Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Adviescollege Stikstofproblematiek – eindrapport ‘Niet alles kan overal’

Op 8 juni jl. is namens het Adviescollege Stikstofproblematiek de eindrapportage ‘Niet alles kan overal’ aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De structurele aanpak vraagt – naast generieke maatregelen – om gebiedsspecifiek maatwerk. Het Adviescollege is van mening dat een ambitieuze doelstelling nodig is en adviseert de stikstofuitstoot in 2030 te halveren.

Op pagina 59 – 66 van dit rapport is aandacht voor mobiliteit en ook voor de binnenvaart. In het rapport wordt duidelijk gemaakt wat het aandeel van de binnenvaart is aan de stikstof depositie.

Naast de eerder aangekondigde subsidie voor retrofit worden geen nieuwe maatregelen voor de binnenvaart aangeraden. Wel wordt opgeroepen tot modal shift, digitalisering, vermindering leegvaart, groene publieke aanbestedingen en aanpak schepen in rijksbezit.

​Het Adviescollege acht het wenselijk dat verladers en vervoerders samen werken aan meer efficiency in de keten, door de verladingsgraad te verhogen en daarmee het aantal vervoersbewegingen terug te dringen. Daarnaast is te overwegen meer vervoer te laten plaatsvinden via het water in plaats van via de weg, in lijn met de doelstelling van de Europese Green Deal. Voor het realiseren van een optimaal functionerende logistieke keten zijn ook ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Smart Shipping, een vlotte afhandeling in de havens (geen congestie), voldoende capaciteit en goede en slimme (vaarweg)infrastructuur en betrouwbare vaar- en wachttijden door goede afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen, van belang. De lokale, provinciale en rijksoverheid kunnen deze ontwikkeling stimuleren.

 

Go to top