Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Ontwikkeling Zuiderzeehaven succesvol

De Zuiderzeehaven draagt in hoge mate bij aan de economische bedrijvigheid in Kampen en in de regio. Ook
de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein loopt in lijn met de ambities die op dit onderdeel gesteld
zijn. Daarnaast is de publiek private samenwerking succesvol gebleken bij de ontwikkeling van de
binnenhaven en is het van belang om op korte termijn beleid te ontwikkelen om aan de grote behoefte aan
‘natte kavels’ te voorzien. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat in opdracht van de Raad
van Commissarissen van de Zuiderzeehaven is uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau DHV.

Het onderzoek is gericht op drie onderwerpen: het effect van de haven op de regionale economie, onderzoek
naar het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijvenpark en een evaluatie van het
functioneren van de publiek private samenwerking (PPS).
Hoewel het 15-jarig project nog tot 2018 loopt, is besloten tot deze tussentijdse evaluatie vanwege de snelle
uitgifte van de kavels. Na tien jaar zijn alle aan het water gelegen kavels uitgegeven en is al bijna 80 procent
van het bedrijvenpark verkocht. Dit heeft te maken met de schaarste aan natte bedrijventerreinen in de regio
en het marktconforme prijsniveau, maar ook met de marktgerichte organisatie. Het feit dat de economische
crisis nauwelijks effect had op het uitgiftetempo is bijzonder.


Grote economische impact voor Kampen en regio
Volgens de onderzoekers draagt de Zuiderzeehaven duidelijk bij aan de economische bedrijvigheid in Kampen
en in de regio. Op dit moment is het bedrijvenpark goed voor zo’n 320 directe arbeidsplaatsen. De gevestigde
bedrijven zijn vooral actief in de op- en overslag, met name in de agribusiness, recycling en handel in
brandstoffen. Volgens de onderzoekers kan de Zuiderzeehaven, wanneer alle bedrijven volledig operationeel
zijn, zo’n 1000 extra arbeidsplaatsen voor de regio Zwolle opleveren.


Duurzame ontwikkeling
Voor wat betreft de duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark constateren de onderzoekers dat de
ambities zijn bereikt. Ter compensatie van de aanleg van de Zuiderzeehaven is een nieuw natuurgebied
gerealiseerd. Ook de beeldkwaliteit is hoogwaardiger dan op vergelijkbare terreinen, waardoor het terrein in
de toekomst aantrekkelijk blijft. De voorgenomen realisatie van twee windturbines is vanuit
duurzaamheidsoogpunt een groot succes. In de toekomst kan het terrein verder verduurzaamd worden door
onderlinge uitwisseling van energie en reststromen.
Belangrijk is verder dat vervoer over water veel milieuvriendelijker is dan vervoer over de weg. Door de grotere
capaciteit van de binnenvaartschepen is de CO2-uitstoot per ton per kilometer 40% lager dan wanneer het
vervoer per vrachtwagen plaatsvindt. Op dit moment maken de bedrijven op de Zuiderzeehaven nog niet
volledig gebruik van de mogelijkheden die vervoer over water biedt. Zodra alle bedrijven volledig operationeel
zijn en met de realisatie van de containerterminal is een grote CO2-reductie te behalen.


Combinatie overheid en markt werkt uitstekend
De onderzoekers concluderen verder dat de publiek private samenwerking tussen Kampen, Zwolle en Overijssel
enerzijds en Dura Vermeer, de Vries & van de Wiel en het Belgische IPEM anderzijds tot nu toe uitstekend
werkt. Het combineren van de kennis en ervaring van overheden en marktpartijen en de gelijkwaardige
spreiding van risico’s en taken, dragen bij aan een evenwichtige samenwerking en het doorbreken van
specifieke publieke of private belangen. Hierdoor konden de gezamenlijke doelstellingen bereikt worden.


Toekomst: uitbreiding van natte kavels noodzakelijk
Gezien het snelle verkooptempo van de Zuiderzeehaven is van belang om nu al te kijken naar de toekomst. Op
dit moment zijn er geen kavels aan water meer beschikbaar, hoewel uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is
aan minimaal nog eens 50 hectare. Gezien deze grote vraag naar aan water gelegen kavels raden de
onderzoekers aan snel te beginnen met het inventariseren van de uitbreidingsmogelijkheden van de haven.

 

Go to top