Port Solutions Rotterdam en deelnemende havens aan de slag met Handboek Scheepstypen en behoeften aan walstroom

Port Solutions Rotterdam en deelnemende havens aan de slag met Handboek Scheepstypen en behoeften aan walstroom
Havens moeten investeren in walstroominfrastructuur. Conform Europese regelgeving moet dit gerealiseerd worden voor 31 december 2025. Voor de meeste Nederlandse binnenhavens is dit een grote uitdaging. Veel is onbekend, rendabel lijkt het niet en geld is er niet. Bundeling van krachten lijkt de enige oplossing om met dit thema aan de slag te gaan. In dit artikel informeert de NVB haar leden over het project ‘Walstroom’ en roept havens op om gezamenlijk met dit thema aan de slag te gaan.

 

Inleiding
De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Vanaf 2020 vaart de NVB een nieuwe koers, met de uitvoering van de strategische agenda voor de periode 2020-2025. Topprioriteit hebben de thema’s digitalisering en duurzaamheid. Zo zet de NVB zich - als medeondertekenaar van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens -   in voor stimulering en facilitering van duurzaam transport, met name voor een schone binnenvaart.[1] Een belangrijk element van de duurzame binnenhaven is het aanbieden van walstroomvoorzieningen aan de scheepvaart. Het ontwikkelen en uitrollen van walstroomsystemen maakt emissiereductie van aan de kade gelegen schepen mogelijk en draagt bij aan de beperking van de uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof. Daarmee geven havens tevens invulling aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en bereiden havens zich voor op de realisatie van de ambities van de Europese Green Deal
De maatschappelijke urgentie is er, dan de vraag: hoe kunnen binnenhavens hiermee aan de slag?

 

Samenwerkende havens zijn nodig!
Havens moeten investeren in walstroominfrastructuur om in 2025 te kunnen voldoen aan de richtlijnen vanuit Europa. Voor de meeste Nederlandse binnenhavens is dit een grote uitdaging. Zo is nog veel onbekend over verbruik en behoefte aan walstroomfaciliteiten. Ook de kosten voor de aanleg van de walstroomvoorzieningen zijn aanzienlijk. Op grotere schaal zouden havens de complexe vragen omtrent walstroom beter kunnen beantwoorden. Schaalvergroting en clustering van havens is ook nodig om gebruik te kunnen maken van huidige en toekomstige beschikbare subsidies. Als collectief zou de benodigde schaalvergroting kunnen worden gerealiseerd. De NVB roept havens dan ook op om samen te werken.

 

Walstroom, een onderzoek naar haalbaarheid en clustering van behoefte
In 2020 deed Port Solutions Rotterdam (PSR) in opdracht van acht koplopende (binnen)havens een onderzoek naar de walstroommarkt, met als doel om gezamenlijk grote stappen te zetten in het verder verduurzamen van de Nederlandse binnenhavens. Het onderzoek maakt duidelijk dat de walstroommarkt een complexe markt is met verschillende wensen en eisen. Het ontbreekt bij veel binnenhavens aan een duidelijk beeld van de behoeften die er zijn omtrent walstroomvoorzieningen. Zie onder meer dit artikel op de website van de NVB en dit bericht op LinkedIn van PSR. Het onderzoek heeft de ‘Waarom’ vraag beantwoord. 

 

Vervolg op haalbaarheidsonderzoek: Handboek Scheepstypen en behoeften aan walstroom 
Uit ervaringen van aanbieders van walstroom blijkt dat de businesscase voor walstroomvoorzieningen op dit moment een onrendabele top heeft. Het is mogelijk om de onrendabele top maximaal te verkleinen door de juiste walstroomvoorziening op de juiste plaats aan de leggen. Om tot een goede businesscase voor walstroomvoorzieningen te kunnen komen is daarom meer inzicht nodig. Begin maart 2021 is door PSR gestart met het vervolgtraject en heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan havens, havengemeenten en provincies hebben deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de volgende stappen. De deelnemers van de bijeenkomst hebben de behoefte uitgesproken aan het opstellen van richtlijnen, structuren en uitgangspunten die collectief ontwikkeld worden. Het haalbaarheidsonderzoek heeft antwoord gegeven op de ‘Waarom’ vraag. De vervolgstappen zullen antwoord moeten geven op de ‘Wat’ en de ‘Waar’ vraag. 

Inmiddels is PSR in opdracht van het collectief gestart met de ontwikkeling van het ‘Handboek Scheepstypen en behoeften aan walstroom’. Dit handboek geeft (binnen)havens duidelijk inzicht in de verschillende scheepstypen en de gemiddelde energiebehoefte aan boord van de diverse schepen. Met het Handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’ wordt de ‘Wat’ vraag beantwoord. Vervolgens zal de ‘Waar’ vraag beantwoord moeten worden. Deze luidt: op welke locatie komen welk type schepen? Met de informatie uit het handboek is het vervolgens mogelijk om op de juiste plek de juiste type aansluiting te faciliteren. Hiermee kan het gebruik van de faciliteiten worden geoptimaliseerd en daarmee is het (financieel en milieutechnisch) rendement optimaal. 

 

PSR nodigt NVB-leden uit aan te sluiten bij het collectief
De voordelen van de collectieve aanpak zijn bij de deelnemers van het collectief duidelijk. Een gehoorde opmerking tijdens de kick-off bijeenkomst van de huidige fase van het proces: ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’. Havens, havengemeenten en provincies die meedoen in het collectief zullen met het Handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’ een goed leesbaar naslagwerk ontvangen met realistische inhoud gebaseerd op kennis en expertise uit de markt. Met deze inzichten wordt het mogelijk voor (binnen)havens om collectief energie in te kopen en de prijs per kwH te drukken. Na de zomer worden de vervolgstappen gezet.

 

Per mail en via dit artikel werden NVB-leden in maart uitgenodigd om deel te nemen aan het collectief. NVB-leden die nog niet hebben gereageerd worden uitgenodigd om alsnog aan te sluiten bij het collectief.


Voor meer inhoudelijke toelichting kan contact worden opgenomen met Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam via vavier@portsolutionsrotterdam.nl of 06-16147598

 

 

Go to top