NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op Rijksbegroting 2018 - Vaarwegen

STILSTAAN IS GEEN OPTIE
Met het wachten op een nieuw regeerakkoord is gisteren op Prinsjesdag een beleidsarme begroting gepresenteerd. Samenvattend kunnen we constateren dat het beleid van het vorige kabinet wordt doorgezet.


INVESTERINGEN OP NATTE INFRA BLIJVEN NODIG
Meer service op het water, betere bediening van sluizen en bruggen, en werk maken van onderhoud is de boodschap van het COV. De vaarweg moet veilig en betrouwbaar goederenvervoer mogelijk maken. Op vaartuigen en bemensing van bruggen, sluizen en verkeersposten kan niet langer bezuinigd worden. De begroting van 2018 laat wel een positief beeld zien met extra geld voor nieuwe infrastructuur. Het vaarwegbudget bedraagt in 2018 €964,7 miljoen, in 2017 was dit €872 miljoen. We gaan daarmee de goede kant op, maar het extra budget is onvoldoende om alle knelpunten in het vaarwegennet aan te pakken. Uit de Nederlandse Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de land-infrastructuur van Nederland de komende jaren onder druk komt te staan. Dit leidt tot een toename van het aantal files door de verwachte groei tot 28% van het wegvervoer. De regering zou er, gezien deze vooruitzichten, goed aan doen zich actiever in te zetten op vervoer over water. Daar is nog voldoende ruimte beschikbaar en een toename van het vervoer over water brengt nauwelijks extra kosten voor de overheid met zich mee. De NMCA laat zien dat ook op de vaarwegen groei is te verwachten en dus aanpassingen en grotere sluizen nodig zijn.


BEDIENING
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het vaarwegnetwerk is voor het logistieke proces van essentieel belang. Dit vraagt een ruim bedieningsvenster en flexibiliteit bij sluizen en bruggen. In 2018 wordt €8,5 miljoen besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. Ten opzichte van 2017 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee structureel te laag. Op hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen is 24/7 bediening een voorwaarde om de groei van het goederenvervoer te accommoderen en een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van andere modaliteiten. Op overige vaarwegen is flexibiliteit het sleutelwoord, bediening op afroep zonder beperkingen moet dan beschikbaar zijn. Bediening op afstand is een mogelijkheid om een ruimer bedieningsvenster te bieden. Dit mag echter nooit leiden tot afwaardering van de sluisdimensies. In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. De ambities van het Rijk blijven op het gebied van bediening achter.
 

ONDERHOUD
Beperkingen bij de Merwedebrug en stremming bij sluis St. Andries en sluis Weurt; steeds vaker worden we geconfronteerd met onverwachte storingen bij infrastructurele objecten. De Monitor Infrastructuur en Ruimte uit 2016 laat zien dat de staat van het vaarwegennet maar net voldoet aan de norm. Stilstaan is dan achteruitgang. Er is meer preventief onderhoud nodig om uitval aan kunstwerken te voorkomen. In 2017 werd minder aan onderhoud uitgegeven dan in voorgaande jaren. 2018 laat een lichte stijging zien van ongeveer €40 miljoen, met een totaal beschikbaar budget van €377 miljoen. Met name de bovengenoemde sluizen hebben dringend een inhaalslag nodig om betrouwbare bediening te blijven garanderen.
 

KNELPUNTEN OPLOSSEN
De passeertijden bij sluizen op de hoofdtransportassen voldoen niet aan de streefwaarden die het Rijk heeft vastgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan capaciteit op de trajecten tussen Rotterdam en Antwerpen. Capaciteitsuitbreiding bij de Volkerak, Kreekrak en Krammersluizen kan daarom niet langer uitgesteld worden. Daarnaast voldoen diverse bruggen op deze belangrijke corridor nog steeds niet aan de Rijnvaarthoogte.
 

NIEUWE SLUIZEN EN LIGPLAATSEN
Dit jaar zijn extra ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding opgeleverd en bij de keersluis in de Vaarweg Meppel-Ramspol. In 2018 wil het Rijk de verruimde Maasroute openstellen met keersluis Limmel. Er wordt gestart met de realisatie van extra ligplaatsen op de Beneden-Lek en de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen. Ontwikkelingen die bijdragen aan betere bruikbaarheid van het Nederlandse vaarwegennetwerk.
 

Op het Europese vaarwegennet valt echter nog veel winst te behalen. Er heerst een groot tekort aan ligplaatsen en autoafzetplaatsen langs de Rijn. Veel kanalenstelsels zijn verouderd qua infrastructuur en in slechte staat. Op de Donau zijn diepgangbeperkingen een probleem. Het COV vraagt de minister deel te nemen aan het Europese debat hierover en actief te pleiten voor betere voorzieningen, infrastructuur en vaarwegen.
 

STIMULEER VERVOER OVER WATER
Een goede bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s is cruciaal om te kunnen blijven profiteren van de groei van de wereldhandel en goederenstromen. Het COV roept de Minister daarom op meer te investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen. De prognoses voor de komende tien jaar voorspellen een forse toename van het goederenvervoer. Om Nederland in beweging te houden zal het Rijk concrete doelstellingen moeten formuleren voor de binnenvaart. Dit houdt Nederland niet alleen mobiel en bereikbaar, maar helpt ook met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het COV gaat graag de dialoog aan met de nieuwe bewindslieden om gezamenlijk te kijken hoe we het potentieel van vervoer over water nog beter kunnen benutten.
 

OVER COV
Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) is nauw betrokken. In COV- verband worden in totaal ruim 18.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart & logistiek, waterbouw en handel & industrie.
 

 

Go to top