NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen

De NVB maakt zicht in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) verband grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.


In 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van €400 miljoen op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Gisteren (15 mei 2019), concludeert de Rekenkamer dat het beeld urgenter is dan gedacht en dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toeneemt. Er is meer geld nodig om de natte infrastructuur adequaat op peil te houden.

 


Bron: Algemene Rekenkamer - Klik hier voor animatie

 

Onvoldoende inzicht en vertekende weergave
Er is onvoldoende zicht op de maatschappelijke kosten die vertraging als gevolg van stremmingen met zich mee brengt, niet alle sluizen en bruggen met achterstallig onderhoud zijn bij het Rijk in beeld vanwege onduidelijke definities en een versnipperde wijze van vaststellen en rapporteren. Daarnaast wordt gepland onderhoud uitgesteld of doorgeschoven vanwege urgentere problemen in het netwerk.


COV waarschuwt voor gevolgen achterstallig onderhoud
Het vaarwegennet heeft sinds 2014 structureel te kampen gehad met achterstallig onderhoud waarvan een deel nog altijd niet is weggewerkt. Het rijksbudget voor beheer en onderhoud gaat momenteel grotendeels op aan reparatie van acute problemen. Hierdoor staat het reguliere onderhoud onder druk en dat vormt een risico voor de instandhouding van het netwerk op de lange termijn. Problemen als met de Merwedebrug in Gorinchem in 2016 (afsluiting vrachtverkeer) en toenemende stremmingen ook als gevolg van het meer voorkomen van droogte zijn dat ook vaker te verwachten.


Investeren in vaarwegen is investeren in duurzaamheid en economie
Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud, renovatie en vervanging al jaren onvoldoende geld uit om de sterk verouderde infrastructuur op orde te houden. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies en klaar zijn voor economische groei en klimaatverandering. Het COV doet dan ook een beroep op de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen en prioriteit te geven aan het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud. Extra geld voor beheer, onderhoud en vervanging van kunstwerken op de Nederlandse vaarwegen is een vereiste om tot een betere benutting van de ‘natte’ infrastructuur te komen en te helpen om de toenemende druk op de wegen te verminderen.


Centraal Overleg Vaarwegen
Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) is nauw betrokken.

 

 

Go to top