NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verkeer en Waterstaat: met aanleg en onderhoud investeren in de toekomst

Om sterker uit de crisis te komen gaat er bij Verkeer en Waterstaat komend jaar een schep bovenop. De staat van de infrastructuur is cruciaal om straks te kunnen profiteren van nieuwe kansen. Minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga willen de kans op spoedig economisch herstel vergroten door in 2010 gerichte investeringen te doen in wegen, vaarwegen, bruggen, kustbescherming en openbaar vervoer.

Sneller en Beter
In 2010 gaan we de vruchten plukken van de eerste Sneller en Beter-besluiten door de uitvoering van een groot aantal van de 30 Spoedwetprojecten. Deze leveren op de korte termijn 560 kilometer aan extra wegcapaciteit. Zo ondergaat de A12 een metamorfose: acht hardnekkige filetrajecten tussen Gouda en Arnhem zijn uiterlijk in 2014 vernieuwd en start (is gestart) de uitvoering van de werkzaamheden aan de A4 tussen Burgerveen en Leiden.

Crisis- en Herstelwet

Om de economie te stimuleren dient het kabinet vandaag de Crisis – en Herstelwet in. Hiermee is zeker gesteld dat in 2010 en volgende jaren de planning van urgente infrastructurele projecten wordt gehaald en waar mogelijk wordt versneld. Het gaat bijvoorbeeld om de tunnel in de A2 bij Maastricht, de aanleg van de A74, de wegverbreding van de A1/A6/A9 Amsterdam-Almere en de aanleg van de hoogwatergeul bij Kampen. Ook is na bijna een halve eeuw praten het besluit genomen over de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Naast investeringen en het versnellen van projecten worden door dit kabinet op de langere termijn maatregelen genomen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Ook Verkeer en Waterstaat zal daaraan een bijdrage leveren.

Kilometerprijs
In 2010 zet Verkeer en Waterstaat de volgende stappen op weg naar de kilometerprijs: betalen voor autogebruik en niet voor bezit. De Wet op de Kilometerprijs wordt snel naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2010 doen 25.000 autogebruikers mee aan projecten om ervaring op te doen met de mogelijkheden van satelliettechniek en gedragsprikkels om bewuster te rijden.

Delta-aanpak
Komend jaar geeft het kabinet invulling aan een nieuwe Delta-aanpak. Op basis van de Deltawet en met inzet van een Deltaregisseur dit najaar, krijgt in 2010 het Delta programma vorm. Het is een uitwerking wat de komende jaren moet worden gedaan om te zorgen dat Nederland de klimaatveranderingen voor blijft.. Er komt een Deltafonds voor de financiering van dit programma. Voor zandsuppleties wordt 100 miljoen euro extra ingezet om de kust te beschermen. In 2010 neemt het kabinet een besluit over de toekomst van de Afsluitdijk.

Openbaar vervoer

In het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer worden volgend jaar zo’n 35 projecten versneld uitgevoerd om reizigersgroei in het regionaal OV te stimuleren. In 2010 kan de reiziger in trein, tram en metro de OV-chipkaart gebruiken. In 2010 wordt de nieuwe spoortunnel Arnhem CS opgeleverd. Daarnaast werken we toe naar zes intercity’s per uur tussen de grote steden in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. De komende twee jaar komt er 90 miljoen euro vrij voor verbetering aan een flink aantal regionale spoorlijnen.

Vaarwegen
De Nederlandse vaarwegen krijgen in 2010 een impuls door de oplevering van de zeeverkeerscentrale Waddenzee en de start van de verruiming van de vaargeul van de  Eemshaven. In het Aanvullend Beleidsakkoord is extra geld beschikbaar gesteld voor het versneld aanpakken van de rijksvaarwegen: 75 miljoen euro extra voor binnenhavens, ligplaatsen en onderhoud en 125 miljoen euro voor versneld onderhoud aan vaarwegen.

Duurzaamheid en innovatie
Het is in tijden van crisis belangrijk om te investeren in een duurzame en innovatieve economie. In 2010 is elektrisch rijden een speerpunt waarvoor het kabinet 65 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Voor de zee- en binnenvaart gelden vanaf 1 juli 2010 aangescherpte internationale milieunormen. Verder staat de verbetering van de leefomgeving rond Schiphol hoog op de agenda. In 2010 worden diverse experimenten uitgevoerd met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel om de hinder te beperken.

Videoboodschap
Minister Camiel Eurlings en staatssecretaris Tineke Huizinga geven in een videoboodschap hun reactie op de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 2010.

 

Go to top