Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB juicht Kamerbrief Toekomst binnenvaart toe

Op 30 november heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd met een brief over de toekomst van de binnenvaart. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) herkent zich in de inhoud van de brief en juicht dit initiatief toe. Maar het  komt nu wél aan op een daadkrachtige uitvoering. De NVB wil graag bijdragen aan de realisatie van de ambities in deze Kamerbrief ‘Toekomst binnenvaart’ en in gezamenlijkheid werken aan een toekomstbestendig en duurzaam netwerk voor vervoer over water.

 

Maatschappelijke betekenis binnenvaart en binnenhavens

Het belang van de binnenvaart en de binnenhavens is evident. Niet voor niets stuurt de minister deze Kamerbrief over de toekomst van de binnenvaart. Niet alleen kunnen binnenvaart en binnenhavens een belangrijke rol vervullen bij oplossingen voor maatschappelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Ook dragen ze in belangrijke mate bij aan economische groei, welvaart en werkgelegenheid in Nederland. In deze Kamerbrief is te lezen welke kansen en uitdagingen de binnenvaart kent en wat deze betekenen voor de opgaven voor de komende jaren.

 

Betrokkenheid NVB

De NVB was betrokken bij de totstandkoming van de Kamerbrief. Vanuit het perspectief van de Nederlandse binnenhavens heeft de NVB de volgende aandachtspunten genoemd:

 

  • Walstroom

Naast een dekkend netwerk naar behoefte van tank- en laadfaciliteiten voor schone en alternatieve brandstoffen en (groene) stroom voor de binnenvaart, moeten havens investeren in walstroom infrastructuur. De NVB heeft voorgesteld om  versnelling van de uitrol van walstroom voorzieningen in binnenhavens als een gezamenlijke opgave nu te gaan uitvoeren.

  • Circulaire Economie en binnenhavens

Havens kunnen en moeten zich ontwikkelen van traditionele op- en overslaglocaties tot een plek waar circulaire productie en duurzame logistiek samenkomen. De NVB heeft voorgesteld  om in de opgaven een maatregel toe te voegen die de  (fysieke) ruimte voor binnenhavens garandeert en waarbij vervolgens passend beleid mogelijk wordt gemaakt voor gemeenten. De NVB doet zelf een voorstel  met een ‘Leidraad voor binnenhavens - een stappenplan bij de transitie naar een circulaire haven’.

  • Toekomstbestendige vaarwegen en opgave aanpakken achterstallig onderhoud

Dit belangrijke onderwerp krijgt ook aandacht in de Kamerbrief. De NVB heeft gepleit dat bevaarbaarheid van vaarwegen en bereikbaarheid van het achterland, ook onder extreme omstandigheden zoals droogte of extreme regenval, de hoogste prioriteit krijgt.

  • Digitalisering en binnenhavens

De NVB is verheugd met de ambitie van een ‘Digitaal Stelsel Binnenvaart’. De NVB is hier al mee bezig. Zij gaat graag met IenW en andere partijen verder aan de slag om te zorgen dat de binnenhavens als logistieke knooppunten deel uit zullen maken van een slimme en toekomstbestendige vervoers- en data infrastructuur.

 

De NVB pleit - naast de in de Kamerbrief beschreven flankerend beleid -  voor een krachtige regierol van IenW. Dit in gezamenlijkheid met de binnenvaartorganisaties, die daarvoor klaar staan om een nieuwe  toekomst aan  de binnenvaart te geven.

 

Go to top