NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EFRO / REACT EU - subsidie voor onder meer innovatieve energieprojecten

Binnenkort worden binnen de EFRO-programma’s 2014-2020 OP Zuid en OP Oost calls geopend die zich met name richten op projecten op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Binnen deze programma’s kunnen onder meer innovatieve energieprojecten een subsidiebijdrage ontvangen.


Achtergrond
Eind 2020 is het EU-budget voor de periode 2021-2027 vastgesteld. De EU-meerjarenbegroting wordt voor deze periode - als gevolg van de Covid-pandemie - aangevuld met een nieuw herstelinstrument, te weten ‘Next Generation EU’ (NGEU). NGEU bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder REACT EU. REACT EU richt zich op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

EFRO
REACT EU heeft betrekking op de periode 2021-2022. De REACT EU middelen worden besteed via de EU-programma’s EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en ESF (Europees Sociaal Fonds). In Nederland ontvangen de EFRO-programma’s 2014-2020 in 2021 in totaal € 220 miljoen.

Nederland is opgedeeld in vier EFRO-regio’s:

Regio/programma 

Managementautoriteit (MA) * 

Uitvoeringsorganisatie 

REACT EU
bijdrage (2021)

Noord-Nederland (OP Noord) 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 

SNN 

€ 44,9 miljoen

Oost-Nederland (OP Oost) 

Provincie Gelderland 

EU programmasecretariaat van de provincie Gelderland 

€ 43,6 miljoen

Zuid-Nederland (OP Zuid) 

Provincie Noord-Brabant 

Stimulus Programmamanagement 

€ 49,4 miljoen

West-Nederland
(Kansen voor West 2) 

Gemeente Rotterdam 

Gezamenlijk programmabureau gevestigd bij de provincie Flevoland
+ meerdere steunpunten 

€ 82,5 miljoen

* De Managementautoriteit (MA) legt verantwoording af over de uitvoering van het programma aan de EU.

 

Binnenkort EFRO / REACT EU-subsidiemogelijkheden in Zuid-Nederland en Oost-Nederland

OP Zuid
Op 3 maart is de OP Zuid-regeling bekend gemaakt door Stimulus. Binnen deze regio is de insteek dat er innovatieve oplossingen worden aangedragen binnen de volgende grote transities: de energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw- en voedings- en gezondheidstransitie. Innovatieprojecten in de energietransitie - waaronder walstroomprojecten - passen binnen deze regeling.

Voor OP Zuid is er circa € 50 miljoen beschikbaar gesteld vanuit REACT EU. Binnen OP Zuid wordt er een maximale subsidiepercentage gehanteerd van 70%. Het maximale subsidiebedrag per project is afhankelijk van het type project (en verschilt per provincie).

Elke provincie - Zeeland, Noord-Brabant en Limburg - heeft zodadelijk een eigen openstelling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf maandag 29 maart tot en met 16 april. De ingediende aanvragen worden door de Deskundigencommissie OP Zuid 2014-2020 beoordeeld, waarbij het principe ‘first come, first served’ wordt gehanteerd. Een project moet uiterlijk op 31 december 2023 worden afgerond.

Klik hier voor meer informatie over Op Zuid.

OP Oost
Ook binnen OP Oost ligt de nadruk op innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen / duurzaamheid. Verschillende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hierbij kan worden gedacht aan (onder voorbehoud):

  • Investeren in (grootschalige) praktijktesten en demonstratie-omgevingen;
  • Investeren in technologieën gericht op slimme (distributie)systemen; de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen; energieopslag en energie efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en woningbouw;
  • Ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen gericht op uitrol;
  • Testen van producten of diensten in een relevante testomgeving.

Voor OP Oost is er een budget beschikbaar van bijna € 50 miljoen. Het minimale subsidiebedrag per project betreft € 600.000; het maximale subsidiebedrag bedraagt € 5 miljoen.

Wat betreft de beoordeling van aanvragen wordt ook binnen OP Oost het ‘first come, first served’ principe gehanteerd. Daarnaast wordt er gewerkt met twee tranches: de eerste wordt geopend op 1 april 2021; de tweede volgt naar verwachting in het najaar van 2021 / voorjaar van 2022. Een project moet uiterlijk op 31 december 2023 worden afgerond.

Hoewel er nog geen subsidie kan worden aangevraagd, is het reeds mogelijk om projectideeën te bespreken met de uitvoeringsorganisatie (provincie Gelderland).

Klik hier voor veer informatie over OP Oost

OP West
De openstelling binnen regio West / Kansen voor West 2 is geopend op 15 februari. Op deze dag is gelijk een groot aantal aanvragen ingediend. Het beschikbare budget is reeds overvraagd.


OP Noord
De EFRO-regio Noord-Nederland pakt het anders aan. Binnen Noord-Nederland worden de REACT EU middelen besteed door middel van de programma’s VIA (Versneller Innovatieve Ambities,) KEI (Kennis en Innovatie) en EFRO. Binnen EFRO wordt ingezet op valorisatie en kennisontwikkeling. De call ‘Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021’ is begin januari geopend en sluit op 24 mei 2021.

 

Doelgroep
De EFRO / REACT EU openstellingen zijn bestemd voor zowel mkb-bedrijven als andersoortige partijen. In het laatste geval kan worden gedacht aan kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden.

Tot slot
Partijen die een aanvraag willen indienen in het kader van EFRO / REACT EU wordt geadviseerd om hiermee tijdig te beginnen (ruim voor de opening van de calls). Dit als gevolg van de wijze van beoordeling: ‘first come, first served’; hierbij wordt gekeken naar de dag van indiening. De kans is groot dat ook binnen OP Zuid en OP Oost op de dag van de openstelling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. De datum van openstelling kan dan ook beter worden opgevat als een deadline.


Hezelburcht
Hezelburcht heeft jarenlange ervaring met het opstellen en indienen van diverse EFRO-aanvragen en is dus bekend met de criteria waaraan deze moeten voldoen. Mocht u de EFRO-subsidiemogelijkheden nader willen bespreken, neem dan contact met ons op! Zijn er op het moment geen EFRO-subsidiekansen binnen uw regio? Dan onderzoeken zij graag welke mogelijkheden er nog meer zijn voor uw projectidee of organisatie.

 

Go to top