NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2020 verschenen

Dit is alweer het vijfde jaar op rij dat Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland heeft uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Klik hier om Havenlocaties Nederland 2020 te lezen.


Nederlandse Vereniging Binnenhavens
Op pagina 12 en 13 van Havenlocaties Nederland 2020 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Binnenhavens over de nieuwe strategische agenda voor de komende vijf jaar. “Digitalisering is een topprioriteit in de Strategische Agenda. Een lastige, want niet iedere haven heeft dezelfde behoefte en er zijn veel verschillende technische oplossingen. Digitalisering in binnenhavens heeft vooral betrekking op het slimmer en efficiënter afwikkelen van scheepvaart en logistieke stromen. Het slim bundelen, combineren en uitwisselen van data is daarbij van groot belang. Ook hierbij geldt dat we alle partijen bij elkaar moeten brengen om tot een uniforme en werkbare systematiek te komen”, aldus Eric Janse de Jonge. Hier kunt u het artikel “Havenlocaties Nederland 2020 Samen van beleid naar uitvoering” direct downloaden en lezen.


Digitalisering
De eerste stappen met het thema digitalisering uit de strategische agenda zijn al gezet. Op pagina 34 van Havenlocaties Nederland 2020 is te lezen hoe er gewerkt wordt naar een toekomstbestendig netwerk van binnenhavens. Het programma ‘digitalisering en binnenhavens’ – een coproductie van de NVB en Topsector Logistiek – is erop gericht om die kennis en kunde te delen.


Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid
Bij de uitwerking van de strategische agenda van de NVB heeft Movares zich samen met DGMR als trekker geconformeerd aan de uitwerking van het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. ‘Hoe realiseer je dit in praktijk?’ dat is de vraag waar Movares samen met DGMR antwoord op probeert te geven in een artikel op pagina 62 - 65.


Green Deal
Juni vorig jaar sloot minister Cora van Nieuwenhuizen een zogenoemde Green Deal met diverse partijen om samen met de zeevaart en binnenvaart te verduurzamen. Directeur Khalid Tachi van Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) over de ambities en doelen in de Green Deal en de manieren om die te verwezenlijken op pagina 52 en 53 in de Havenlocaties Nederland 2020. Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB, komt ook aan het woord in dit artikel.

 

Uniformering grondslagen binnenhavengelden
Koen de Korte heeft, in opdracht van de NVB, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn afstudeeronderzoek afgerond naar de uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Lees meer op pagina 71 over dit onderzoek en de resultaten, als onderdeel van een groter artikel geschreven door Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam (PSR) met als titel Haventarieven ter ondersteuning van de modal-shift beweging.


Een greep uit de andere artikelen:

 • Blue Ports Limburg – Joost van den Akker (pagina 3)
 • Venray is een puzzelstukje in de Zuid-Oost-corridor (pagina 6 - 9);
 • Samen werken versterkt de Topcorridors (pagina’s 22 – 25);
 • MCA Brabant kijkt verder dan de provinciegrenzen (pagina 30 - 33);
 • Binnenhavenmonitor 2019: binnenhavens als logistieke hotspots ‘boomen’ – Martijn Streng en Bart Kuipers, Erasmus UPT (pagina 40 – 41)
 • Groei in de Port of Harlingen (pagina 44 – 45)
 • POLO en de haven van de toekomst (pagina 46 – 49)
 • Flevokust Haven biedt ruimte en kwaliteit (pagina 54 – 56)
 • Rotterdam meest aantrekkelijke haven in Europa voor logistieke investeerders (pagina 58 – 59)
 • Je moet verladers verleiden met een goed en betrouwbaar product - LINc(pagina 68 – 69)

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

COVID-19: Transport keeps us going

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de COVID-19 (corona) tot een pandemie verklaard en hebben regeringen wereldwijd uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit.

