NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Evaluatie Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart

De door Panteia uitgevoerde eindevaluatie die is opgesteld ter afronding van de Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier te downloaden. Deze in 2008 opengestelde regeling kwam voort uit de Rijksambitie om decentrale overheden te stimuleren om hun binnenhavens en vaarwegen op te waarderen en hiermee een modal shift richting de binnenvaart te stimuleren. In drie tranches zijn uiteindelijk 59 projecten gerealiseerd met een rijksbijdrage van € 76 miljoen. Door de cofinanciering door decentrale overheden is er in totaal € 150 miljoen geïnvesteerd.
 

Het doel van deze evaluatie is om inzicht te verschaffen in de volgende zaken:

 1. De doelmatigheid en doeltreffendheid waarmee de gemeenten en provincies hun werkzaamheden hebben verricht;
 2. De mate van implementatie van de resultaten en de bijdrage aan beleidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals opgenomen in het Quick Wins-beleid;
 3. De mate van implementatie (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief) van de maatschappelijke kosten en baten zoals opgenomen in de specifieke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-berekeningen van individuele subsidieprojecten die zijn toegevoegd bij de subsidieaanvragen.
   

Op pagina 88-94 zijn de conclusies te lezen. De aanbevelingen (pagina 94-96) van de onderzoekers zijn:

 • Stel gekwantificeerde beleidsdoelen op, om eenduidig vast te kunnen stellen wanneer de beleidsdoelen behaald zijn;
 • Vanuit het oogpunt van projectbeheersing is meer aandacht voor projectmanagement of omgevingsmanagement nodig;
 • Stel al in een vroeg stadium convenanten met bedrijven op met daarin duidelijke afspraken over investeringen en het gebruik van de faciliteiten;
 • Maak het aantrekken van nieuwe watergebonden bedrijvigheid integraal onderdeel van plannen op het gebied van havenontwikkeling;
 • Kom tot een visie op belangrijke knooppunten en bedrijvigheid in relatie tot het vaarwegennet;
 • Geef vooraf richtlijnen mee om de kwaliteit van MKBA’s te borgen.
   

In de Kamerbrief met Uitkomsten Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en voortgang MIRT is op pagina 16 een toelichting op de Evaluatie Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart te lezen:

De conclusie is dat de Quick Wins-regeling in veel gevallen succesvol lijkt te zijn, ook al moet een deel van de baten in sommige gevallen nog worden gehaald. De grootste maatschappelijke baten zijn geboekt bij de projecten gericht op uitbreiding van containeroverslag. Deze is in de periode 2011-2016 met 40% gegroeid in die gemeenten waar Quick Win-projecten zijn uitgevoerd. Dit terwijl de containergroei in gemeenten zonder Quick Wins-project op 10% is uitgekomen. De 3e tranche was dan ook gericht op het versterken van containerfaciliteiten. Bij de bulkprojecten kan worden geconstateerd dat de binnenvaart-overslag op peil is gebleven door het mogelijk maken van schaalvergroting, waardoor de bereikbaarheid van deze havens is veiliggesteld. Door deze projecten is het netwerk van binnenhavens vooralsnog voldoende op peil gebracht. Als vervolg wordt in het MIRT-programma Goederencorridors nu vooral gekeken naar mogelijk kansrijke kadeprojecten in lijn met motie De Boer (Kamerstuk 34 550 A, nr. 50) om meer vervoer over water te genereren. Hierbij zullen de leerpunten van de Quicks Wins-regeling worden meegenomen. Verdere initiatieven voor versterking van de modal shift zullen in het kader van de Goederenvervoeragenda worden opgepakt.

 

 

Go to top