NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Professionalisering havenbeheer Limburg

De provincie Limburg en betrokken gemeenten zijn sinds een aantal jaren actief met het beheer en ontwikkeling van de binnenhavens in Limburg. In 2011 is een Intentieovereenkomst getekend tussen de Limburgse havengemeenten en de provincie met hieraan gekoppeld een Uitvoeringsagenda, waarin concrete acties worden benoemd die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Limburgse binnenhavens. Eén van de belangrijke ambities is het professionaliseren van de organisatie waarin mensen en middelen structureel beschikbaar en inzetbaar zijn voor beheer en ontwikkeling van havens in Limburg.

De provincie Limburg heeft Buck Consultants de opdracht gegeven om onderzoek te doen om een volgende stap te maken in het groeimodel voor het havenbeheer. De onderzoeksresultaten staan in het rapport “Professionalisering havenbeheer Limburg“, wat u kunt vinden op deze website.

Facilitair Bedrijf
De eerste stap in het groeimodel is het opzetten van een Facilitair Bedrijf waarin havens door samenwerking kostenefficiënter kunnen werken en er uiteindelijk een kwaliteitsslag tot stand komt in de binnenhavens van Limburg. Onderzocht is wat de voordelen zijn van samenwerking tussen de verschillende Limburgse havenbeheerders.

Uniformeren havengelden
In het onderzoek naar samenwerking en verdere professionalisering van het havenbeheer in Limburg is de casus ‘uniformering havengeld’ apart behandeld. Een deel van het onderhoud en beheer wordt immers betaald uit de inkomsten uit havengelden in sommige havens.

Eerder constateerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens dat uniformering van havengelden en de wijze waarop de inning plaats vindt van belang is. In 2013 is door Panteia onderzocht hoe gemeenten omgaan met vaststellen en innen van havengelden. Er blijkt een behoorlijke diversiteit te bestaan in de wijze van vaststellen en tariefstelling bij het innen van havengelden. Het proces van inning van havengelden is ruwweg in te delen in vier processtappen.

  1. Vaststellen grondslag inning havengelden
  2. Vaststellen havengeldtarief
  3. Registratie van schepen en/of overslag in de haven
  4. Inning van havengelden

Tijdens het onderzoek is bepaald op welke wijze op dit moment het proces per haven is ingericht en daarnaast op welke vlakken uniformering binnen Limburg tot de mogelijkheden behoort. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan een mogelijke toekomstige uniformering van regionale of zelfs nationale inning van binnenhavengelden.

Havengelden, een barrières voor slimme containerlogistiek?
In 2013 is geconstateerd dat modernisering van de wijze van het heffen van binnenhavengelden een impuls zou kunnen zijn voor het vervoer van containers over water.  Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de havengelden een financiële barrière vormt voor het toepassen van logistieke concepten en het vervoer van containers per binnenvaart. De onderzoeksresultaten zullen nog dit jaar worden gepubliceerd.

 

Go to top