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, operators, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, aannemers, lokale en regionale autoriteiten, logistieke dienstverleners, verladers, gebruikers en leveranciers van uitrusting in de zee, (binnen)havens , binnenwateren, spoorwegen, wegen, fiets-, luchtvaart- en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven geven gezamenlijk een verklaring uit. European Federation of Inland Ports (EFIP) is één van deze ondertekenaars van deze verklaring.

De ondertekenaars:

 • Benadrukken van de sleutelrol die transport en logistiek spelen voor de levering van essentiële goederen in deze kritieke periode: benadrukken dat transportinfrastructuur in dit opzicht kritieke infrastructuur is;
 • Toon hun respect en steun aan alle werknemers in de toeleveringsketen die de continuïteit van transportdiensten, het verkeer van goederen en essentiële goederen mogelijk maken, evenals de repatriëring van gestrande burgers, en aldus een belangrijke rol spelen bij het helpen van de Europese burgers om te overwinnen deze crisis;
 • Roept de lidstaten op om soepele grensovergangen voor vrachtvervoer mogelijk te maken, zowel binnen de EU als met derde landen, in dit verband de totstandbrenging van groene vrachtstroken volledig te steunen in coördinatie met de betrokken belanghebbenden op vervoersgebied;
 • De maatregelen en acties ondersteunen die op EU-niveau en door nationale regeringen zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 binnen de perken te houden en de lidstaten op te roepen hun reactie op de COVID-19 te coördineren en de richtlijnen van de Europese Commissie inzake grensbeheer te volgen;
 • Herhalen dat het belangrijk is de gezondheid en veiligheid van transportmedewerkers te beschermen, met name door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen, en toegang tot schoon en gedesinfecteerd sanitair, eten en drinken;
 • Benadrukken dat de transport- en logistieke sector gebaseerd zijn op fysieke arbeidskrachten en roept de Europese Commissie en de lidstaten op om haar mobiliteit te vergemakkelijken, met inbegrip van de repatriëring van de transportarbeiders;
 • Dring er bij de beleidsmakers op aan de zwaar getroffen vervoerssector bij te staan ​​bij haar herstel, om toekomstige connectiviteit voor zowel passagiers als vracht te verzekeren, en de slagaders van de interne markt nieuw leven in te blazen zodra de crisis voorbij is.
   

"De goederenstroom blijft essentieel in deze kritieke periode. Als zodanig moet de vrije goederenstroom door de EU worden gegarandeerd. Bovendien moeten we al degenen die werkzaam zijn in transport en logistiek ondersteunen en beschermen. Hun bijdragen om deze crisis te boven te komen, zijn van vitaal belang. In tijden van nood spelen binnenhavens en binnenwateren een essentiële rol om de Europese burgers, gezondheidsdiensten en bedrijven een consistente goederenstroom te bieden om deze crisis te doorstaan. Als zodanig roept EFIP de lidstaten op om de aanbevelingen van de Commissie, die ervoor zorgen dat goederen tijdens deze crisis blijven stromen ”, zegt Turi Fiorito, EFIP-directeur.

Deze bovenstaande tekst is een vertaling van de Engelse versie op de website van EFIP.

Informatie i.v.m. corona

Geachte leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens,

 

Corona, COVID-19, het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als op de werkvloer. Op kantoor zijn naaste collega’s Skype-gezichten en Microsoft Teams-vrienden geworden. De logistiek gaat door, soms op volle toeren - denk aan de bevoorrading van supermarkten - maar vaak op een waakvlam. Als havenbeheerder heeft u ook te maken de gevolgen van de coronaviruscrisis. 

 

Graag informeren we u met deze mail over de activiteiten van de NVB in deze bijzondere tijden. We hebben nauw contact met de gebruikers van uw havens via de binnenvaartbrancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN). Verder zijn de lijnen kort met de ondernemersvereniging evofenedex en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Corona stopt niet bij de grenzen, uiteraard trekken we op met de European Federation of Inland Ports (EFIP) en de European Barge Union (EBU).

