NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

AA-Planadvies

AA-Planadvies is een eenmansbedrijf en gespecialiseerd in binnenvaart, logistiek en complexe infrastructuur zoals havens, bruggen, aquaducten, sluizen, enz. Daarvoor wordt samengewerkt met de meest uiteenlopende partijen. Gert Schouwstra is zelf opgegroeid in de Rijn- en binnenvaart, daarna opgeleid als ingenieur en bestuurskundige en al vele jaren werkzaam als beleidsmaker en strategisch adviseur op het gebied van havens en vaarwegen. Vanaf 2011 doet hij dit als zelfstandige.
Contact
aa-planadvies.nl

Connect4Shore

​Connect4Shore is de marktleider op het gebied van het leveren van een gebruikers-, service- en betalingsplatform van, door en voor de maritieme sector. Door de inzet van onze gespecialiseerde software zijn havens, gemeenten- en operators in staat om belangrijke (klant)processen te digitaliseren. Door de afdracht van de geïnde inkomsten te garanderen wordt het rendement op de exploitatie verhoogd en kan de service klantgerichter worden verleend. De diensten zijn gericht op het zo makkelijk mogelijk aanbieden van services aan schippers en eindgebruikers, waaronder haven- en liggelden, water(stof), walstroom, afval. Echter middels een API kunnen derden partijen ook hun dienstverlening aanbieden via het netwerk van Connect4Shore.

Contact
www.connect4shore.nl

 

 

 

Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen. Bij Deltares is kennis de kern. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Deltares heeft 850 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht. Daarnaast hebben we een aantal regionale kantoren in het buitenland.

Contact
www.deltares.nl

 

DGMR

DGMR is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau. Onze overtuiging is dat mensen het beste tot hun recht komen in een duurzame, veilige en gezonde omgeving. We dagen onszelf elke dag uit om met onverwachte oplossingen te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieuvraagstukken bij geluidsruimteverdeling, luchtkwaliteit, veiligheid, vergunningaanvraag en strategische milieuadvisering. Onopvallend voor de samenleving. Vernieuwend voor opdrachtgevers. Cruciaal voor vandaag én morgen.
Contact
www.dgmr.nl

Green Award

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Binnenvaartschepen worden gecheckt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het milieu. De certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op zoals verbetering van imago en kortingen op onder meer havengelden. Er worden 3 certificatieniveaus onderscheiden: brons, zilver en goud en een Platinum label voor emissieloos varen.
Samen vergroenen wij de binnenvaart!
Contact
www.greenaward.org

Hezelburcht B.V.

Subsidie is voor Hezelburcht het middel om de strategische en financiële doelstellingen van onze clienten te realiseren. Hezelburcht is een professionele full-service provider die creatieve en innovatieve oplossingen levert. Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop wij duurzame relaties met haar cliënten onderhoudt, en de mensen die zich aan Hezelburcht verbinden.

Contact
www.hezelburcht.com

 

Jager Media

Jager Media is gespecialiseerd om Vastgoedprofessionals, overheden, kennisinstituten, brancheorganistaties en eindgebruikers (bedrijfsleven) met elkaar te verbinden. Hiervoor geven wij 4 'special interest' magazines uit ('Havenlocaties Nederland', 'Logistiek Vastgoed Nederland', 'Stationslocaties Nederland' en 'FOOD - locaties | beleid | experience') en faciliteert het  online platform www.jagermedia.nl om projecten, vestigingslocaties en diensten van de partners te promoten, is samenwerking met een social media team.
Contact
www.jagermedia.nl​

MCA Brabant

MCA Brabant is in de kern een kennis- en netwerkorganisatie, die zich inzet om het multimodaal en duurzaam goederentransport in de provincie Brabant te bevorderen. Hierbij wordt netwerken als middel gesteld om doelen te realiseren.

Door de verbindende factor te zijn tussen overheden, logistieke dienstverleners, verladers, kennisinstellingen en terminals willen wij grootschalige projecten en initiatieven realiseren die bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid van Brabant, waarbij gestreefd wordt naar de maximaal inzet van vervoer over water of per spoor.

Contact
www.mcabrabant.nl

Movares Water B.V.

logo_MovaresMovares Water is een dynamische en innovatieve sector binnen het gerenommeerde Utrechtse ingenieurs- en adviesbureau Movares. De mensen die voor de sector Water werken, zijn bijzonder betrokken bij de ‘natte’ infrastructuur en hebben al diverse innovatieve staaltjes binnen de waterbouw op hun conto.

Contact
www.movareswater.nl

 

Panteia

logo_panteiaPanteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij. Met meer dan 200 medewerkers is Panteia het grootste onderzoeksbureau van Nederland.

Contact
www.panteia.nl

 

 

POMACS Software B.V.

