Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Samen werken aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland met een focus op Water!

We leven in een bijzondere tijd. Veel transities spelen tegelijkertijd en ook nog eens op veel gebieden. Dagelijks horen en lezen we over de uitdagingen op het gebied van energie, milieu en klimaat. Sociale en economische vraagstukken zijn voor veel mensen dagelijkse realiteit. Bij het volgen van actualiteiten ontstaat een beeld dat Nederland vast loopt in de realisatie van de vele en grote maatschappelijke opgaven. Movares Water heeft de ambitie om vanuit beschikbare expertise integraal bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Uitdagingen zijn er genoeg, maar ook volop te verzilveren kansen!

Uitdagingen, ook voor binnenvaart, havens en vaarwegen

Voor binnenvaart, havens en vaarwegen zijn er de nodige uitdagingen. Om er maar eens drie te noemen: Onderhoud aan vaarwegen en daarin gelegen kunstwerken versus een betrouwbare dienstverlening door de binnenvaart en gegarandeerd achterlandvervoer. Of het gevecht om de schaarse ruimte in havens in combinatie met een forse woningbouwopgave. En wat te denken van het (nog) niet belonen van duurzaam vervoer per binnenvaart, waardoor partijen in de keten de stimulans missen om innovaties versneld toe te passen.

Kansen verzilveren - niet lullen maar poetsen
Naast uitdagingen zijn er veel te verzilveren kansen. De toekomstvisie voor de binnenvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat illustreert de ambities van het rijk voor deze sector: Meer vervoer van weg naar water, betrouwbare vaarwegen en een emissieloze binnenvaart.[1] Hetzelfde ministerie heeft ook een visie op water en bodem: Voldoende en schoon zoet water, vitale en efficiënte inrichting van de grond met aandacht voor verdroging, bodemdaling​ en verzilting.[2] Ook al leven we op een klein Nederlands postzegeltje, we moeten niet afwentelen op toekomstige generaties, zo luidt een principe in de Nationale Omgevingsvisie. Genoeg te doen dus. Of op zijn Rotterdams: “Niet lullen maar poetsen.”

Bijdragen aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland
“Veranderen vraagt lef”, zo luidt de titel van een publicatie van Koninklijke NLIngenieurs, met inspirerende aanbevelingen zoals: “nieuwe waarden hanteren” en “doelen boven normen stellen.” Het is aan ons allen om dit geen abstracte begrippen te laten zijn. De titel van dit artikel bevat de ambitie van Movares Water. Wat ons betreft zijn dit geen loze woorden. Met kennis en expertise op de gebieden Maritiem (binnenhavens, vaarwegen, binnenvaart en constructieve waterbouw) en Waterbeheer (waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid) wil Movares Water bijdragen aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. Voor de realisatie van toekomstbestendige binnenhavens is nog genoeg te doen. We denken graag mee, vanuit het perspectief van de gehele en steeds duurzamere vervoersketen. We zijn met mooie projecten bezig, zoals een Roadmap Verduurzaming Binnenvaart, in opdracht van Topsector Logistiek en het opstellen van Havenvisies. We zien uit naar een continuering van onze samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.  

 

[1] Zie de Kamerbrief ‘Toekomst binnenvaart’, Kamerstukken II, 2022/23, 31 409, nr. 373.

[2] Zie de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’, Kamerstukken II, 2022/23, 30 015, nr. 592.

 

Go to top