NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenhavens aan de slag met digitalisering

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) presenteert vandaag een set aan instrumenten die binnenhavens kunnen gaan gebruiken om op hun eigen niveau aan te haken, stappen te zetten en vaart te maken met digitalisering, specifiek op het proces van berekening en inning van havengelden.

Deze instrumenten worden aangereikt aan de leden van de NVB, omdat digitalisering en automatisering van processen in binnenhavens van essentieel belang zijn voor de realisatie van efficiënte logistieke knooppunten. Binnenhavens vervullen een spilfunctie in de transitie naar een duurzame en digitale economie. “Daarom hebben onze leden bij de ontwikkeling van de Strategische Agenda 2020 – 2025 van de vereniging het thema digitalisering ook de hoogste prioriteit gegeven”, aldus de voorzitter van de NVB, Eric Janse de Jonge.

Regierol voor de NVB

De NVB voert de regie over de ontwikkeling van de resultaten en instrumenten van de verschillende thema’s van de Strategische Agenda. “Zo’n regierol betekent dat wij, samen met verschillende leden en partners, ondersteuningsmiddelen ontwikkelen, zodat havengemeenten en havenbedrijven zelf de benodigde stappen op het gebied van digitalisering kunnen gaan zetten. Ook willen wij dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die wij al in ons netwerk beschikbaar hebben”.

In de eerste fase van het thema digitalisering heeft de NVB in 2020 al richtlijnen en aandachtpunten opgeleverd voor havens die zich, relatief gezien, in het beginstadium van digitalisering bevinden. De instrumenten van vandaag zijn onderdeel van fase 2, waarbij het doel is om een collectief ontwikkelingsinstrument te ontwikkelen dat iedere haven kan gaan gebruiken om op zijn eigen niveau aan te haken en door te ontwikkelen op het gebied van digitalisering.


Dit sluit aan bij de nationale programma’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met de Digitale Transport Strategie en het opzetten van een Platform Digitaal Transport. De tweede fase van het thema digitalisering is modulair opgezet. Dit biedt de mogelijkheid gefaseerd uit te voeren en geeft het NVB-bestuur en financierende partijen, zoals het ministerie van IenW, de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg per stap besluiten te nemen.

Berekening en inning van havengelden

De vandaag gepresenteerde instrumenten zijn specifiek voor het digitaal proces van de berekening en inning van havengelden. Door de leden van de NVB aangeven als hoogste prioriteit. De programmamanagers Janneke van Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) hebben in opdracht van de NVB en samen met de leden deze instrumenten ontwikkeld.

Er is een nulmeting gemaakt van de digitaliseringbehoefte van de ondernemers in de binnenvaart. En een afsprakenstelsel opgesteld dat inzicht geeft in de eisen die gesteld worden aan de kwaliteiten en omgang van data. Daarnaast zijn er ook vijf ontwikkelniveaus ontwikkelt, waarbij de binnenhaven kan zien op welk niveau de organisatie op dit specifieke proces functioneert met daarbij een routekaart om te stappen te zetten naar een hoger niveau. Als laatste is er een havenkaart gepubliceerd waarin de binnenhavens kunnen zien aan de hand van kleuren op welk niveau ze acteren.

Eric Janse de Jonge sluit af met: “We gaan er vanuit dat de binnenhavens actief aan de slag gaan met deze instrumenten. De achterblijvers zullen wij ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Digitalisering is niet alleen urgent, maar is ook onvermijdelijk voor élke binnenhaven”.

 

De NVB wil doorpakken en na het opleveren van deze instrumenten actief aan de slag met de andere processen die geschikt zijn voor digitalisering. Het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen heeft de eerst volgende prioriteit om mee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

Go to top