NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Bereikbaarheid

De binnenvaart heeft een potentieel dat meer aangesproken gaat worden voor de mobiliteitsopgave voor een duurzame delta. De binnenhavens zijn goed bereikbaar via het water en de weg maar voor wat betreft de bereikbaarheid via het spoor en andere, slimme modaliteiten (Smart Mobility) is er terrein te winnen. De rol van transport over water wordt – mede door de beschikbare capaciteit, milieugrenzen en duurzaamheid – steeds groter. De aansluiting van onze vaarwegen op de Europese corridors, de grote rivieren en kanalen, kan (nog) beter. Hierdoor zijn er nog vele kansen op de verdere ontwikkeling van gebieden en kunnen (nog) veel gebieden worden ontlast van milieuhinder. Dit vraagt om een efficiënte en effectieve achterlandverbinding.

Het zijn de binnenhavens die in dit logistieke netwerk fungeren als een systeem van knooppunten, waar de aansluiting met andere modaliteiten gerealiseerd en gefaciliteerd wordt, en waar de aan- en afvoer naar de Nederlandse zeehavens plaatsvindt. De NVB gaat deze rol van binnenhavens benadrukken. In dit kader mag de Nederlandse Havennota rekenen op een bijdrage vanuit de NVB, maar ook bij ontwikkelingen, zoals de uitvoering van het Deltaprogramma, wil de NVB betrokken zijn. De effectuering van het binnenvaartnetwerk is een kapstok, waaraan de ontwikkeling op de overige thema’s opgehangen kan worden.

Probleemanalyse en knelpunten 
De binnenhavens, worden op dit moment in oplossingen voor modaliteitsvraagstukken door (de)centrale overheden onvoldoende geeffectueerd. Havenbeleid en digitalisering worden nog onvoldoende ingezet.


Doelstellingen
De NVB en haar leden gaan zich in de periode 2020-2025 richten op onderstaande doelstellingen voor het thema Bereikbaarheid.

HOOFDDOEL:
De rol die binnenhavens als knooppunten in een efficiënte en effectieve achterlandverbinding spelen, wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau (h)erkend. Bereikbaarheid van binnenhavens neemt toe door de aanpassing van infrastructuur, ligplaatsplanning en landzijdige ontsluiting.

SUBDOELEN:

  • De knelpunten op het thema Bereikbaarheid zijn op bestuurlijk en ambtelijk bekend en onderkend.
  • De NVB lobbyt op regionaal, provinciaal en landelijk niveau in voor de effectuering van binnenhavens in de modal shift-discussie.
  • De NVB maakt de meerwaarde van binnenhavens in het terugdringen van de Nederlandse fileproblematiek inz

 

 


Strategische agenda

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden.

Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. De strategische agenda borduurt voort op de activiteiten die de NVB de afgelopen jaren ondernomen heeft, en richt zich specifiek op vijf maatschappelijke thema’s, waar hét potentieel voor de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Deze thema’s staan centraal in deze strategische agenda omdat de binnenhavens aan die thema’s een substantiële bijdrage kunnen leveren.

De vijf maatschappelijke thema’s zijn:


De inhoud van deze strategische agenda is samen met de NVB-leden tot stand gekomen. Zowel de uitkomsten van een enquête en interviews, (leden)vergaderingen, gesprekken met het bestuur, als nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn hierin meegenomen. Het resultaat is een strategische agenda, waarin de genoemde maatschappelijke thema’s geprioriteerd zijn. Deze agenda is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een concreet werkplan worden opgesteld dat gaat leiden tot concrete resultaten.

Gerelateerd nieuws

 

Go to top