Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Samenwerking NVB & Deltares

De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt welke kwetsbaarheden er kunnen zijn betreffende de bevaarbaarheid van vaarwegen en de bereikbaarheid van binnenhavens, het ene jaar door droogte en het andere jaar vanwege overvloedige regen! Onafhankelijk en gerenommeerd kennisinstituut Deltares en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zien dan ook meerdere redenen om samen te werken.

Wie is en wat doet Deltares?

Deltares is een onafhankelijk, non-for-profit kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, bodem en infrastructuur. Met onze expertise, experimentele faciliteiten, data en modellen ontwikkelen we hoogwaardige kennis en adviezen voor overheden, bedrijfsleven en de maatschappij in binnen- en buitenland. We richten ons hierbij op vraagstukken rondom toekomstbestendig, duurzaam en veilig leven in deltagebieden met veerkrachtige infrastructuur. Om zoveel mogelijk meerwaarde te bieden voor de maatschappij, werken we aan coalities en samenwerkingsverbanden waarin open kennisontwikkeling en -deling (“dare to share”) centraal staat. Deltares heeft ca. 850 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht met daarnaast een aantal regionale kantoren in het buitenland.

Onderwerpen voor samenwerking met NVB
In verkennende gesprekken met de NVB kwam naar voren dat er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen Deltares en de NVB die bijdragen aan de prioriteiten van de strategische agenda van de NVB (te weten: digitalisering, duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid, bereikbaarheid, energietransitie en circulaire economie en samenwerking en exploitatie). Met haar kennis en expertise over water, bodem en infrastructuur, zou Deltares kunnen bijdragen aan vraagstukken die individuele binnenhavens overstijgen. We denken hierbij vooral aan:

  • De bevaarbaarheid en bereikbaarheid van binnenhavens in relatie tot klimaatverandering en onder extreme omstandigheden (waaronder kwetsbaarheid van verbindingen voor droogte, extreme regenval, verzakkingen, etc.).
  • Mogelijkheden voor duurzaam (collectief) sedimentbeheer voor binnenhavens (bijv. voor reduceren kosten & emissies van baggeronderhoud en bevorderen hergebruik sediment).

Ander onderwerpen voor samenwerking kunnen zijn:

  • Ontwikkeling van richtlijnen en beslisinformatie voor ontwerp/vervanging/onderhoud van de kade-infrastructuur (bijv. verlengen levensduur; afwegingskader voor vervangen/renoveren).
  • Ontwikkeling van digitale tools als een digital twin, data dashboard met als doel het optimaliseren van transportstromen en achterlandverbindingen (bijvoorbeeld door combineren van AIS data met informatie over de vaarweg).

Hoe samenwerken?
Hoewel 1-op-1 samenwerkingen tussen individuele binnenhavens en Deltares uiteraard mogelijk zijn, zit er waarschijnlijk vooral meerwaarde in samenwerking op vraagstukken die voor meerdere (zo niet alle) binnenhavens van belang zijn, zoals de voorbeelden die hierboven geschetst zijn. Hiervoor kunnen NVB partners aansluiten bij lopende samenwerkingsverbanden of in samenspraak nieuwe projectinitiatieven worden opgezet. In een dergelijk samenwerkingsverband kan naast het combineren van de inbreng/inleg van individuele partners vaak ook subsidie worden aangevraagd, bijvoorbeeld in het kader van TKI Deltatechnologie of TKI Maritiem. Zo ontstaat er een grotere “hefboom” op onderzoeksinvesteringen en ontstaat er daarnaast een breder netwerk (of coalitie) van relevante stakeholders om de onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen.


Contact
Interesse in samenwerking met Deltares op bovenstaande of nieuwe onderwerpen gerelateerd aan water, bodem en (haven)infrastructuur? Neem dan contact op met: Lijdia Pater - De Groot, Rolien van der Mark en/of Wiebe de Boer

 

Go to top