NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havensamenwerkingen

U bevind zich nu in de categorie 'Havensamenwerkingen' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over havensamenwerkingen. Hierbij gaat het om visies om samen te werken als havens, samenwerkingsovereenkomsten etcetera.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

 

Mission Statement Frisian Ports 2017

17 september 2017


Frisian Ports is een samenwerkingsverband van Friese havens dat bestaat uit acht Friese havens: Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest Fryslân), Harlingen, Lemmer (Fryske Marren), Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. Deze havens hebben een belangrijke functie voor de (watergebonden) economie in Friesland. In gezamenlijkheid wil Frisian Ports een wezenlijke positie in het nationaal en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen, op basis van een toekomst gerichte mission statement waaruit de ambitie spreekt om Frisian Ports op de nationale en internationale kaart te zetten.


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Autonome ontwikkelingen
 3. Inventarisatie havens Frisian Ports
 4. De positie van Frisian Ports in het nationale en Europese vaarwegennetwerk
 5. SWOT analyse
 6. Mission statement en strategie


icon 20170917 Mission Statement Frisian Ports 2017 (5.41 MB)


Frisian Ports heeft ook een folder gemaakt van haar Mission Statement. Ook deze is hier te downloaden.
 

icon Folder Mission Statement Frisian Ports 2017 (7.54 MB)

 

Havennetwerkvisie Limburg 2030

Oktober 2012
 

De Provincie Limburg en de Limburgse havengemeenten hebben de ambitie om door middel van deze havennetwerkvisie in te spelen op de ‘logistieke’ toekomst. Het document vertaalt deze ambitie in concrete acties en aandachtspunten die in de aanbevelingen zijn weergegeven.
 

Inhoudsopgave

 1. Analyse van de huidige situatie in Limburg
 2. Strategische ontwikkelingen
 3. De impact voor Limburg
 4. Aanbevelingen


icon Havennetwerkvisie Limburg 2030 (2.08 MB)

 

Professionalisering havenbeheer Limburg

Professionalisering havenbeheer Limburg havenbeheer en havengelden
 

28 oktober 2014
 

Dit rapport gaat in op deze twee aspecten van het professionaliseren van het havenbeheer.

A Inhoud geven aan de verdere professionalisering van het havenbeheer in Limburg, door de haalbaarheid van nauwere samenwerking in het facilitair beheer in beeld te brengen en daarbij vervolgstappen formuleren, zodat dit concreet vorm kan worden gegeven (hoofdstuk 2).

B De mogelijkheden bepalen voor afstemming en uniformering bij het vaststellen en innen van havengelden in de Limburgse havens (hoofdstuk 3).


icon Professionalisering havenbeheer Limburg (2.42 MB)

 

Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017

Partijen werken samen aan de versterking van de economische functie van de havens in Limburg.
 

4 maart 2015


icon Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017 (452.01 kB)


 

Uitvoeringsagenda Blueports Limburg

Partijen werken samen aan de versterking van de economische functie van de havens in Limburg.
 

Februari 2015
 

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Samenwerking Uitvoeringsagenda
 4. Organisatiestructuur
 5. Projecten havens Limburg
 6. Communicatie en promotie


icon Uitvoeringsagenda Blueports Limburg (903.28 kB)

 

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

14 januari 2015
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.
 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Doel GHT
Artikel 3 Reikwijdte van de overeenkomst

Hoofdstuk 2 De inrichting van het GHT
Artikel 4 Onderdelen
Artikel 5 Het bestuur
Artikel 6 De coördinerend secretaris
Artikel 7 De havenmanager
Artikel 8 De werkorganisatie

Hoofdstuk 3 Taken
Artikel 9 Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 10 Taken en bevoegheden coördinerend secretaris
Artikel 11 Taken en bevoegdheden havenmanager
Artikel 12 Samenwerking met externe partijen

Hoofdstuk 4 Werking van het GHT
Artikel 13 Operationeel proces
Artikel 14 Uitvoeringsprogramma's
Artikel 15 Van beleid naar uitvoering
Artikel 16 Omgevingsanalyse en prioriteitstelling
Artikel 17 Informatie-uitwisseling

Hoofdstuk 5 Archief
Artikel 18 Zorg en beheer archief

Hoofdstuk 6 Financiën
Artikel 19 Begroting
Artikel 20 Verrekening van centrale bedrijfskosten
Artikel 21 Financiële verantwoordelijkheid partijen en budgetbevoegdheid havenmanager
Artikel 22 Jaarrekening

Hoofdstuk 7 Geschillenregeling
Artikel 23 Geschillenregeling

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
Artikel 24 Verplichtingen partijen
Artikel 25 Toetreding
Artikel 26 Opzegging en uitsluiting
Artikel 27 Looptijd samenwerkingsovereenkomst
Artikel 28 Citeertitel
Artikel 29 Bijlagen
Artikel 30 Slotbepalingen
 

icon Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen (346.84 kB)

 

Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel

17 oktober 2012
 

De havens van Zwolle, Kampen en Meppel hebben een belangrijke functie voor de economische groei in de regio. De gunstige ligging in Noord-Nederland alsook de goede ontsluiting over weg en water dragen ertoe bij dat de drie gemeenten sterk in trek zijn bij (watergebonden)bedrijven. Samen met de groeiende overslag van containers en de omvangrijke investeringen in havens en ontsluitende infrastructuur hebben deze havens duidelijk groeipotentieel. Door de huidige en toekomstige ontwikkelingen in transport en logistiek en duurzaamheid kan de regio zich verder ontwikkelen en positioneren als logistiek knooppunt, met de havens als belangrijk onderdeel.
 

Een nauwe(re) samenwerking is wenselijk om sterker te worden in de concurrentie met andere regio's. Hiervoor is een gezamenlijke havenvisie opgesteld. Deze Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel bevat concrete aanbevelingen op het gebied van samenwerking tussen de drie havens. Uitvoeren van het opgenomen actieprogramma leidt tot duidelijke meerwaarde in de ontwikkeling van de regio tot logistiek knooppunt.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Ambities en beleidsdoelstellingen
 3. Positionering
 4. SWOT-analyse
 5. Naar een integraal actieprogramma


icon Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel (1.8 MB)

 

 

Go to top