Jaarcongres 2022 en 2023

Jaarcongres 2022

Bekijk hier nu de terugblik met foto's en video:
Grenzeloos - Blueports Limburg - 6 oktober 2022

Jaarcongres 2023

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB-Kennisbank

De NVB ontving de laatste jaren steeds meer verzoeken en vragen over het in archief hebben van documenten die gaan over havenstudies, havenvisies, havenverordeningen, havengeldtarieven, havensamenwerkingen, automatiseringssystemen en dergelijke. Daarom ontstond er het idee bij de NVB om een zogenaamde NVB-Kennisbank op te zetten, waarbij NVB-leden aan elkaar relevante documenten beschikbaar stellen via het extranet van de NVB. Een mooie manier om als vereniging toegevoegde waarde te leveren!
 

NVB-Kennisbank is nooit af, lever nog meer documenten aan!
De NVB-Kennisbank die de NVB vervolgens heeft ingericht bevat verschillende categorieën waarin documenten zijn te vinden. De NVB-Kennisbank is geen statisch geheel, maar zal steeds aangevuld, geactualiseerd en verbeterd worden. Leden van de NVB kunnen nog steeds documenten toesturen aan het NVB-secretariaat, zij zullen er zorg voor dragen dat de documenten online komen te staan.
 

Leeswijzer
Wanneer u op één van de categorieën uit onderstaande lijst klikt ziet u een korte inleidende tekst over de desbetreffende categorie en de hierin gepubliceerde documenten. Bij elk document staat kort beschreven wat de inhoud van het document is.
 

Leden van de NVB hebben exclusieve toegang tot de NVB-Kennisbank
Alle documenten zijn exclusief voor NVB-leden beschikbaar. Dat betekent dat u dient ingelogd te zijn, om de documenten te kunnen downloaden. De NVB-leden hebben dus een streepje voor.

Nog geen lid van de NVB?
Mocht u nog geen lid zijn van de NVB, dan hoopt de NVB u van harte welkom te heten als lid of geassocieerd partner van de NVB. Hiervoor kunt u dit online formulier invullen, u kunt hier ofwel direct lid worden ofwel meer informatie over een lidmaatschap aanvragen.

Wel lid van de NVB maar geen inlogcode?
Mocht u wel lid zijn van de NVB, maar geen inlogcode hebben ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de NVB via nvb@binnenvaart.nl. Ook wanneer u problemen ondervindt met inloggen of anderzijds, kunt u hier uw vragen naar toezenden.
 

Online nog meer documentatie te vinden
Er zijn op verscheidene websites van havens nog veel meer documenten te vinden, die de NVB-leden kunnen gebruiken als voorbeeld. Om enigszins overzicht te behouden in de NVB-Kennisbank is er soms voor gekozen niet alle documenten daar in te plaatsen. Toch maken we u graag attent op onderstaande websites, die leden ons hebben aangedragen en waar verschillende interessante documenten te vinden zijn, zoals feiten en cijfers, financiële stukken, inkoop- en aanbestedingsbeleid, inkoopvoorwaarden, verschillende leidraden, uitgiftevoorwaarden, uitvoeringsprogramma's, verschillende verordeningen, verschillende voorschriften:

 

Inhoudsopgave categorieën en documenten
Strategische Agenda 2020 - 2025

 • NVB Strategische agenda 2020-2025
 • Nieuwe koers NVB 2020-2025
 • Uitvoeringsnotitie Strategische agenda 2020 - 2025 - 10 september 2020

 

Thema Digitalisering

 • Handleiding digitalisering binnenhavens - 28 september 2020
 • Richtlijnen voor de digitale binnenhaven - 8 september 2020
 • Plan van Aanpak Fase 2 Digitalisering en Binnenhavens - Maart 2021

 • Gouden Regels Digitalisering en Binnenhavens - Maart 2021

 • Globale Routekaart Digitalisering en Binnenhavens - Maart 2021

 

Thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

 • Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid - Movares / DGMR


Thema Energietransitie en Circulaire Economie

 • Nederlandse Samenvatting Afstudeeronderzoek circulaire economie en binnenhavens


Havenstudies

 • Netwerkanalyse vaarwegen en binnenhavens Drenthe
 • Havenatlas Limburg
 • Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Verdieping bulk- en stukgoedstromen
 • Maasroute Grensoverschrijdende stromen

 

Havenvisies

 • Havenvisie 2030 Groningen Seaports
 • Havenvisie Harderwijk 2016
 • Havenvisie Port of Harlingen 2019-2035
 • Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk
 • Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen
 • Toekomstvisie Haven Oudeschild
 • Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030

 

Havenverordeningen

 • Havenverordening Bergen op Zoom 2016
 • Havenverordening Hengelo 2015
 • Havenbeheersverordening Groningen Seaports
 • Havenreglement Groningen Seaports
 • Havenbeheersverordening Meierijstad
 • Gemeente Moerdijk - Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
 • Raadsvoorstel Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 2017
 • Gemeente Nijmegen - Haven- en Kadeverordening 2016
 • Voorstel aan de Raad gemeente Nijmegen - Haven- en Kadeverordening 2016
 • Havenbeheersverordening gemeente Oss 2017

 

Havengeldtarieven

 • Gemeente Bergen op Zoom - Verordening havengelden 2017​
 • Gemeente Hengelo - Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade en opslaggelden 2017
 • Algemene voorwaarden zee- en binnenhavengeld Groningen Seaports 2017
 • Nautical Directory Tarrifs 2017 Groningen Seaports
 • Gemeente Meierijstad - Verordening scheepvaartrechten 2018
 • Algemene voorwaarden Port of Moerdijk 2017
 • Gemeente Nijmegen - Verordening scheepvaartrechten 2017
 • Gemeente Oss - Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017
 • Gemeente Roermond - Verordening haven- en kadegelden 2017

 

Havensamenwerkingen

 • Mission Statement Frisian Ports 2017
 • Havennetwerkvisie Limburg 2030
 • Professionalisering havenbeheer Limburg
 • Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017
 • Uitvoeringsagenda Blueports Limburg
 • Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen
 • Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel

 

Diversen

 • Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe - Ambities en streefbeelden voor 2020 en 2030 en actieprogramma
 • Toelatingsbeleid Eemshaven Groningen Seaports
 • Impactproject bundeling containerstromen - Deelrapport Nederlands Limburg
 • Rapport desk research Grensoverschrijdende bundeling
 • Port of Moerdijk Handbook
 • Beheerplan haven Oss 2015 - 2019
 • Infographic bedrijventerrein Willem-Alexander te Roermond: Duurzaamheid & Circulariteit
 • Onderzoek Beheer en exploitatie haven Oudeschild Texel
 • Haven Oudeschild Texel Onderzoek milieucontouren
 • Masterplan Havens Veghel
 • Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008
 • Richtlijnen Vaarwegen 2017
 • Google Maps overzichtskaart van Nederlandse binnenvaarthavens
 • Haveninformatiecentrum: stap voor stap handleiding
 • PIANC

 

Automatiseringssystemen

 

Thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

 • Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid - Movares / DGMR

 

Go to top