NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Oplevering tweede kernproces digitalisering - Instrumenten wacht- en ligplaatsmanagement

De NVB heeft een regiorol bij het digitaliseren van de binnenhavens en levert verschillende instrumenten om de havens zelf de benodigde stappen te laten zetten op het gebied van automatisering en digitalisering.

Eerder dit jaar heeft de NVB instrumenten aangereikt voor het proces berekening en inning van havengelden. In deze nieuwsbrief aandacht voor instrumenten voor wacht- en ligplaatsmanagement. Digitalisering is niet alleen urgent, maar ook onvermijdelijk voor élke binnenhaven. Oproep aan alle leden zet stappen en gebruik de instrumenten die u worden aangereikt.

Rapport beschrijving kernproces wacht- en ligplaatsenmanagement
Voor havenondernemers is het van essentieel belang dat wacht- en ligplaatsenmanagement efficiënt wordt uitgevoerd, zodat zij hun eigen op- en overslag en logistieke activiteiten efficiënt kunnen uitvoeren. Voor binnenvaartondernemers is het van essentieel belang dat zij veilig en tijdig kunnen wachten en liggen. Dit rapport beschrijft het kernproces wacht- en ligplaatsenmanagement, met name de informatie, mensen en activiteiten, die nodig zijn om ervoor zorgen dat ligplaatsen in de binnenhavens, inclusief de aanwezige voorzieningen en services, optimaal, veilig en door de juiste schepen worden gebruikt.

Infographic kernproces wacht- en ligplaatsenmanagement
Dit is een visuele weergave van het kernproces wacht- en ligplaatsenmanagement, die hoort bij het rapport beschrijving kernproces wacht- en ligplaatsenmanagement. 


Rapport toelichting ontwikkellevels en routekaart wacht- en ligplaatsenmanagement
Niet alle havens hebben hun wacht- en ligplaatsenmanagement even ver ontwikkeld. Op het allerhoogste ontwikkelniveau is er sprake van strategisch havenmanagement, die het mogelijk maakt om het gebruik van de haven te optimaliseren en kunnen binnenvaart- en havenondernemers informatie over de (toekomstige) bezetting van wacht- en ligplaatsen gericht gebruiken voor resp. de planning van hun reis en voor de optimalisatie van hun eigen logistieke processen. In de meeste havens is het echter nog niet zover. Daarvoor moeten eerst verschillende randvoorwaarden geregeld zijn.Dit document beschrijft deze aspecten en definieert te onderscheiden ontwikkelniveaus.

Rapport toelichting havenkaart, ontwikkelstappen en tools wacht- en ligplaatsenmanagement
Dit rapport ​beschrijft wat de binnenhaven kunnen doen om qua wacht- en ligplaatsenmanagement op een hoger ontwikkelniveau te komen en daarmee hun haven beter te benutten en hun haven- en binnenvaartondernemers beter te faciliteren.   

Havenkaart wacht- en ligplaatsenmanagement
Op basis van een enquête onder NVB-leden en vergelijking met informatie, die Rijkswaterstaat beschikbaar heeft over wacht- en ligplaatsen in de verschillende binnenhavens, is aangegeven op welk ontwikkelniveau de verschillende binnenhavens op dat moment zitten. Dit geeft inzicht in de volwassenheid van wacht- en ligplaatsenmanagement in de binnenhavens in Nederland. Door dit periodiek te monitoren kan de NVB de voortgang volgen en haar leden faciliteren bij de te nemen ontwikkelstappen.

Bekijk de havenkaart hieronder:

Legenda

 - Zeehavens en havens waar ontwikkelniveau digitalisering "wacht- en ligplaatsmanagement" onbekend is;
 - Ontwikkelniveau 1;
 - Ontwikkelniveau 2;
 - Ontwikkelniveau 3;
 - Ontwikkelniveau 4;
 - Ontwikkelniveau 5;

Grijs: Zeehavens en havens waar ontwikkelniveau onbekend is, maar basis data op orde

 

Go to top