NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Walstroom, een onderzoek naar de haalbaarheid van clustering van behoefte

Binnenhavens, gemeenten en provincies in Nederland ontwikkelen hun havengebieden zoveel mogelijk in balans. Dit betekent dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in de verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op ieders  agenda. Een van de manieren waarop havens hieraan kunnen bijdragen is het aanbieden van walstroomvoorzieningen.

Ook in de strategische agenda van de NVB is ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ één van de vijf speerpunten. Het hoofddoel van dit thema is als volgt geformuleerd: “De NVB en haar leden leveren een bijdragen aan een visie, programmering en prioritering van investeringen in havens. Deze investeringen maken havens tevens groener.” Een van de subdoelen bij het uitwerken van het thema ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ is het stimuleren van duurzaam havenbeheer (Green Award, Walstroom, Lean en Green).

Conform de Richtlijn 2014/94/EU (Artikel 4, vijfde lid) moet walstroom beschikbaar worden gemaakt in havens, waarbij de havens van het TEN-T-kernnetwerk voorrang moeten krijgen. Dit moet gerealiseerd worden voor 31 december 2025. Port of Zwolle, Port of Twente, Port of Harlingen en de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht, Altena (haven van Werkendam), Zutphen en Nieuwegein hebben opdracht gegeven aan Port Solutions Rotterdam (PSR) voor een onderzoek omtrent walstroom. In deze studie zijn de kansen en belemmeringen beschreven die aanbieders en gebruikers van walstroom zien, met als doel om gezamenlijk grote stappen te kunnen zetten in het verder verduurzamen van de Nederlandse binnenhavens.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de walstroommarkt een complexe markt is, een markt met verschillende wensen en eisen. Het ontbreekt bij veel binnenhavens aan een duidelijk beeld van de behoeften die er zijn omtrent walstroomvoorzieningen. Dit inzicht is nodig om een businesscase op te stellen. Ervaring leert dat de businesscase voor walstroom-voorzieningen een onrendabele top heeft.

Een belangrijke conclusie in het rapport is dat er sprake is van marktfalen en een tekortschieten van de werking tussen vraag en aanbod. Redenen hiervoor kunnen onder meer zijn: onvolledige mededinging, onvolledige informatie voor iedereen,  hoge transactiekosten en inhomogene producten. Zo is sprake van een gebrek aan uniformiteit op het gebied van walstroominfrastructuur,  -gebruikersplatformen en -tarieven.

Het rapport omschrijft vanuit de vraag- en aanbodzijde de kansen en belemmeringen en het beschrijft een vervolg om havens te ondersteunen bij het aanleggen en/of upgraden van walstroominfrastructuur. Havens zijn aan zet, omdat zij investeren in de infrastructuur van walstroom om te kunnen voldoen aan de richtlijnen vanuit Europa. Echter, dit zijn onderwerpen die een haven niet op individueel niveau kan aanpakken. Voor een succesvol vervolg is het van belang dat een organisatie actief de regierol pakt.

Wil je meer informatie over de inhoud van het onderzoek, wat dit mogelijk voor jouw haven kan betekenen , of op welke wijze jouw haven of organisatie een (regie)rol kan spelen? Neem dat contact op met Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam via vavier@portsolutionsrotterdam.nl

 

Go to top