Staatssteun & binnenhavens

Workshop Staatssteun & binnenhavens

Maandag 4 december 2017, 13.30 uur in Amsterdam
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Havensamenwerkingen

U bevind zich nu in de categorie 'Havensamenwerkingen' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over havensamenwerkingen. Hierbij gaat het om visies om samen te werken als havens, samenwerkingsovereenkomsten etcetera.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Klik op één van de onderstaande categorieën, om naar de desbetreffende categorie te navigeren:

Havennetwerkvisie Limburg 2030

Oktober 2012
 

De Provincie Limburg en de Limburgse havengemeenten hebben de ambitie om door middel van deze havennetwerkvisie in te spelen op de ‘logistieke’ toekomst. Het document vertaalt deze ambitie in concrete acties en aandachtspunten die in de aanbevelingen zijn weergegeven.
 

Inhoudsopgave

 1. Analyse van de huidige situatie in Limburg
 2. Strategische ontwikkelingen
 3. De impact voor Limburg
 4. Aanbevelingen


icon Havennetwerkvisie Limburg 2030 (2.08 MB)

 

Professionalisering havenbeheer Limburg

Professionalisering havenbeheer Limburg havenbeheer en havengelden
 

28 oktober 2014
 

Dit rapport gaat in op deze twee aspecten van het professionaliseren van het havenbeheer.

A Inhoud geven aan de verdere professionalisering van het havenbeheer in Limburg, door de haalbaarheid van nauwere samenwerking in het facilitair beheer in beeld te brengen en daarbij vervolgstappen formuleren, zodat dit concreet vorm kan worden gegeven (hoofdstuk 2).

B De mogelijkheden bepalen voor afstemming en uniformering bij het vaststellen en innen van havengelden in de Limburgse havens (hoofdstuk 3).


icon Professionalisering havenbeheer Limburg (2.42 MB)

 

Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017

Partijen werken samen aan de versterking van de economische functie van de havens in Limburg.
 

4 maart 2015


icon Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017 (452.01 kB)


 

Uitvoeringsagenda Blueports Limburg

Partijen werken samen aan de versterking van de economische functie van de havens in Limburg.
 

Februari 2015
 

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Samenwerking Uitvoeringsagenda
 4. Organisatiestructuur
 5. Projecten havens Limburg
 6. Communicatie en promotie


icon Uitvoeringsagenda Blueports Limburg (903.28 kB)

 

Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel

17 oktober 2012
 

De havens van Zwolle, Kampen en Meppel hebben een belangrijke functie voor de economische groei in de regio. De gunstige ligging in Noord-Nederland alsook de goede ontsluiting over weg en water dragen ertoe bij dat de drie gemeenten sterk in trek zijn bij (watergebonden)bedrijven. Samen met de groeiende overslag van containers en de omvangrijke investeringen in havens en ontsluitende infrastructuur hebben deze havens duidelijk groeipotentieel. Door de huidige en toekomstige ontwikkelingen in transport en logistiek en duurzaamheid kan de regio zich verder ontwikkelen en positioneren als logistiek knooppunt, met de havens als belangrijk onderdeel.
 

Een nauwe(re) samenwerking is wenselijk om sterker te worden in de concurrentie met andere regio's. Hiervoor is een gezamenlijke havenvisie opgesteld. Deze Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel bevat concrete aanbevelingen op het gebied van samenwerking tussen de drie havens. Uitvoeren van het opgenomen actieprogramma leidt tot duidelijke meerwaarde in de ontwikkeling van de regio tot logistiek knooppunt.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Ambities en beleidsdoelstellingen
 3. Positionering
 4. SWOT-analyse
 5. Naar een integraal actieprogramma


icon Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel (1.8 MB)

 

 

Go to top