Efficiënt werken en een effectief resultaat is wat we u met POMACS-software en -onlinediensten bieden. Onze software is erop gericht om met zo min mogelijk handelingen de bezoekende schepen te registreren en, rekening houdend met alle bijzonderheden, de havengelden te berekenen. U kunt daarbij steeds terugvallen op onze database, waarin wij alle voor u benodigde gegevens actueel houden en waarmee u uw eigen data kunt aanvullen dan wel corrigeren.​
Contact
www.pomacssoftware.nl

Port Solutions Rotterdam

Port Solutions Rotterdam biedt financiële maatwerkoplossingen in de logistieke en maritieme sector. 

Dit doen wij door het geven van kraakhelder advies, inspirerende trainingen en het inzetten van ervaren interim professionals. 

Contact
www.portsolutionsrotterdam.nl

SAB Maritime Services BV

De SAB Maritime Services BV is actief op diverse vlakken als nautische dienstverlener voor havens, gemeenten en overheden. Zo verzorgen wij de volledige administratieve afhandelingen van diverse havens voor het gebruik van walstroom, drinkwater en havengeld en adviseren we in de benodigde infrastructuur. We ondersteunen diverse stakeholders op het gebied van digitaliseren en automatisering in havens en de gebruikers hiervan. Dankzij een zeer complete scheepsdatabank van de internationale binnenvaartvloot brengen wij de faciliterende diensten en haar gebruikers dichter bij elkaar met de focus op harmonisatie en digitalisatie in de binnenvaart.

Contact
www.sabni.nl

Software Foundry

Software Foundry's haven management systeem ShipLogic is een logisch vervolg op onze jarenlange ervaring met software ontwikkeling in het algemeen, en in het maritieme domein in het bijzonder.

ShipLogic richt zich op registratie, planning, dossiervorming en de financiële afhandeling van scheepsbezoeken, en doet dat op een intuïtieve, visuele manier. Uiteraard hebben we scheepsinformatie uit een vertrouwde bron en AIS standaard geïntegreerd zodat de aankomst en vertrek van schepen automatisch worden gesignaleerd.

Havenmeesters hebben op één scherm het overzicht over hun hele haven, en kunnen zonder schakelen ook de taken waarnemen voor andere havens, mits zij daar uiteraard toestemming voor hebben. Door het abonnementenmodel met 3 nivo's is het bovendien voor élke haven -groot of klein- geschikt.

Software Foundry bestaat 10 jaar, heeft een team van eigen software engineers in Terheijden en sinds 2018 ook in Kaapstad. Hierdoor zijn wij in staat om met onze kennis van de techniek snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We zijn Microsoft Gold Partner en geautoriseerd Azure Cloud reseller.

Meer informatie kunt u vinden op www.shiplogic.nl en www.softwarefoundry.nl.

Sweco

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 21.000 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving.

Sweco biedt ondersteuning bij het civieltechnisch ontwerp van onder andere havens, vaarwegen en (inland)terminals. Hierbij kunt u denken aan kades, afmeervoorzieningen en oevers. Ook verzorgt Sweco advies omtrent nautica, bodem- en oeverbescherming en waterveiligheid. U wordt daarbij ondersteund gedurende het gehele proces, van vergunningprocedures tot aanbestedingen. Sweco heeft veel expertise op het gebied van duurzame energie en kan helpen bij het ontwikkelen van duurzame energieopwekking, het optimaliseren van energie-efficiëntie en het implementeren van walstroom. Ook kan Sweco u helpen bij het ontwikkelen van circulaire oplossingen en het optimaliseren van digitale processen, zoals het implementeren van onze GIS-tool GeoWeb en ons integrale assetmanagement-systeem Obsurv. Bovendien kunt u bij ons terecht voor het optimaliseren en ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen.​

Contact
www.sweco.nl

 

Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. 

Contact
www.verenigingregiowater.nl

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is een onafhankelijk bureau dat adviezen levert en ontwerpen maakt op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Dat doen wij in een cultuur van ondernemerschap, samenwerking en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen, begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren voor onze opdrachtgevers. Witteveen+Bos wil graag bijdragen aan een duurzame wereld. In onze projecten volgen we daarom zeven ‘duurzame ontwerpprincipes’, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze helpen ons om duurzaamheid daadwerkelijk vorm te geven.

Een greep uit onze expertise die relevant kan zijn voor leden van de NVB: nautisch en civieltechnisch ontwerp van vaarwegen, havens en (inland)terminals, baggeradvisering, monitoring en modellering van scheepvaartverkeer (onder andere met AIS-data), ondersteuning in vergunningprocedures, contractvorming en aanbestedingen. emissieberekeningen en risicogestuurd asset management.

Witteveen+Bos staat klaar om leden van de NVB te ondersteunen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

www.witteveenbos.nl

 

Go to top