Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Voorwaarden voor brug- en sluisbedienaren en (VTS-)operators

Heeft u een sluis of brug in uw havengebied? Weet u dat er regels zijn voor het opleiden van brug- en sluisbedienaren? Zo moet worden voldaan aan vastgestelde Nautische Leerlijnen. De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) kan u als geassocieerde partner van de NVB informeren en van dienst zijn. In dit artikel schetsen we eerst het juridische kader voor zowel brug- en sluisbedienaren als VTS-operators. Vervolgens stelt NNVO zich aan u voor.

Juridisch kader
De grondslag voor de uitoefening van de functie VTS-operator vind je in de Scheepvaartverkeerswet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is de bevoegde authoriteit en verantwoordelijk voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de scheepvaartwegen die in beheer zijn bij het Rijk.[1] Voor vaarwegen die in beheer zijn bij provincies, waterschappen, gemeenten en overige voor het scheepvaartverkeer openstaande openbare vaarwateren, zijn gedeputeerden van de betreffende provincie dan wel burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op deze wateren.

Het Rijk, provincies, gemeenten of overige beheerders verzorgen scheepvaartbegeleiding op de belangrijkste voor de beroeps- en pleziervaart openstaande vaarwegen en daarin gelegen sluizen of daaraan gelegen beweegbare bruggen. Deze scheepvaartbegeleiding wordt door nautisch verkeersleiders (in de praktijk meestal aangeduid met de Engelse term VTS-operators) uitgevoerd. Het gaat hierbij om personen belast met de mobiele verkeersbegeleiding en VTS-operators die vanuit een verkeerscentrale werken.

Ook zijn er operators werkzaam als bedienaar (op afstand) van bruggen en sluizen en de daarbij behorende begeleiding van het passerende scheepvaartverkeer.

Daarnaast worden ook private partijen ingezet voor en bij werkzaamheden op het water. Deze partijen voeren taken uit namens de vaarwegbeheerder. Een nautisch verkeersregelaar is opgeleid conform het besluit en volgt hiervoor vastgestelde modules uit de Nautische Leerlijnen van stichting NNVO, aangevuld met extra eisen. Om de bevoegdheid aan te tonen, zijn zij in het bezit van een op naam gestelde pas. NNVO verzorgt de aanvraag en de opleiding voor externe partijen en kandidaten.

De voorwaarden voor het uitoefen van de functie van VTS-operator zijn vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren en de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

  • Wet: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke personen bevoegd zijn tot het geven van verkeersinformatie dan wel tot het geven van verkeersaanwijzingen.[2]
  • Regeling: de VTS-operator moet een opleiding tot VTS-operator met goed gevolg hebben afgerond, dan wel voldoen aan de krachtens artikel 33, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties gestelde regels voor het verkrijgen van erkenning van EU-kwalificaties voor de functie van VTS-operator.[3]
  • Besluit: alle taken en bevoegdheden tot het nemen van besluiten met betrekking tot het afgeven van een erkenning van EU-beroepskwalificaties voor de VTS-operator in Nederland zijn gemandateerd aan de directeur van NNVO.[4]

 

Foto: Esther Pelgrim, Verkeerscentrale Hoek van Holland

 

NNVO is geassocieerde partner van de NVB
De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) is het instituut dat nautische opleidingen aanbiedt en de bijbehorende examinering en certificering verzorgt voor de verantwoordelijke autoriteiten. Zij doet dit als een eigentijdse dienstverlener, met professionele uitstraling. NNVO  bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van de opleidingen, examinering en certificering. Het instituut is één van de geassocieerde partners van de NVB. Dit contact is relevant voor de NVB-leden, immers is in vele havens sprake van bediening van sluizen en bruggen door een operator.

​In het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren wordt ook verwezen naar de overige nautische beroepsbeoefenaren. Hier staat aangegeven waaraan deze overige beroepsbeoefenaren zoals operators op sluizen en bruggen moeten voldoen. In artikel 5.1 lid b van dit besluit wordt aangegeven dat ook brug- en sluisbedienaren bevoegd zijn tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen. In artikel 5.6 wordt uitgelegd welke opleiding deze bedienaar moet hebben gevolgd. Dit zijn de door de bevoegde autoriteiten gezamenlijk vastgestelde Nautische Leerlijnen. In NNVO participeren Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Waternet, het Inter Provinciaal Overleg, North Sea Port, Koninklijke Marine, Groningen Seaports en Havenbedrijf Scheveningen. Hierdoor kan NNVO deze gezamenlijk vastgestelde leerlijnen aanbieden.

 

  • Voor vragen omtrent de Nautische Leerlijnen kunt u contact opnemen met coördinator Korstiaan Huisman via khuisman@nnvo.nl
  • Voor vragen omtrent de opleiding tot VTS-operator kunt u contact opnemen met Andreas Keller via akeller@nnvo.nl.

 

 

Foto: Korstiaan Huisman, Brugbedieningscentrum Steekterpoort

 

[1] Artikel 2 Scheepvaartverkeerswet.

[2] Artikel 9 Scheepvaartverkeerswet.

[3] Artikel 5.2 Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

[4] Artikel 6, lid 1 sub c Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

 

 

 

Go to top