Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Panteia levert eindrapport van het onderzoek Port of Den Helder

Eind januari heeft Panteia de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek: De haven in de lichtenlijn, Port of Den Helder: Onderzoek naar de Visie, Structuur, Personeel, Financiën en Marketing" met conclusies en aanbevelingen. Het eindrapport is vervolgens voor hoor en wederhoor voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de N.V. Port of Den Helder.

Conslusie
De belangrijkste conclusies zijn hieronder weergeven:

  • De olie- en gasmarkt zal op langere termijn verder inkrimpen en daardoor komen inkomsten uit haven- en kadegelden onder druk te staan. Andere inkomstenbronnen, zoals de visserij nemen ook af. Wind op Zee biedt goede kansen, maar PoDH heeft naar de toekomst onvoldoende geschikte kadelengte en gronden beschikbaar die geschikt zijn voor marktpartijen die zich willen vestigen of uitbreiden. Verplaatsing van de Moormanbrug die het Defensieterrein verbindt met de civiele haven, maar nu een obstakel vormt voor de scheepvaart, lijkt daarbij een win-win situatie voor alle partijen op te leveren.
  • Voor de toekomst concludeert Panteia dat PoDH met de huidige taakstelling voorlopig geen zwarte cijfers zal kunnen overleggen; naar het zich nu laat aanzien is dit pas mogelijk vanaf 2030.
  • Beheer en onderhoud van natte infrastructuur behoort naar onze mening ook tot de taken van PoDH, maar daar waar het natte infrastructuur betreft met een publieke functie dient daar een vergoeding vanuit de gemeente tegenover te staan. Dit kan helpen het havenbedrijf gezonder te maken en het aandeelhouderschap te verbreden.
  • PoDH heeft meer focus nodig. Voor de toekomst moet deze liggen op verdere ontwikkeling van de markt rond Maintenance & Operations voor Wind op Zee. De (verdere) ontwikkeling van Kooyhaven en Kooypunt hoort naar ons idee niet bij deze focus. Voor het toekomstperspectief is het noodzakelijk dat de marketing zich vooral richt op Wind op Zee.


Aanbeveling
Panteia heeft naar aanleiding van het onderzoek de volgende aanbevelingen meegegeven aan de raad:

  • Ontwikkel een plan van aanpak voor het creëren van ontwikkelruimte die ontstaat door de voorziene verplaatsing van de Moormanbrug;
  • Ga met de Port of Den Helder N.V. een service level agreement (SLA) aan voor het onderhoud van de natte infrastructuur die een publieke functie dient;
  • Bezie de mogelijkheden om de uitgifte van gronden die niet van strategisch belang zijn voor de Port of Den Helder N.V., onder te brengen bij een ontwikkelmaatschappij
  • Bezie de mogelijkheden om met de Provincie Noord-Holland het aandeelhouderschap van Port of Den Helder N.V. uit te breiden
  • Kom met een visie voor Port of Den Helder in 2040;
  • Actualiseer het bedrijfsplan naar de periode 2023-2026 met een verdere doorkijk naar 2030, inclusief een meerjarenonderhoudsplan


Lees op de website van Panteia het gehele rapport.

 

 

 

Go to top