Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europese commissie durft keuzes te maken ten gunste van milieuvriendelijk transport

(Over water en spoor als het kan, over de weg als het moet)

Duurzaamheid is momenteel een van de speerpunten van het Europese en Nederlandse beleid. Veel wordt er over geschreven en veel mogelijkheden worden aangedragen. Vaak moet dit beleid nog worden omgezet in concrete maatregelen. Zeker op het gebied van transport is er in Nederland een opmerkelijke terughoudendheid, wanneer het gaat om keuzes die milieuvriendelijk vervoer stimuleren. Met name binnen- en zeevaart, en ook spoorvervoer, hebben qua emissies en veiligheid grote voordelen ten opzichte van het vervoer over de weg. De Nederlandse regering kiest ervoor om elke vorm van vervoer zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Dit is op zich een verstandig streven, maar iedere deskundige kan echter uitleggen dat dit beleid van “niet kiezen” niet zal leiden tot een minimalisering van de emissies van het transport en vergroting van andere vormen van duurzaamheid. Uiteindelijk is het grootschalige transport over water en ook spoor met een veel lagere uitstoot per ton/km (voor CO2 tot soms wel een factor 6 lager) vanuit het streven naar emissiereductie en andere vormen van duurzaamheid vaak verre te prefereren boven het versnipperde vervoer over de weg. Ook ontlast een dergelijk beleid de reeds zeer overbelaste weginfrastructuur.

Dit vraagt om een afgewogen en evenwichtig stimuleringsbeleid. Geen beleid tegen een bepaalde vorm van vervoer (lees: wegvervoer), maar een beleid dat de verschillende vormen van vervoer zoveel mogelijk complementair aan elkaar maakt. Gebruik makend van de voordelen van grootschalige vervoersketens over water en ook spoor, naar logistieke knooppunten, waarvanuit het wegvervoer de klant kan bereiken.

Het donderdag jl. gepubliceerde “Freight Transport Logistics Action Plan” van de Europese Commissie durft, tegen deze trend van niet kiezen in, wél te kiezen en zet in op het stimuleren van duurzaam vervoer. Dit resulteert in met name het stimuleren van maritiem vervoer (zee- en binnenvaartvervoer) en ook het spoor. Het komt met een lijst van maatregelen voor duurzame transportketens, waarbij ook –en met name- de zee- en binnenhavens als belangrijke en onmisbare te optimaliseren knooppunten worden gezien.

De Nederlandse binnenvaart en de Nederlandse binnenhavens juichen deze duidelijkheid toe en zullen met kracht de uitgangspunten van dit actieplan ondersteunen.

Daarbij achten beide organisaties het zeer wenselijk, wanneer de Nederlandse regering deze Europese voornemens incorporeert in het Nederlandse beleid.


Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

 

Go to top