NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Berekening en inning havengeld: het eerste kernproces van het programma Digitalisering wordt uitgewerkt

In navolging op de webinar van 10 juni jl. zijn de programmamanagers Janneke Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) gestart met de uitwerking van de tweede fase van het programma “Digitalisering en Binnenhavens”. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat meerdere sporen. De NVB-leden hebben prioriteit gegeven aan de uitwerking van het eerste kernproces “berekening en inning van havengelden”. Er zal gestart worden met de uitwerking van het van het kernproces, daarna volgen het afsprakenstelsel en de havenkaart. Parallel hieraan brengen zij de digitaliseringsbehoeften bij logistieke ondernemers globaal in beeld.

Per processtap worden leden en/of partijen die een rol spelen in het proces benaderd om informatie te geven, te helpen en mee te denken. Eerder deze maand is uw input gevraagd door middel van een enquête. Deze informatie gaan zij gebruiken voor het maken van de havenkaart. Tevens geeft deze informatie inzicht in de grondslagen, die worden gehanteerd voor de berekening en inning van havengelden en de data, die daarvoor nodig is. 

Vier kernprocessen
Tijdens het webinar op 10 juni hebben de programmamanagers Janneke en Marieke de deelnemers aan de hand van de eerder opgestelde globale routekaart meegenomen en de tweede fase van het programma ‘Digitalisering en Binnenhavens’ toegelicht. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat vanuit het perspectief van de havens meerdere sporen, naast “berekening en inning van havengeld” zijn ook de drie andere kernprocessen geïdentificeerd:

  • het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen
  • het proces rondom gebruik en betaling van walstroom
  • het proces rondom assetmanagement.

“We zijn nu bezig met het maken van de infographic en de beschrijving van het proces van berekening en inning van havengelden. Dit vormt de eerste stap om samen toe te werken naar kwalitatief juiste en uniforme data. Het geeft dit inzicht in welke rollen en grondslagen van belang zijn bij de berekening en inning van havengelden en dus welke mensen (functionarissen binnen de gemeente, scheepvaartondernemers e.d.) betrokken moeten worden bij de digitalisering. Ook geeft het inzicht in de meerwaarde van uniforme data, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau, én in relatie tot de hogere doelen: modal shift en optimalisatie havenbeheer”, aldus Janneke en Marieke. “


Afsprakenstelsel
Direct na de uitwerking van het 1ste kernproces volgt de uitwerking van het afsprakenstelsel. Dit beschrijft de eisen, die gesteld worden aan de kwaliteit en omgang met data. Dit is van belang voor eigenaren van data, bijvoorbeeld scheepseigenaren en gemeentes, omdat het beschrijft wat er met hun data mag worden gedaan. Voor softwareleveranciers geeft het helderheid over de standaarden waar zij voor wat betreft softwareontwikkeling, gebruik, bewerking en opslag van data, aan moeten voldoen. Het afsprakenstelsel is van groot belang om aan de gouden regels, datasecurity, autonomie / privacy, uniformiteit, focus / doelmatigheid, marktwerking en transparantie te kunnen voldoen. En geeft aan welke data van rechtswege mag worden gebruikt en waarvoor overeenkomsten nodig zijn.

Digitale havenkaart
In de digitale havenkaart wordt de nulsituatie voor wat betreft de digitalisering per kernproces en per binnenhaven in beeld gebracht. Deze kaart geeft dus de digitaliseringsgraad per kernproces en per haven aan. Deze kaart is niet statisch, maar zal in de loop van de tijd groeien en ontwikkelen, zodat we de ontwikkeling van digitalisering van de binnenhavens samen kunnen volgen.

Het is de bedoeling om ook de andere drie processen op dezelfde wijze in kaart te brengen, zodat er vergelijkbare infographics en beschrijvingen van de processen worden ontwikkeld. En de stand van zaken per proces en binnenhavens gecombineerd in beeld kan worden gebracht. Ook is het de bedoeling om tools (kennis en good practices) te verzamelen en waar nodig te ontwikkelen, zodat iedere gemeente of havenbedrijf straks over de juiste uitgangspunten en ondersteuning beschikt, om de digitalisering van de binnenhavens op te pakken. En zodat we samen toewerken naar kwalitatief juiste en uniforme data, die kunnen worden ingezet voor professioneel havenmanagement en modal shift.

 

 

Go to top