NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Kansen voor havens, nu en in de toekomst

Er liggen kansen voor de Nederlandse binnenhavens! Drie van de negen Europese core network corridors zijn verbonden met een groot aantal core en comprehensive inland ports in Nederland. Binnenhavens spelen een belangrijke rol in het realiseren en stimuleren van duurzaam multimodaal vervoer. Daardoor ligt het voor de hand dat veel regionale plannen van binnenhavens en beoogde investeringen aansluiten bij Europese en nationale beleidsdoelstellingen waarvoor er financiering beschikbaar is.

Om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden en kansen heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavenhavens  aan STC-NESTRA B.V. gevraagd om zowel kansen voor de korte termijn inzichtelijk te maken als ook de kansen op de middellange termijn. 
Dit rapport (icon Kansen Nederlandse binnenhavensstreeft er naar om antwoorden te geven op de volgende vragen:

  • Welk type activiteiten/projecten en type uitgaven van binnenhavens komen vooral in aanmerking voor Europese cofinanciering?
  • Voor welke activiteiten of investeringen kan een verzoek ingediend worden voor cofinanciering vanuit het Europese CEF/Transport programma?
  • Welke budgets zijn er beschikbaar en wat is de procentuele hoogte van de cofinanciering?
  • Welke Nederlandse havens en welke investeringen krijgen prioriteit van Europa?
  • Wat zijn de concrete eisen aan in te dienen aanvragen voor cofinanciering?
  • Wat moet er aan huiswerk gedaan worden ter voorbereiding om tot een subsidiewaardig project te komen?
  • En hoe kunnen Nederlandse binnenhavens de komende periode gebruiken om eventuele projecten door te laten groeien tot een volwassen en subsidiewaardig project?


Hoe kunnen havens zich de komende jaren voorbereiden?

Het is vanwege de eisen aan voorstellen zeer goed denkbaar dat de huidige call (najaar 2014) te vroeg komt voor veel binnenhavens, maar dat partijen op de middellange termijn mogelijkheden zien om eigen ambities versneld te realiseren middels een deel financiering vanuit Europa.

Het wordt binnenhavens aangeraden om dit rapport als leidraad te nemen voor de voorbereiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van kosten-baten analyses, milieu effect rapportages, het organiseren van de financiering en aansluiting op grotere projecten (waaronder zo mogelijk de pre-identified projects) en eventueel het samenwerken met andere havens en regio’s om tot grotere projecten te komen. Juist grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen havens zouden kunnen rekenen op een hoge waardering. Het wordt aangeraden om samen met Rijk, provincies en private partijen te werken aan grotere projecten. Verder is het aan te bevelen om te bekijken of er gezamenlijke projecten ingediend kunnen worden samen met buitenlandse havens die ook deel uitmaken van het kernnetwerk.

 

 

 

Go to top