Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Europese Commissie keurt werkprogramma 2021 goed

Deze week heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2021 goedgekeurd. Het document bevat een lijst van alle geplande en lopende beleidsinitiatieven van de Commissie voor het komende jaar, zoals uiteengezet in de State of the Union-toespraak van president Von der Leyen.

De initiatieven worden gegroepeerd onder 6 rubrieken; Een Europese Green Deal, een Europese fit voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor mensen, een sterker Europa in de wereld, het promoten van onze Europese manier van leven en het geven van een nieuwe impuls voor Europese democratie.
Onder de noemer ‘A European Green Deal’ zijn een aantal initiatieven gebundeld onder het pakket ‘Fit for 55’. 
Deze initiatieven vormt het  'vlaggenschipdoelstelling' van de Commissie, namelijk de uitstoot tegen 2030 met 55% verminderen. 

 

Hieronder vindt u een lijst met in het oog springende nieuwe initiatieven die in 2021 zijn gepland:

 

• Herziening van de energiebelastingrichtlijn (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021).

• Herziening van de richtlijn inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, tweede kwartaal 2021).

• Actieplan voor nulvervuiling voor water, lucht en bodem (niet-wetgevend, tweede kwartaal 2021).

• Herziening van de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen, met inbegrip van een multimodaal initiatief voor kaartverkoop (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, derde kwartaal 2021).

• Herziening van de verordening betreffende het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 172 VWEU, derde kwartaal 2021).

• EU-initiatief inzake spoorwegcorridor 2021, met inbegrip van de herziening van de verordening inzake goederencorridors per spoor en acties om het reizigersvervoer per spoor te stimuleren (niet-wetgevend en wetgevend, inclusief effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, derde kwartaal 2021).

 

Onder ‘in behandeling zijnde prioritaire voorstellen’ noemt de Commissie de Europese klimaatwet.
Meer informatie leest u in het werkprogamma 2021.

 

Op koers met de strategische agenda! - Uitvoeringsnotitie

In 2020 is de NVB, samen met leden en relevante partners aan de slag gegaan met de vijf thema’s van de strategische agenda. Rekening houdend met de prioritering die de NVB-leden aan de thema’s hebben gegeven, maar ook met maatschappelijke ontwikkelingen, heeft de NVB zich gefocust op een verstandige en uitvoerbare start van deze strategische agenda in 2020. 


In het startjaar is vooral gewerkt aan:

  • samenwerking
  • visie en lobby
  • digitalisering
  • duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid
  • kennisdeling
  • communicatie.


Na het eerste uitvoeringsjaar van de strategische agenda ligt de NVB op koers. In 2021 continueert de NVB de inzet op samenwerking, visie, lobby, kennisdeling en communicatie, gericht op een grotere slagkracht en meer invloed, en daarmee een positieve bijdrage op de voor binnenhavens belangrijke thema’s.


Uitvoeringsnotitie
Er is een uitgebreide uitvoeringsnotitie geschreven over de waarin de NVB terug kijkt op het eerste uitvoeringsjaar en schets kort de ambities voor de vereniging in 2021.


 

 

Position Paper van EFIP over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De Europese Commissie werkt momenteel aan haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, waarin de belangrijkste gebieden en initiatieven worden uiteengezet om het vervoer koolstofarm te maken. EFIP heeft besloten om samen met INE een position paper op te stellen waarin verschillende initiatieven worden gevraagd.

Als onderdeel van de Europese Green Deal ontwikkelt de Commissie een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Het zal de belangrijkste gebieden en initiatieven op het gebied van vervoer en mobiliteit uiteenzetten waarop de Commissie zal nadenken over beleidsmaatregelen die de komende jaren en daarna zullen worden genomen.


De strategie zal gericht zijn op maatregelen om de impact op de uitstoot van broeikasgassen, op het milieu en op de gezondheid van onze burgers in het algemeen, te verminderen en de verschuiving naar duurzamere mobiliteit te versnellen. De strategie zal ook benadrukken dat deze doelstellingen moeten worden bereikt, terwijl de transportsector moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd slimmer, digitaler, inclusiever en een innovatieve toonaangevende industrie moet worden gemaakt. Het zal ook betrekking hebben op gebieden als veiligheid en beveiliging, sociale aspecten (waaronder toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid), connectiviteit en kwesties van de interne markt, en de externe dimensie waar veranderingen nodig zijn om een ​​vervoerssector mogelijk te maken die geschikt is voor een schone, digitale, inclusieve en moderne economie.

Om deze strategie voor te bereiden, heeft de Commissie een raadpleging gelanceerd om input van de sector mogelijk te maken. Gezien het belang van de komende strategie moet de stem van de binnenhavens als “Enablers of Green Logistics” op een beknopte en krachtige manier worden gehoord. EFIP heeft besloten om samen te werken met Inland Navigation Europe (INE) om hun stem te versterken. Zij hebben een gezamenlijk position paper opgesteld waarin ze rekening houden met de vele prioriteiten die er in de loop der jaren hebben ontwikkeld.

  • Klik hier voor de position paper van de EFIP / INE.

Horizon 2020 call – inschrijven kan tot 26 januari 2021

Horizon 2020 is een EU onderzoeks- en innovatieprogramma, waarbij financiering beschikbaar gesteld wordt gedurende een periode van 7 jaar (2014-2020). In goede samenwerking met brancheorganisatie European Federation of Inland Ports (EFIP), houden wij op de hoogte van de zogenoemde Horizon 2020 calls.

De Europese Commissie heeft haar oproep tot het indienen van voorstellen geopend onder het thema ‘Groene luchthavens en havens als multimodale knooppunten voor duurzame en slimme mobiliteit’. De oproeptekst is enigszins gewijzigd sinds de ontwerptekst om een ​​kleine mate van flexibiliteit te kunnen bieden bij het kiezen van de acties die het project zal aanpakken.

De oproep maakt deel uit van een pakket van 8 thematische gebieden, die samen een budget van 1 miljard EUR dragen. Voorstellen hoeven nu niet aan alle 8 genoemde aspecten te voldoen, maar aan 6 van de 8. Eén aspect daarbij is verplicht: Demonstratie van geïntegreerde emissiearme energievoorziening en -productie in havens. De deadline voor de oproep is 26 januari 2021.

  • Klik hier voor meer informatie over deze call.
  • Algemene informatie over het werkprogramma ‘Horizon 2020’ leest u hier.

 

Meer artikelen...

 

Go to top