NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Kabinet, pak nu met voorrang de onnodige regeldruk aan!

Het is erg belangrijk om de dichtheid van - soms zelfs tegenstrijdige - regelgeving aan te pakken, omdat zij het functioneren en de uitbouw van de Blueports (= het cluster van binnenhaven en bedrijventerreinen) bemoeilijkt en soms zelf frustreert, aldus Marijke van Haaren, voorzitter van de NVB, tijdens het jaarcongres van deze vereniging in Kampen op 15 oktober 2010.

In de regeringsverklaring van VVD en CDA is prominent opgenomen dat onnodige regeldruk moet worden voorkomen en moet worden gestopt.
Nu het nieuwe kabinet daadwerkelijk is aangetreden en er een nieuwe bewindsvrouw (Melanie Schultz ven Haegen) op het nieuwe fusiedepartement van V&W en VROM:  Infrastructuur en Milieu is benoemd, dringt de NVB er op aan om dit met voortvarendheid op te pakken.
Het feit dat nu voor het eerst infrastructuur, vervoer, ruimtelijke ordening en milieu onder één bestuurlijk dak zijn gekomen, schept de enorme mogelijkheid om tot een integraal beleid te komen en de regelgeving op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan de regelgeving worden geïntegreerd en verduidelijkt en kunnen dubbelingen en tegenstrijdigheid worden bestreden.

 

Naast dit thema dringt de NVB er ook op aan dat de derde tranche van de zgn. quick winsregeling, een stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van de blueports, nu ook spoedig wordt geëffectueerd. De belangstelling van havenbedrijven en gemeentes is erg groot, zodat het maximale bedrag van 2x €22,- miljoen naar alle verwachting sterk zal worden overschreden.

 

Blueports zijn een belangrijk antwoord op de maatschappelijke eis om economische ontwikkeling te laten integreren met de eis van duurzaamheid. Door ook gebruik te maken van de vaarweg, kan er een positieve ontkoppeling plaatsvinden tussen economische ontwikkeling en de daarmee verbandhoudende emissies. De op deze wijze multimodaal ontsloten bedrijventerreinen, de zgn. Blueports, hebben daardoor een enorme potentie en zijn vaak nu al het knooppunt van de regionale economie. Zij hebben gezamenlijk een grote economische waarde die in de buurt komt van de grote Nederlandse zeehavens. Enige data: Toegevoegde waarde: €8,9 miljard en een werkgelegenheid van 66.400 werknemers (TNO, 2005).

 

Go to top