NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EFIP deelt terugkoppeling van informatiesessie DG MOVE over herzieningsvoorstel TEN-T

DG MOVE organiseerde op 15 maart 2022 een informatiesessie voor belanghebbenden. EFIP heeft deelgenomen aan de informatiesessie en heeft voorafgaand aan de informatiesessie de waardevolle input en feedback die door de NVB is opgehaald bij haar leden doorgestuurd aan DG MOVE. Na een presentatie van het herzieningsvoorstel van het TEN-T netwerk hebben de Europese coördinatoren verklaringen afgelegd over verschillende onderwerpen. DG MOVE beantwoordde vervolgens een aantal vragen van belanghebbenden.

Sommige antwoorden die tijdens het seminar worden gegeven, zijn interessant voor binnenhavens. Hieronder vindt u een overzicht:

  • In de huidige TEN-T-verordening kunnen vervoersknooppunten worden uitgesloten als zij over een periode van drie jaar de statistische drempels niet meer halen . Artikel 56, lid 1, van het nieuwe voorstel (dat verwijst naar Artikel 20 over de infrastructuurcomponenten voor binnenhavens) verlaagt deze uitsluitingscriteria onder b): zeehavens en luchthavens worden alleen uitgesloten als zij niet langer 85 % van de relevante drempel bereiken.
  • Sommige belanghebbenden spraken hun wil uit om in Artikel 20, lid 3, drempels voor personenvervoer op te nemen voor binnenhavens die in het uitgebreide netwerk moeten worden opgenomen. Op dit moment is alleen vracht, niet passagiers, transportdrempel opgenomen. Het is nog niet in detail besproken.
  • Wat Artikel 22 betreft, heeft de Europese Commissie bevestigd dat er uitvoeringsbesluiten zullen worden vastgesteld waarin referentiewaterniveaus en het aantal dagen waarop aan de twee minimumeisen moet worden voldaan, zullen worden vastgesteld, die in nauwe samenwerking met de lidstaten en alle andere relevante belanghebbenden, met name de respectieve riviercommissies, zullen worden ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de specifieke aanvullende eisen die in uitvoeringsbesluiten zullen worden vastgesteld.
  • Artikel 21, lid 1, onder c), geeft voorbeelden van voorzieningen om de milieu-efficiëntie van schepen te verbeteren. EFIP heeft de Europese Commissie gevraagd om te verduidelijken wat er onder deze faciliteiten valt buiten de faciliteiten die in het artikel worden genoemd en wacht op een antwoord dat hopelijk snel zal worden gegeven om deze faciliteiten nauwkeuriger te definiëren.
  • Met betrekking tot multimodale vrachtterminals (Artikelen 35 tot en met 38) heeft de Commissie geoordeeld dat multimodaliteit vaak wordt belemmerd door een gebrek aan terminalcapaciteit en door het lage aantal terminals op het netwerk. Volgens het resultaat van de marktanalyse van de lidstaten moeten zij het terminalsysteem op hun grondgebied ontwikkelen. De integratie van terminals in het hele systeem moet worden gegarandeerd dankzij de nieuwe eisen (bv. elektrificatie, 740 m lange trein) voor de last mile-toegang tot het spoorwegnet.
  • Wat de definitie van "nabijheid" in Artikel 35, lid 1, onder c), betreft, heeft de Europese Commissie het opzettelijk onduidelijk gelaten om de lidstaten de flexibiliteit te bieden om hun eindnetwerk op te zetten. Er moet echter zeker van zijn dat er voldoende terminalcapaciteit is voor elk knooppunt en dus "functioneel gekoppeld" is.
  • Wat de aansluiting van de binnenhaven op het spoor betreft, is, zoals in de huidige verordening, een spoor- of wegverbinding vereist, maar een spoorverbinding moet worden gehandhaafd indien deze bestaat. Volgens de Europese Commissie moeten de volgende artikelen de spoorverbindingen met havens beschermen: Artikel 5, lid 1, onder a), en Artikel 48, onder a), over de verbetering en het onderhoud van de bestaande TEN-T-infrastructuur. EFIP vraagt zich echter af hoe de 'levensduur' gemeten of gedefinieerd moet worden. Bovendien helpt het niet met betrekking tot noodzakelijke infrastructuurupgrades.
  • De eis dat multimodale goederenterminals 740 meter lange treinen moeten kunnen verwerken , wordt genoemd in Artikel 37. Lid 5 bevat een uitzonderingsbepaling die kan worden verleend als er ruimte ontbreekt. In dit verband is de Europese Commissie voornemens de vrijstellingsprocedures toe te staan en wacht zij op de antwoorden van de lidstaten in de komende onderhandelingen.

U kunt het stakeholders event online terugkijken.

 

 

 

Go to top