NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB terugblik 2011 en vooruitblik 2012

Met deze eerste digitale NVB - Nieuws wil de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens kort terugblikken op 2011 en met de presentatie van haar beleids- en actieplan 2012 - 2015 vooruitblikken.

 

Congres

Ook in 2011 werd het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) druk bezocht. Zowel het thema 'Blue Ports in Europees perspectief' als de uitstekende sprekers en het warme onthaal door Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland  in Middelburg, zorgden voor een succesvol congres.  De perspectieven voor de Blue Ports werden vanuit verschillende invalshoeken besproken.

 

 

Quick Wins

De NVB heeft in 2011, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, advies uitgebracht over besteding van de derde en laatste tranche van de Quick Wins. Hierbij is samengewerkt met het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB). De NVB is verheugd dat het Ministerie een groot deel van de adviezen van de NVB heeft meegenomen in de tekst van de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB), die inmiddels op de NVB website is gepubliceerd.

Er wordt bij toekenning van middelen uit deze DUB veel belang toegekend aan een versterking van het landelijke netwerk van binnenhavens met overslagfaciliteiten langs hoofdvaarwegen. De NVB heeft met haar advies bijgedragen aan het belang van de Nederlandse binnenhavens. De Blue Ports zijn een essentiële schakel in de logistieke keten en vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De groeiende container-overslag en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De Blue Ports worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen. De nu gepubliceerde Decentralisatie Uitkering Binnenhavens kan hiertoe bijdragen.

 

 

Masterclasses

In 2011 was de NVB betrokken bij een aantal masterclasses. Om de verwachte groei van het containervervoer en het toenemende aandeel van het vervoer per binnenvaart te kunnen faciliteren en realiseren, is versterking van het achterlandnetwerk en verbetering van de efficiëntie van logistieke ketens nodig. Het doel van masterclasses is om kennis te vergroten en delen over het adequaat managen van binnenhavens en natte bedrijventerreinen en het identificeren van kennisbehoeften bij gemeenten voor verdere verdieping over binnenhavens en natte bedrijventerreinen. Van de workshops waar de NVB in 2011 bij betrokken was zijn de presentaties op de website van de NVB te vinden.

 

 

Modelhavenverordening

De NVB organiseert en ondersteunt specifieke ontwikkelingen om te komen tot een professioneel havenbeheer. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een uniforme havenverordening. Waarom een model havenverordening?

 • Professioneel beheer, onderhoud en ontwikkeling van de haven
 • Professie, duidelijkheid en uniformiteit aantrekkelijker voor klanten
 • Ontbreken kennis bij decentrale overheden. Veel zaken zijn bijvoorbeeld elders al geregeld (BPR, ADN)
 • Het hebben van 'spelregels' geeft inzicht in rechten en plichten van beheerder en gebruiker
 • Sturingsmodel voor gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld duurzaamheid)
 • Meer uniform bepaalde bevoegdheden
 • Eenduidige begrippen en definities
 • Uniforme aanpak orde, veiligheid en milieu in de haven
 • Duidelijkheid over de aanwezige faciliteiten

In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam is het model van de Havenbeheersverordening van Rotterdam, wat is overgenomen in de Nationale Havenraad, gebruikt als basis. Dit is een geëvolueerde verordening op basis van ervaringen en aanwezige juridische kennis. Het model van Rotterdam is het voorbeeld voor havenverordeningen van een aantal binnenhavens.

De modellen zijn in een consultatieronde voorgelegd aan de leden van de NVB, de ontvangen input is in de modelhavenverordening verwerkt. Aan de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is verzocht dit model op te nemen.

Beide modellen worden door de NVB beschikbaar gesteld

 

 

Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)

In het najaar van 2011 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de richtsnoeren voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Het beleid van het Trans-Europese vervoersnetwerk is erop gericht een Europees infrastructuurnetwerk te realiseren als basis voor economische groei en versterking van de concurrentiekracht van de Europese Unie. Belangrijk wijziging ten opzicht van het huidige beleid is de introductie van een tweelagenstructuur, waarbij het netwerk wordt verdeeld in een uitgebreid netwerk en een kernnetwerk. Het uitgebreide netwerk moet alle regio's van de Unie met elkaar verbinden. Het kernnetwerk omvat voor de hele EU vanuit strategisch en economisch oogpunt belangrijkste knooppunten en verbindingen. Andere beleidswijzigingen zijn een herziening van het financieringskader voor investeringen in de infrastructuur en het opnemen van klimaatdoelstellingen.

Hier volgen enkele relevante documenten:

De NVB heeft, o.a. via de EFIP, waar de NVB lid van is, input geleverd op vraagstukken over de juiste prioritering.

 


Beleids- en actieplan van de NVB voor 2012 - 2015

De binnenvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda omdat het een essentiële schakel in de logistieke keten is. De binnenhavens maken daar integraal deel van uit. De Blue Ports vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De groeiende containeroverslag en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De Blue Ports worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen.

Om de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is een formulering van de doelen en prioritering daarvan van belang. Dit icon Beleids- en actieplan NVB geven de contouren weer voor een verdere invulling, vanuit de volgende invalshoeken:

 1. Netwerken;
 2. Blue regio's;
 3. Professioneel havenbeheer;
 4. Communicatie en promotie;
 5. Projectadvisering;
 6. Ondersteuning en financiën.

Het beleidsplan wordt afgesloten met concreet actieplan.

 

 

Go to top