NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havens laten geld liggen

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft een verkenning gedaan naar de verschillende wijzen waarop het havengeld wordt geïnd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er voordelen zijn te behalen voor havenbeheerders en - gebruikers. Een verbetering en/of uniformering van de inning van binnenhavengelden kan zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten en draagt bij aan een verbeterslag van informatie. Doelstelling van de NVB is om een bijdrage te leveren aan een win-winsituatie voor de binnenvaartondernemer en de havenbeheerder.


De verkenning door de NVB is in opdracht van Connekt uitgevoerd binnen het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt gewerkt aan beter benutten van vaarwegen. Onderdeel van het programma zijn maatregelen die zich richten op het stimuleren van diensten en logistieke concepten, waarvoor een betrouwbare informatie uitwisseling tussen binnenvaartondernemers en marktpartijen noodzakelijk is. Een uniformering van de inning van binnenhavengelden past binnen deze kaders. Het kan zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten en draagt bij aan een verbeterslag van informatie.

Voor meer informatie over het project ‘Verkenning wijze inning havengelden’ zie dit eerder geplaatst artikel bij het NVB-Nieuws.


Lessen uit rechterlijke uitspraken
Uit het juridische verkennende onderzoek komt naar voren dat er veel verschil zit in de wijze waarop gemeenten het onderwerp havengeld in hun gemeentelijke regelgeving hebben geregeld. Verder blijkt uit de onderzochte jurisprudentie dat de verordeningen waarin de heffing van havengeld is geregeld geen dode letters zijn, maar zeer recent nog belangrijke uitspraken hebben opgeleverd. Hieruit blijkt dat een onduidelijk verordening, of het niet publiceren van een bij de verordening behorende kaart, betekenen kan dat dan geen of minder havengeld kan worden geheven. 


Havens laten geld liggen
Zowel het juridische onderzoek als de gehouden enquête hebben interessante inzichten opgeleverd. Er zijn voor veel havenbeheerders en gemeenten voordelen te behalen! De aanmelding van schepen en de inning van de havengelden gebeurt nu vaak nog op een traditionele en niet geautomatiseerde manier.


Tijd is rijp voor verbeterslag
Uit de verkenning is gebleken dat de overgrote meerderheid geïnteresseerd is in verbeterslagen.  Bijna 70% is wil een geleidelijke uniformering binnen een bepaald gebied. Ook het gebruik maken van nieuwe technieken voor de betaling van het havengeld heeft de belangstelling.
Uitgaande van de grote potentie die de binnenvaart heeft, betekent dit ook iets voor het achterland en de binnenhavens en daarmee voor de omvang van het te innen havengeld in de toekomst. Het gaat dus om een groeiend belang.
Het huidige kwalitatieve onderzoek van de NVB kan worden gezien als een nulmeting. Een kwantitatief vervolg kan interessant zijn. De conclusie is dan ook dat de tijd rijp lijkt om een verbeterslag te maken.

Het onderzoeksrapport wordt kort na de bijeenkomst op 19 maart door de NVB versterkt aan de opdrachtgever Connekt. Het zal dan ook worden gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

 

Go to top