NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De NVB gaat volle vaart door met digitalisering!

Recent heeft het ministerie van Infrastructuur eWaterstaat (IenW) subsidie verleend aan de NVB voor de uitwerking van instrumenten ter voorbereiding van het tweede kernproces va het thema digitalisering: Wacht- en Ligplaatsenmanagement.

Daarbij werken wij nauw samen met Rijkswaterstaat om ervoor te zorgen dat Wacht- en Ligplaatsenmanagement in de binnenhavens goed aansluit bij de werkwijze op de vaarwegen. Daarnaast is de NVB aangesloten bij het Platform Digitaal Transport (PDT) en ondersteunen wij het Living Lab Inning Havengelden op de goederenvervoerscorridor (GVC). 

Digitalisering heeft de hoogste prioriteit
In verschillende fases voert de NVB de regie over de ontwikkeling van instrumenten voor digitalisering van de binnenhavens. Dat betekent dat wij ondersteuningsmiddelen ontwikkelen en aanbieden, zodat de havengemeenten en -bedrijven zelf de benodigde stappen op het gebied van automatisering en digitalisering kunnen gaan zetten. Ook stimuleren we dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die er al in ons netwerk beschikbaar is.

Resultaten tot nu toe
In de eerste fase van dit thema zijn in 2020 richtlijnen en aandachtspunten opgeleverd voor havens die zich, relatief gezien, in het beginstadium van digitalisering bevinden. In fase II is het doel om collectieve instrumenten te ontwikkelen die iedere haven kan gebruiken om op zijn eigen ontwikkelingsniveau aan te haken, stappen te zetten en vaart te maken met het digitaliseren van processen in binnenhavens. In 2021 zijn instrumenten ontwikkeld voor het digitaliseren van het eerste kernproces: Berekening en Inning van Havengelden. Deze vindt u hier.

Start uitwerking 2de kernproces Wacht- en Ligplaatsenmanagement
De afgelopen periode is gestart met de uitwerking van het tweede kernproces: Wacht- en Ligplaatsen. Wij verwachten u deze zomer over de eerst resultaten te kunnen informeren. 

Samenwerken via Platform Digitaal Transport
Digitalisering van de binnenhavens staat niet op zichzelf. De binnenhavens vormen immers de vitale schakels in de logistieke ketens, zowel voor de binnenvaart als voor havenondernemers. Het is dus van groot belang, dat niet alleen digitalisering van de binnenhavens, maar ook die van de andere spelers in de keten goed op elkaar aansluiten. Daarbij moeten we samen toewerken naar een veilige manier van data delen, waarbij de autonomie van de betrokken spelers wordt gerespecteerd.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft het ministerie van IenW het Platform Digitaal Transport opgericht. Via dit platform stemmen organisaties, zoals TLN en evofenedex, de plannen en de ondersteuning van hun achterban op elkaar af. Daarbij ontwikkelt het ministerie van IenW standaarden voor een Basis Data Infrastructuur (BDI), die het mogelijk maakt om het dataverkeer veilig te kunnen laten plaatsvinden. De NVB is aangesloten bij het PDT en levert input voor de BDI. 

Ondersteuning Living Lab digitalisering goederencorridor (GVC)

Tenslotte is op de goederencorridor Oost/Zuidoost (GVC) gestart met enkele Living Labs gericht op digitalisering van logistiek. De bedoeling is om aan de hand van concrete use cases te bekijken hoe een veilige manier van data delen er in de praktijk uit zou moeten zien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met organisaties die een actieve rol spelen in deze processen. Een van die use cases is de inning van havengelden. De NVB levert input en ondersteunt deze ontwikkeling.


Kortom: de NVB timmert stevig aan de digitale data weg. 


 

 

Go to top