Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Walstroom - vervolg op haalbaarheidsonderzoek

Het onderwerp ‘Walstroom’ is een actueel thema en een relevant onderwerp voor binnenhavens. Conform de Richtlijn 2014/94/EU (Artikel 4, vijfde lid) moet walstroom beschikbaar worden gemaakt in havens, waarbij de havens van het TEN-T kernnetwerk voorrang moeten krijgen. Dit moet gerealiseerd worden voor 31 december 2025. De NVB is in gesprek met relevante partijen en wil haar leden informeren over interessante ontwikkelingen omtrent het thema ‘Walstroom’. Daarnaast wil de NVB samenwerking tussen (binnen)havens stimuleren en slimme verbindingen leggen tussen kennis, netwerken en organisaties.  

Samenwerkende havens zijn nodig!
Havens moeten investeren in walstroominfrastructuur om in 2025 te kunnen voldoen aan de richtlijnen vanuit Europa. Voor de meeste Nederlandse binnenhavens is dit een grote uitdaging. Zo is nog veel onbekend over verbruik en behoefte aan walstroomfaciliteiten. Ook de kosten voor de aanleg van de walstroomvoorzieningen zijn aanzienlijk. Op grotere schaal zouden havens de complexe vragen omtrent walstroom beter kunnen beantwoorden. Schaalvergroting en clustering van havens is ook nodig om gebruik te kunnen maken van huidige en toekomstige beschikbare subsidies. Als collectief zou de benodigde schaalvergroting kunnen worden gerealiseerd. De NVB roept havens dan ook op om samen te werken.

PSR: Haalbaarheidsonderzoek naar clustering van behoefte
Port Solutions Rotterdam (PSR) deed in opdracht van 8 vooruitstrevende (binnen)havens onderzoek naar de walstroommarkt met als doel om gezamenlijk grote stappen te zetten in het verder verduurzamen van de Nederlandse binnenhavens. De directe aanleiding is de verplichting om vòòr 31 december 2025 walstroominfrastructuur aan te leggen op plekken waar het rendabel is, financieel danwel vanuit milieutechnisch oogpunt.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de walstroommarkt een complexe markt is met verschillende wensen en eisen. Het ontbreekt bij veel binnenhavens aan een duidelijk beeld van de behoeften die er zijn omtrent walstroomvoorzieningen. Zie onder meer dit artikel ‘Walstroom, een onderzoek naar de haalbaarheid van clustering van behoefte’ en dit bericht op LinkedIn van PSR. Uit het onderzoek blijkt ook dat er sprake is van markfalen. Dit markfalen kan alleen worden opgelost door collectief vervolgstappen te zetten. Het onderzoek heeft de ‘Waarom’ vraag beantwoord. De ‘Wat’ en de ‘Waar’ vraag worden in de volgende fases beantwoord.


PSR: Projectvoorstel Handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’
Uit ervaringen van aanbieders van walstroom blijkt dat de businesscase voor walstroomvoorzieningen op dit moment een onrendabele top heeft. Het is mogelijk om de onrendabele top maximaal te verkleinen door de juiste walstroomvoorziening op de juiste plaats aan de leggen. Om tot een goede businesscase voor walstroomvoorzieningen te kunnen komen is daarom meer inzicht nodig. Begin maart 2021 is door PSR gestart met het vervolgtraject en heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan havens, havengemeenten en provincies hebben deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de volgende stappen. De deelnemers van de bijeenkomst hebben de behoefte uitgesproken aan het opstellen van richtlijnen, structuren en uitgangspunten die collectief ontwikkeld worden. Het eerder gedane onderzoek heeft antwoord gegeven op de ‘Waarom’ vraag. De vervolgstappen zullen antwoord moeten geven op de ‘Wat’ en de ‘Waar’ vraag. 

Als eerste vervolgstap zal de ‘Wat’ vraag beantwoord moeten worden. Deze heeft met name betrekking op de verschillende scheepstypen die er zijn en welke gemiddelde behoefte zij hebben aan walstroom. Een short-sea schip heeft een andere behoefte aan walstroom dan bijvoorbeeld een spits. PSR heeft een projectvoorstel geschreven voor het ontwikkelen van het Handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’. Dit handboek geeft (binnen)havens duidelijk inzicht in de verschillende scheepstypen en de gemiddelde energiebehoefte aan boord van de diverse schepen. Met het Handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’ wordt de ‘Wat’ vraag beantwoord.

Vervolgens zal de ‘Waar’ vraag beantwoord moeten worden. Deze luidt: op welke locatie komen welk type schepen? Met de informatie uit het handboek is het vervolgens mogelijk om op de juiste plek de juiste type aansluiting te faciliteren. Hiermee kan het gebruik van de faciliteiten worden geoptimaliseerd en daarmee is het (financieel en milieutechnisch) rendement optimaal.

PSR nodigt NVB-leden uit te reageren voor 31 maart a.s.
Een aantal havens, havengemeenten en provincies hebben reeds opdracht gegeven tot uitvoering van de opdracht en ontvangen hiermee een goed leesbaar naslagwerk met realistische inhoud gebaseerd op kennis en expertise uit de markt.

PSR nodigt NVB- leden aan te sluiten bij het collectief en voor woensdag 31 maart a.s. te reageren.

Voor meer inhoudelijke toelichting kan contact worden opgenomen met Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam via vavier@portsolutionsrotterdam.nl of 06-16147598.

 

 

Go to top