CEF 2 Transport call 2023 opent in september voor aanvragen

Het EU-subsidieprogramma CEF (Connecting Europe Facility) 2 Transport wordt binnenkort weer geopend voor aanvragen. CEF 2 Transport richt zich op het verbeteren van de transportinfrastructuur binnen Europa, inclusief de aanleg van ‘missing links’ en het wegnemen van ‘bottlenecks’. Dit programma biedt vooral subsidiekansen voor (grensoverschrijdende) railprojecten en de verdere ontwikkeling van zee- en binnenhavens en vaarwegen. In september wordt de CEF 2 Transport call 2023 geopend. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van deze call toegelicht.

CEF 2 Transport werkprogramma
Eén van de doelen van de Europese Commissie (EC) is om het TEN-T (Trans-European Transport Network) verder te verbeteren en te verduurzamen. Het in augustus 2021 gepubliceerde CEF 2 Transport werkprogramma - met prioriteiten voor de periode 2021 t/m 2023 - geeft inzicht in hoe het CEF 2 Transport-programma projecten kan ondersteunen door middel van een subsidiebijdrage.

Subsidiabele onderwerpen / projecten
Op basis van dit werkprogramma kunt u subsidie aanvragen voor de volgende onderwerpen / projecten:

 • Infrastructuurprojecten gelegen op het TEN-T (Core Network & Comprehensive Network) op het gebied van spoor, zee- en binnenhavens, vaarwegen, terminals en multimodale overslagpunten;
 • Slimme mobiliteit & transport interoperabiliteit;
 • Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (zie hieronder voor een toelichting);
 • Motorways of the Sea (ontwikkeling van ‘snelwegen op zee’);
 • Multimodale passagiershubs;
 • Verminderen van geluidshinder van spoorwegen;
 • Veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen;
 • Verbeteren van de weerbaarheid van infrastructuur (gelet op klimaatverandering en natuurrampen);
 • Aanpassingen van de transportinfrastructuur met het oog op de controle van de buitengrenzen van de EU.


Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Binnen het CEF 2 Transport programma is er een apart onderdeel, te weten Alternative Fuels and Infrastructure Facility (AFIF). AFIF richt zich op de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hier bestaat de financiering uit een combinatie van CEF 2 Transport subsidie en een verplicht leningdeel. Dit leningdeel dient afkomstig te van een Implementing Partner (zoals de EIB) of een non-Implementing Partner (waarbij kan worden gedacht aan een commerciële bank).

AFIF betreft een doorlopende call met meerdere deadlines (cut-off dates). De resterende c.q. laatste deadline binnen de periode 2021 t/m 2023 betreft 7 november 2023. De kans is groot dat AFIF de komende jaren wordt voorgezet; besluitvorming hieromtrent wordt op korte termijn verwacht.
 

CEF 2 Transport subsidiepercentages en beoordelingscriteria
Binnen CEF Transport wordt onderscheid gemaakt tussen studies en works aanvragen (of een mix hiervan). Bij studies gaat het om onderzoeks-/voorbereidingsprojecten, waarbij het subsidie­percentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor uitvoeringsprojecten kan een works-aanvraag worden ingediend, waarbij het standaard subsidiepercentage maximaal 30% bedraagt; voor grensoverschrijdende projecten kan dit oplopen tot 50%. Hierbij geldt als kanttekening dat de subsidiebijdrage nooit groter zal zijn dan de financial gap van het project.

AFIF beschikt over afwijkende subsidiepercentages, namelijk:

 • infrastructuur voor waterstof en elektriciteit: maximaal 30%;
 • LNG infrastructuur: maximaal 10%.


Een CEF Transport subsidiebijdrage kan hoog oplopen, tot wel tientallen miljoenen euro’s. De concurrentie is daarentegen groot; het beschikbare call-budget wordt doorgaans 3 à 4 keer overvraagd. Als gevolg hiervan worden alleen de beste projectvoorstellen / aanvragen - na een grondige evaluatie door externe experts - geselecteerd.

Om in aanmerking te komen voor eventuele CEF Transport subsidiebijdrage, dienen projecten in eerste instantie gelegen te zijn op het TEN-T. Vervolgens worden projecten beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Maturity;
 2. Quality;
 3. Impact;
 4. Priority and urgency of the action;
 5. Catalytic effect of Union assistance.

Ook is voor het indienen van een aanvraag toestemming van de betrokken EU-lidstaten nodig en dient een works-aanvraag gepaard te gaan met een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse).

CEF 2 Transport call 2023 - tijdpad
In september wordt de call 2023 geopend (call: oproep tot het indienen van projectvoorstellen / aanvragen). Geïnteresseerde partijen hebben vervolgens tot halverwege januari 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. De uitslag van deze call wordt in juni 2024 bekend gemaakt.

Na de openstelling in september zullen zowel EU-agentschap CINEA als RVO een (online) informatiebijeenkomst houden over deze call; de datum hiervoor is nog niet bekend gemaakt.

Meer informatie
NBV-leden die meer willen weten over deze call, kunnen contact opnemen met Hezelburcht (EU Affairs Manager Jeroen Plantinga, j.plantinga@hezelburcht.com). Hezelburcht is een geassocieerde organisatie van de NVB en beschikt over ruime ervaring met het CEF Transport-programma.

 

Go to top