Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verenigingen VRW en NVB bundelen krachten

De Vereniging Regio Water en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens hebben afgesproken om samen te werken en kennis uit te wisselen. Hoewel beide verenigingen ieder een eigen scope hebben, is de visie en aanpak op hoofdlijnen hetzelfde.

Bij het werk van verenigingen als VRW en NVB is kennisuitwisseling, kennisvergroting, consensusvorming en zorgen voor draagvlak belangrijk. De VRW en NVB willen via de inhoud van elkaar leren. Er is een samenhang in de bepaling van stedelijke, landschappelijke en vervoersnetwerken. Een integrale visie en aanpak bij de bepaling van havenbeleid is immers toekomstbestendig!

 

Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving.

 

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van de binnenhavens en heeft o.m. ten doel:

  • Uitdrukking geven aan de betekenis van de binnenhavens als logistieke knooppunten;
  • Versterking van de positie van de binnenhavens in het regionale, provinciale, nationale en Europese transportbeleid;
  • Een rol spelen in de professionalisering van havenbeheer.

De binnenvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda omdat het een essentiële schakel in de logistieke keten is. De binnenhavens maken daar integraal deel van uit. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. Het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De binnenhavens worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen. 

 

Go to top