Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB inventariseert bij havens beleid inzameling huisafval binnenvaart

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft haar leden, de Nederlandse binnenhavens, geïnformeerd over actuele ontwikkelingen over de afgifte van huisvuil door binnenvaartschepen en inventariseert of er in havens knelpunten in deze zijn.

De inname en afgifte van afval van binnenvaartschepen is geregeld in een internationaal verdrag, het zogenaamde CDNI-verdrag. In Nederland beter bekend als het is Scheepsafvalstoffenverdrag.
Het CDNI-verdrag bestaat uit drie delen, te weten:

  1. Verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
  2. Verzameling, afgifte en inname van afval van lading;
  3. Verzameling, afgifte en inname van overig scheepsbedrijfsafval (bijvoorbeeld huisvuil en klein chemisch afval).

Voor meer informatie zie dit document.

Door een gewijzigd beleid van Rijkswaterstaat is op dit moment veel commotie over de beschikbaarheid van een goed netwerk van containers waar binnenvaart ondernemers hun huisvuil kwijt kunnen. Hierover zijn ook Kamervragen gesteld.
RWS heeft vanaf eind 2013 het abonnement voor afgifte van huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA) ingevoerd. Schippers kunnen dan langs de Rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten (SAB).

Afgifte huishoudelijk afval in havens
Begin 2013 heeft de NVB een verkenning gedaan bij haar leden naar de wijze van inning en grondslagen van havengelden. Eén van de vragen in deze verkenning ging over de beschikbaarheid van voorzieningen voor de afgifte van huishoudelijk afval door binnenvaartschepen. Uit dit onderzoek bleek dat bij 73% van de geënquêteerden er een gratis voorziening was voor afgifte van huishoudelijk afval.

143101 huishoudelijk afval

Vragen
De NVB heeft aan haar leden de volgende vragen gesteld:

  1. Merkt u in uw haven iets van het gewijzigde beleid van de rijksoverheid, bijvoorbeeld doordat er meer afval wordt afgegeven door binnenvaartschepen?
  2. Heeft u in uw gemeente/haven op korte/middellange termijn plannen uw beleid ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval van binnenvaartschepen te wijzigen? Indien dit het geval is, kunt u ons informeren over de motivatie voor het nieuwe beleid?
  3. Staat u open als gemeente/haven om samen met de Rijksoverheid aan een werkbare oplossing te werken voor de huidige problematiek van de afgifte van huisvuil door binnenvaartschepen?

 

 

Go to top