NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB neemt deel aan EFIP commissie en schrijft mee aan nieuwe beleidsregels en richtlijnen TEN-T

In 2013 is door de Europese commissie beleid vastgelegd in een verordening voor trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) en betreft de implementatie en ontwikkeling van een Europabreed netwerk van spoorlijnen, wegen, binnenwateren, zeevaartroutes, havens, luchthavens en spoorwegterminals. Het doel van dit beleid is om hiaten te dichten, knelpunten en technische belemmeringen weg te nemen en de sociale, economische en territoriale cohesie in de EU te versterken. Het vervoer in Europa staat voor ongekende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gebruikers gestuurde mobiliteit en technologische vooruitgang. De uitbraak van het coronavirus heeft aan deze uitdagingen een extra dimensie toegevoegd om te zorgen voor een toekomstgericht, duurzaam vervoerssysteem. Om die reden wordt het huidige beleid herzien en heeft de Europese commissie stakeholders opgeroepen om bij te dragen aan deze revisie.

Aan deze oproep heeft de EFIP (European Federation of Inland Ports) gevolg gegeven door samen met de INE (Inland Navigation Europe) een paper in te dienen met voorstellen voor aanpassing van artikelen in de TEN-T richtlijnen als weerspiegeling van het infrastructuurconcept dat geschikt is voor de toekomst. De NVB heeft als lid van de EFIP en vertegenwoordigd in o.a. de commissie “Infrastructure and Investments”, bijgedragen aan de wijzigingsvoorstellen.

De wijzigingsvoorstellen zijn met name gericht op het stimuleren van modal shift door multimodaal en synchromodaal vervoer te faciliteren, de informatievoorziening en digitalisering nadrukkelijk een plek te geven in de regelgeving, duurzaam en autonoom vervoer/transport alsmede toepassing van nieuwe energiedragers te stimuleren in de gehele logistieke keten. De aanpassingsvoorstellen sluiten naadloos aan bij de thema’s van de Strategische Agenda 2020-2025 van de NVB.


Er wordt verwacht dat de Europese commissie de nieuwe beleidsregels en richtlijnen eind 2021 gaat vaststellen.

 

Go to top