Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is €284,2 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief  aan de Tweede Kamer.

 

Vierde ronde Regio Deals
Het kabinet heeft in totaal €900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals. Dit bedrag wordt nagenoeg gelijk verdeeld over drie rondes nieuwe Regio Deals. Voor de vierde ronde Regio Deals is een bedrag van €284,2 miljoen gereserveerd, daarnaast dragen regio’s zelf ook financieel bij. In 2024 en 2025 volgen nog 2 nieuwe tranches. Net als in de vorige kabinetsperiode zal in de selectie van de vierde tranche Regio Deals rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat.

 

Uitwerking van Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht op maandag 11 juli jl. een werkbezoek aan de Drechtsteden-regio. Doel van dit werkbezoek was om met eigen ogen te zien welke verbeteringen door de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem sinds 2020 zijn ingezet. Het bezoek is onderdeel van een tour die de minister maakt langs alle regio’s die tijdens de vorige kabinetsperiode een Regio Deal ontvingen.

 

Minister Bruins Slot: “Ik ben onder de indruk van hoe er uitwerking wordt gegeven aan de Regio Deal in regio Drechtsteden en Gorinchem. Onder andere door het verbinden van de arbeidsmarkt aan het onderwijs en het stimuleren van innovatie.”


In de Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem hebben partijen de ambitie uitgesproken om met gezamenlijke, integrale en gerichte acties ervoor te zorgen dat de Regio Drechtsteden-Gorinchem een omslag maakt naar een regio die minder gevoelig is voor crises en waar de sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen. Om doelstellingen te bereiken werden inspanningen gericht op drie pijlers waarbij de doelen samenhangend en elkaar versterkend zijn;
 

  1. Human capital, voor het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs.
  2. Toegepaste innovatie, voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem gericht op daadwerkelijke toepassingen.
  3. Dynamische oevers, voor het verbinden van rivieroevers met water en samenleving.
     

Samen zijn deze pijlers gericht op het investeren in mensen.
Hier lees je meer over de ambitie, doel, beoogde resultaten en aanpak van Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem.

 

Regio’s met binnenhavens: lever uw voorstel in
Het herinrichten cq. versterken van binnenhavens kan onderdeel van een bredere deal zijn. Zo is in de Regio Deal Drechtsteden onder de derde pijler dynamische oevers budget vrijgemaakt voor het verplaatsen van een aantal bestaande "natte bedrijven" uit binnenstedelijke locaties naar havenlocaties die meer geequipeerd zijn voor meer vervoer over water of uitbreiding van de maritieme maakindustrie. Gelijktijdig kan de vrijgekomen ruimte worden ingericht voor woningbouw.

 

Gemeenten, provincies, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied en kunnen die voorstellen tussen 15 juli en 15 november 2022 indienen via www.rvo.nl/regiodeals
Vervolgens wordt begin 2023 door het kabinet besloten welke voorstellen gezamenlijk door Rijk en regio worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Het streven is om de deals van deze vierde ronde medio 2023 af te sluiten.
 

Meer informatie over Regio Deals is hier en hier te lezen.

 

Go to top