken. Eerder deze maand is uw input gevraagd door middel van een enquête. Deze informatie gaan zij gebruiken voor het maken van de havenkaart. Tevens geeft deze informatie inzicht in de grondslagen, die worden gehanteerd voor de berekening en inning van havengelden en de data, die daarvoor nodig is. 

Vier kernprocessen
Tijdens het webinar op 10 juni hebben de programmamanagers Janneke en Marieke de deelnemers aan de hand van de eerder opgestelde globale routekaart meegenomen en de tweede fase van het programma ‘Digitalisering en Binnenhavens’ toegelicht. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat vanuit het perspectief van de havens meerdere sporen, naast “berekening en inning van havengeld” zijn ook de drie andere kernprocessen geïdentificeerd:

  • het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen
  • het proces rondom gebruik en betaling van walstroom
  • het proces rondom assetmanagement.

“We zijn nu bezig met het maken van de infographic en de beschrijving van het proces van berekening en inning van havengelden. Dit vormt de eerste stap om samen toe te werken naar kwalitatief juiste en uniforme data. Het geeft dit inzicht in welke rollen en grondslagen van belang zijn bij de berekening en inning van havengelden en dus welke mensen (functionarissen binnen de gemeente, scheepvaartondernemers e.d.) betrokken moeten worden bij de digitalisering. Ook geeft het inzicht in de meerwaarde van uniforme data, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau, én in relatie tot de hogere doelen: modal shift en optimalisatie havenbeheer”, aldus Janneke en Marieke. “


Afsprakenstelsel
Direct na de uitwerking van het 1ste kernproces volgt de uitwerking van het afsprakenstelsel. Dit beschrijft de eisen, die gesteld worden aan de kwaliteit en omgang met data. Dit is van belang voor eigenaren van data, bijvoorbeeld scheepseigenaren en gemeentes, omdat het beschrijft wat er met hun data mag worden gedaan. Voor softwareleveranciers geeft het helderheid over de standaarden waar zij voor wat betreft softwareontwikkeling, gebruik, bewerking en opslag van data, aan moeten voldoen. Het afsprakenstelsel is van groot belang om aan de gouden regels, datasecurity, autonomie / privacy, uniformiteit, focus / doelmatigheid, marktwerking en transparantie te kunnen voldoen. En geeft aan welke data van rechtswege mag worden gebruikt en waarvoor overeenkomsten nodig zijn.

Digitale havenkaart
In de digitale havenkaart wordt de nulsituatie voor wat betreft de digitalisering per kernproces en per binnenhaven in beeld gebracht. Deze kaart geeft dus de digitaliseringsgraad per kernproces en per haven aan. Deze kaart is niet statisch, maar zal in de loop van de tijd groeien en ontwikkelen, zodat we de ontwikkeling van digitalisering van de binnenhavens samen kunnen volgen.

Het is de bedoeling om ook de andere drie processen op dezelfde wijze in kaart te brengen, zodat er vergelijkbare infographics en beschrijvingen van de processen worden ontwikkeld. En de stand van zaken per proces en binnenhavens gecombineerd in beeld kan worden gebracht. Ook is het de bedoeling om tools (kennis en good practices) te verzamelen en waar nodig te ontwikkelen, zodat iedere gemeente of havenbedrijf straks over de juiste uitgangspunten en ondersteuning beschikt, om de digitalisering van de binnenhavens op te pakken. En zodat we samen toewerken naar kwalitatief juiste en uniforme data, die kunnen worden ingezet voor professioneel havenmanagement en modal shift.

 

EFIP steunt de ambities van het "Fit for 55" pakket

De Europese Commissie heeft op 14 juli het langverwachte "Fit for 55"-pakket gepubliceerd. Het pakket moet de doelstelling van de Europese klimaatwet halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het “Fit for 55”-pakket omvat een brede waaier aan voorstellen, waarvan de nieuwe verordening betreffende de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) en de herziening van de energiebelastingrichtlijn (ETD) van essentieel belang zijn voor de havens.

Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR)
In de AFIR verwelkomen de binnenhavens de voorgestelde asgerichte benadering in de context van het voorstel voor nationale beleidskaders. Om ervoor te zorgen dat alle infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op een evenwichtige en gerichte manier wordt aangelegd, zullen de lidstaten samen beleidskaders moeten ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de huidige en toekomstige toestand van de markt, de behoeften van de gebruikers, de kenmerken van het netwerk en andere parameters. Zoals in de Position Paper van het EFIP wordt uiteengezet, zal een dergelijke aanpak de invoering van alternatieve brandstoffen ondersteunen en tegelijkertijd gestrande activa en investeringsonzekerheid vermijden.

Energy Taxation Directive (ETD)
Met de herziening van de EBR worden de nodige stappen gezet om ervoor te zorgen dat alternatieve brandstoffen ingang vinden op de markt. Het minimumbelastingtarief van nul gedurende tien jaar zal in de eerste plaats bewegers en innovatoren in de vervoerssector ondersteunen om deze duurzame brandstoffen zo snel mogelijk op te nemen.

Het “Fit for 55”-pakket schetst de essentiële maatregelen die nodig zijn om de Europese Green Deal te realiseren.
Wij verwelkomen deze voorstellen omdat ze een pad aangeven om groene logistiek in Europa te ontwikkelen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Voor binnenhavens is het van het grootste belang dat deze voorstellen ten uitvoer worden gelegd op een manier die rekening houdt met de heterogene aard van de sector om hun rol als enablers van groene logistiek te waarborgen." aldus EFIP-directeur Turi Fiorito.

Meer lezen? Klik hier

Meer artikelen...

 

Go to top