Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten havenbeveiliging

In deze publicatie van Staatscourant is het mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten ter uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging te lezen.

 

Met onderhavig besluit worden enkele burgemeesters van havengemeenten gemandateerd tot het uitvoeren van de bevoegdheid van de bevoegde autoriteit voor maritieme beveiliging.

Ingevolge artikel 18 van de Regeling havenstaatcontrole 2011 worden overtredingen door buitenlandse schepen met betrekking tot de naleving van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129) gemeld aan de burgemeester en aan de bevoegde autoriteit voor maritieme beveiliging, in casu de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet. De bevoegde autoriteit besluit vervolgens op grond van artikel 8 van eerdergenoemde verordening tot toepassing van een of meer controlemaatregelen.

Gelet op de spilfunctie van de burgemeester met betrekking tot de beveiliging van de in hun gemeente gelegen havens hebben enkele burgemeesters zich bereid verklaard om namens de Minister van Infrastructuur en Milieu op te treden bij constatering van tekortkomingen in het kader van eerdergenoemde verordening bij schepen in de in hun gemeente gelegen havens.


Dit besluit geeft vorm aan de hierboven voorgestelde werkwijze en geeft de burgemeesters die het betreft, de bevoegdheid om namens de Minister van Infrastructuur en Milieu zorg te dragen voor vervolgmaatregelen na constatering van een tekortkoming van verordening (EG) nr. 725/2004 zoals voorzien in deze verordening.

Voorts voorziet dit besluit in de mogelijkheid dat de burgemeester zijn gemandateerde bevoegdheid ondermandateert, hiermee sluit het mandaat zoveel mogelijk aan op de gebruikelijke werkwijze in de desbetreffende havens.

Voor de uitoefening van dit mandaat zal de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport in samenwerking met de directeur-generaal Bereikbaarheid overeenkomstig artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht namens mij instructies opstellen.

Vooralsnog worden uitsluitend de burgemeesters van Rotterdam, Moerdijk, Harlingen, Vlissingen, Terneuzen en Borssele gemandateerd. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan dit besluit uiteraard uitgebreid worden met burgemeesters van andere havengemeenten.
 

 

Go to top