 

Vervoer als vitaal proces

Deze week neemt het ene na het andere land eigen maatregelen om de coronaverspreiding tegen te gaan. Het is van groot belang een balans te vinden tussen enerzijds het nemen van maatregelen om inwoners te beschermen en geen onnodige gezondheidsrisico’s te nemen, en anderzijds het belang voor de samenleving dat vitale processen door gaan. En voor deze vitale processen is logistiek, transport van goederen van groot belang, ook grensoverschrijdend. Vanuit Brussel wordt dit benadrukt, zo is de binnenvaart één van de vitale onderdelen. De Europese Commissie heeft op 16 maart deze Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services uitgebracht.

 

Belang binnenhavens in toeleveringsketens

Lidstaten en de Europese Commissie ontwikkelen richtsnoeren voor de aanpak van de crisis, en met name voor het waarborgen van de continuïteit van kritieke functies zoals vervoer. Om het belang van binnenhavens in de toeleveringsketens te onderstrepen, heeft EFIP deze persverklaring gepubliceerd. De NVB heeft nauw contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij de cruciale rol van modaliteiten als spoor en binnenvaart, maar ook de binnenhavens in de toeleveringsketens van crisistransport wordt onderstreept. Het is belangrijk dat lidstaten - maar ook havens - maatregelen nemen om de voortzetting van de havenactiviteiten te ondersteunen en te waarborgen.

 

Informatie over noodplannen in havens

De Europese Commissie heeft aan EFIP gevraagd informatie te verstrekken over noodplannen voor havenoperaties, bijvoorbeeld met betrekking tot personeel, of bredere maatregelen om de continuïteit van handel en toeleveringsketens te waarborgen, in het kader van handelsbeperkingen zoals de sluiting van landgrenzen. Kunt u daar waar mogelijk ons - zo spoedig mogelijk - voorzien van relevante informatie? De NVB kan deze informatie via EFIP delen met de Europese Commissie.

 

Coronadossiers

De binnenvaartbrancheorganisatie CBRB en BLN en ondernemersvereniging evofenedex hebben ieder op hun eigen website een coronadossier aangemaakt. Op deze dossiers kunt als havenbeheerder waardevolle informatie vinden, waarmee u een beter beeld kunnen vormen van de problemen waar de gebruikers van uw havens mee kampen.

 

Ligplaatsen voor de binnenvaart

Niet uit te sluiten is een veranderde behoefte aan ligplaatsen voor de binnenvaart. De eerste tekenen van ligplaatsproblemen doen zich al voor. Vanwege een stil vallende auto-industrie komen autoschepen binnenkort stil te liggen. En wat wanneer het niet-essentiële vervoer ook tot stilstand komt? In deze crisistijd hebben we elkaar nodig. Beschikbare ligplaatsen in uw havens zullen mogelijk ook nodig zijn. 

 

We hopen u middels deze mail voor dit moment te hebben geïnformeerd, uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Richt uw eventuele vragen het liefst zoveel als mogelijk per e-mail via nvb@binnenvaart.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Lijdia Pater – de Groot

Secretaris Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

 

 

Bereikbaarheid NVB in verband met Coronavirus

Het secretariaat van de NVB wordt verzorgd door medewerkers van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

Het CBRB houdt zich aan de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Het CBRB beschikt over goede digitale middelen om thuis en op afstand te werken en dat houdt in dat de CBRB-medewerkers deze middelen maximaal zullen benutten en de komende periode zoveel mogelijk thuiswerken.

Natuurlijk spant het CBRB / de NVB zich maximaal in om de continuïteit van het te verrichten werk te waarborgen. Het is wel mogelijk dat de telefonische bereikbaarheid verminderd in deze periode. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om zoveel als mogelijk contact per e-mail met de NVB op te nemen.

 

 

 

Meer artikelen...

 

Go to top