NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

General Assembly EFIP

General Assembly EFIP

Op 22 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van de EFIP plaats. Deze keer waren we te gast bij HAROPA in Parijs.

Bij de tour de table kwamen de volgende punten aan de orde:

·         Diverse binnenhavens rapporteren een afname in het overgeslagen volume. In het geval van de oost-Europese havens gaat het zelfs om een zeer forse afname vanwege de oorlog in Oekraïne waardoor de handel nagenoeg stilgevallen is.

·         Ondanks de afname in volume zijn diverse binnenhavens actief bezig met havenuitbreidingen, al dan niet met behulp van Europese subsidies, en de ontwikkeling van multimodale verbindingen via zowel binnenvaart als spoor.

·         Diverse ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

·         Ook verduurzaming (walstroom), energietransitie en infrastructuur blijven belangrijke thema’s.

Strategische review
Na de statutaire onderwerpen (jaarrekening, bestuurssamenstelling) werd de strategische review besproken. EFIP heeft in het najaar van 2023 een evaluatie uitgevoerd van het strategisch plan uit 2019. Het thema was toen “Inland Ports as Enablers of Green Logistics”, en voor de uitvoering van de prioritaire onderwerpen waren drie commissies opgericht: Sustainability & Environment, Infrastructure & Investment, Digitalisation & Innovation.

De conclusie luidde, dat het gekozen thema nog steeds actueel is, maar dat er behoefte is aan meer concrete business cases en meer focus op nieuwe technologieën. De dynamiek bij beleidsvorming binnen de Europese Commissie (hollen of stilstaan) maakt het functioneren van de drie commissies lastig; daarom is voorgesteld om de drie commissies te integreren tot één adviescommissie waarbij het vergaderschema wordt afgestemd op het werkprogramma van de Europese Commissie.

De strategische review en het werkprogramma van EFIP zijn vanzelfsprekend ook relevant voor de evaluatie en herijking van het strategisch plan van de NVB.

Innovation potential in inland ports
Na het formele, statutaire gedeelte volgde een sessie met als thema “Innovation potential in inland ports”. 

·         Renata Kadric, project manager bij CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) lichtte de subsidieregeling van het European Innovation Fund toe. Dit is een brede regeling; hoewel binnenvaart en binnenhavens niet expliciet worden genoemd komen ‘waterborne’ projecten wel degelijk in aanmerking voor subsidie als ze aan de voorwaarden voor de regeling voldoen. De regeling is gericht op kleine, middelgrote en grote projecten. De huidige call sluit al op 9 april. Voortaan is er nog maar één call per jaar.

·         Philippe Arfi, general director bij Goodman, een internationaal vastgoedbedrijf, presenteerde het Green Dock project. In dit project worden een bestaand terrein nieuw leven ingeblazen door een innovatieve combinatie van binnenvaart, duurzaam bouwen en innovatieve ruimtelijke ordening.

·         Emilie Carpels, afdeling Logistiek van IKEA Frankrijk, presenteerde een innovatief project gericht op de inzet van binnenvaart voor stadsdistributie van de haven van Gennevilliers naar Paris Bercy. Op deze manier wordt de filedruk verminderd in combinatie met een betrouwbare levering. Hiervoor is wel een goede logistieke planning en afstemming tussen de verschillende stakeholders vereist.

Beide projecten zijn een voorbeeld van een binnenhaven als knooppunt van innovatieve oplossingen en groene logistiek. Daarna werd een bezoek gebracht aan de haven van Gennevilliers, waar we de containers van IKEA daadwerkelijk zagen staan. 

 

Go to top