NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenstudies

U bevind zich nu in de categorie 'Havenstudies' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die havens hebben bestudeerd. Hierbij gaat het om analyses en studies van vaarwegen, binnenhavens en goederenstromen.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Netwerkanalyse vaarwegen en binnenhavens Drenthe

4 juli 2008
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Netwerk van vaarwegen en binnenhavens in Drenthe
 3. Binnenhavens Drenthe
 4. Streefbeeld Vaarwegen en Binnenhavens
 5. Knelpunten binnenhavens
 6. Maatregelenpakket
 7. Conclusies en vervolgstappen netwerkanalyse
   

icon Netwerkanalyse vaarwegen en binnenhavens Drenthe (5.58 MB)

 

Havenatlas Limburg

September 2013
 

De havenatlas Limburg bevat de volgende havens:

 • Hoogveld / Haven Heijen - Gennep
 • Bedrijventerrein Wanssum
 • Industriehaven Venlo
 • Haven Zevenellen
 • Bedrijventerrein Willem Alexander Roermond
 • Haventerrein Maasgouw
 • Haven Born
 • Haven Stein
 • Beatrixhaven Maastricht
 • Haven Weert

 

De havenatlas Limburg bevat per haven de volgende informatie:

 • Havenbedrijven
 • Contactgegevens
 • Goederenoverslag in de haven
 • Goederenoverslag naar productcategorie
 • Overige feiten en cijfers
 • Havenvoorzieningen
 • Havenbeheer
 • Havenontwikkeling
 • Havenprojecten
 • Havenkaart
   

icon Havenatlas Limburg (15.97 MB)

 

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Verdieping bulk- en stukgoedstromen

Onderzoek goederenstromen havens Limburg - Verdieping bulk- en stukgoedstromen
 

6 september 2013
 

De provincie Limburg heeft behoefte aan een beter inzicht in de goederenstromen die over de Maasroute worden vervoerd en voor een belangrijk deel overgeslagen en behandeld worden in de binnenhavens van Limburg.
 

Recent is door de Gedeputeerde Staten de Havennetwerkvisie Limburg 2030 vastgesteld. Belangrijke conclusie in deze Havennetwerkvisie is dat de infrastructuur in de Limburgse binnenhavens -op enkele uitzonderingen na- op orde is. De focus voor de toekomst ligt dan ook op efficiënter gebruik van en logistieke samenwerking rondom de Limburgse binnenhavens. Het containertransport -als grootste multimodale groeimarkt- komt in de Havennetwerkvisie uitvoerig aan bod. Het vervoer van bulk- en stukgoederen wordt minder uitvoerig beschreven. Er is bij de provincie Limburg en betrokken binnenhavens dan ook behoefte om nader onderzoek te doen naar de omvang en ontwikkeling van overslag van bulkgoederen en stukgoed via de binnenhavens in Limburg.
 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks van 3 rapporten die door BCI in de loop van 2013 zijn opgesteld en die ingaan op de verdieping van kennis over goederenstromen en de binnenhavens in Limburg.

 • Inventarisatie van grensoverschrijdende goederenstromen via de Maassroute waarin de containerstromen, bulk- en stukgoedstromen voor een gekozen ijkjaar in kaart zijn gebracht. Definitieve versie van deze studie is in juni 2013 beschikbaar gekomen.
 • Inventarisatie van bulk- en stukgoedstromen tot 2030 die is aangevuld met aanbevelingen per binnenhaven. Het betreft de voorliggende studie die in september 2013 definitief is geworden.
 • Een Logistieke Atlas Binnenhavens Limburg waarin alle binnenhavens van Limburg zijn opgenomen en die een beeld geeft van het karakter van elke haven. Ook de atlas is in september 2013 definitief gemaakt.
   

Dit rapport gaat in op onderdeel B, een verdieping van bulk- en stukgoederenstromen op de Maasroute van en naar de Limburgse havens.
 

icon Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Verdieping bulk- en stukgoedstromen (1.09 MB)

 

Maasroute Grensoverschrijdende stromen

Onderzoek goederenstromen havens Limburg - Grensoverschrijdende stromen
 

21 juni 2013
 

De provincie Limburg heeft behoefte aan een beter inzicht in de goederenstromen die over de Maasroute worden vervoerd en voor een belangrijk deel overgeslagen en behandeld worden in de binnenhavens van Limburg. Aan deze behoefte liggen twee belangrijke oorzaken ten grondslag:

 1. Recent is door de Gedeputeerde Staten de Havennetwerkvisie Limburg 2030 vastgesteld. Belangrijke conclusie in deze Havennetwerkvisie is dat de infrastructuur in de Limburgse binnenhavens -op enkele uitzonderingen na- op orde is. De focus voor de toekomst gaat dan ook naar efficiënter gebruik van en logistieke samenwerking rondom de Limburgse binnenhavens. Het containertransport -als grootste multimodale groeimarkt- komt in de Havennetwerkvisie uitvoerig aan bod. Het vervoer van bulk- en stukgoederen wordt minder uitvoerig beschreven. Er is bij de provincie Limburg en betrokken binnenhavens dan ook behoefte om nader onderzoek te doen naar de omvang en ontwikkeling van overslag van bulkgoederen en stukgoed via binnenhavens in Limburg.
 2. Nu de infrastructuur grotendeels op orde is, streven provincie, gemeenten en havenbedrijven in Limburg ook naar een efficiënte benutting van deze infrastructuur. In de optimale benutting van de Maasroute past een 7x24uurs bediening van de kunstwerken. Door bezuinigingen op rijksniveau ziet het ernaar uit dat een verlengde pilot met openstelling van de sluizen op de route niet structureel kan worden gemaakt. Sterker nog, het is heel goed mogelijk dat door de bezuinigingsronde de bediening verder wordt teruggeschroefd naar 7x16 uur. Door aan te tonen dat er via de Maasroute omvangrijke grensoverschrijdende goederenstromen worden verzorgd voor de mainports van en naar het achterland, kan het zijn dat de Maasroute de status verdient van hoofdtransportas. Met die status is 7x24 uurs bediening van de sluizen wettelijk bepaald.
   

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks van 3 rapporten die bovenstaande behoefte in beeld brengt. Deze reeks bestaat uit de delen:

 • Inventarisatie van grensoverschrijdende goederenstromen via de Maassroute waarin de containerstromen, bulk- en stukgoedstromen in beeld worden gebracht voor een gekozen ijkjaar.
 • De inventarisatie van bulk- en stukgoedstromen tot 2030 per binnenhaven, aangevuld met beleidsmatige aanbevelingen per binnenhaven.
 • Een Logistieke Atlas Binnenhavens Limburg waarin alle binnenhavens van Limburg zijn opgenomen en die een beeld geeft van het karakter van elke haven.
   

Dit rapport gaat in op onderdeel A, het grensoverschrijdende karakter van de Maasroute als belangrijke vaarweg in Nederland die zorgt voor verbindingen met het Duitse en Belgische achterland van de zeehavens.
 

icon Maasroute Grensoverschrijdende stromen (1.46 MB)

 

 

Go to top