Jaarcongres 2022 en 2023

Jaarcongres 2022

Bekijk hier nu de terugblik met foto's en video:
Grenzeloos - Blueports Limburg - 6 oktober 2022

Jaarcongres 2023

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden

Hoog tijd voor de uniformering van de binnenhavengeldstructuur.

Eén van de acties in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de ontwikkeling van een model met uniforme grondslagen voor een binnenhavengeldverordening. Een belangrijk doel is mogelijke belemmeringen in het logistieke proces en de inzet van de binnenvaart hierbij weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft, samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste belangrijke stap gezet om deze actie uit te kunnen voeren. Onder begeleiding van haveneconoom Bart Kuipers heeft afstuderende masterstudent Koen de Korte zich de afgelopen maanden gebogen over de binnenhavengeldstructuur. Doel van het onderzoek is tot een wetenschappelijk onderbouwd model met grondslagen van het binnenhavengeld te komen.
 

Knelpunten huidige binnenhavengeldstructuur

Het onderzoek heeft een aantal knelpunten blootgelegd bij de huidige binnenhavengeld regelingen. Het onderzoek heeft eveneens bevestigd dat de huidige gehanteerde historische grondslag, vaak gebaseerd op het maximale laadvermogen, en het weekbriefje, een barrière vormen voor het optimaliseren van efficiëntie en het vergroten van de modal split van de binnenvaart. Een ander ongewenst effect is dat verschillende grondslagen in de havengeldverordeningen een belemmering zijn voor het verzamelen van data en het meten van prestaties. Academische literatuur toont aan dat historische grondslagen een remmende werking hebben op economische groei.
 

Grondslagen

Zowel academische literatuur als havengebruikers onderbouwen dat grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening.
 

Gebaseerd op wetenschappelijke argumenten worden drie grondslagen voorgesteld:

  • Tijd: een tijdgebonden grondslag gebaseerd op de werkelijke verblijftijd in de haven;
  • Kwantiteit: een kwantitatieve grondslag gebaseerd op werkelijk overgeslagen ton/container;
  • Vergroening: een groene grondslag gebaseerd op het getrapte systeem van de Green Award Foundation of een vergelijkbaar geaccepteerd label systeem.

 

Uniformering

Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havenbeheerders als havengebruikers.  Naast het bereiken van de gestelde doelen - economische groei, rechtvaardigheid en vergroening - heeft uniformering van het binnenhavengeld een extra spin-off effect. Positieve effecten van uniformering zijn bijvoorbeeld: verlaging van transactiekosten, faciliteren van de handel, schaalvoordelen en een efficiëntere supply-chain.
 

Nederlandse binnenhaven: uniformeer uw havengeldverordeningen!

De voorgestelde uniformering van de havengeldgrondslagen heeft grote voordelen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer roepen de Nederlandse binnenhavens dan ook op om hun havengeldverordeningen te uniformeren.
 

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens: Toekomstgerichte binnenhavens maken integraal deel uit van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Harmonisatie, standaardisatie en transparantie van processen, systemen en regelgeving is dan ook van belang. Eerder heeft de NVB samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelhavenbeheersverordening opgesteld. Een volgende stap is uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Dit zorgt voor duidelijke regels die overal toepasbaar zijn. Het is hoog tijd voor optimalisatie van processen en een efficiëntieslag. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is dat een tijdgebonden en kwantitatieve grondslag inzicht geeft in overslag in en gebruik van havens. Nuttige informatie voor het beheren van havens én vergelijkingen maken tussen havens, gemeenten en regio’s. Havens, ga aan de slag met uw havengeldverordening en pas de drie voorgestelde grondslagen toe!

 

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart: Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. De binnenvaart én de binnenhavens kunnen bijdragen aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Uniformering van de grondslagen van het binnenhavengeld kan bijdragen aan efficiëntie van processen én de modal split en meer vervoer per binnenvaart. Grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, rechtvaardigheid en vergroening. Door dit uniform in te voeren wordt het systeem eenvoudiger en kunnen kosten worden bespaard. De havengebruikers roepen de binnenhavens nadrukkelijk op de drie voorgestelde grondslagen toe te passen in de havengeldverordeningen.

 

Koninklijke BLN-Schuttevaer: roept gemeenten op havengelden te heffen op basis van daadwerkelijk gebruik en daarbij voor een eenduidige rapportage te kiezen voor geheel Nederland. Wij roepen tevens op om de handen ineen te slaan en tot eenduidige inning van het binnenhavengeld te komen, zowel in de vorm van inning als in tarifering. Het voordeel voor gemeenten manifesteert zich in een verlaging van administratieve lasten en geeft een impuls aan meer, energiezuinig, vervoer over water.

 

Onderzoeksrapport
Uiteraard is het verrichte onderzoek, de beargumentering van de aanbevelingen, evenals een uitgebreid overzicht van de bestudeerde literatuur beschikbaar. Hier vindt u de volgende documenten:

  • Engelse thesis ‘The standardisation of inland port due foundations’
  • Nederlandse samenvatting ‘Uniformering grondslagen binnenhavengelden’

 

 

Go to top