Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Voor het eerst de binnenhavens in de Havennota

De NVB behartigt de belangen van en voor de Nederlandse binnenhavens. Binnenhavens zijn essentiële knooppunten in het multimodale achterlandnetwerk. De NVB lobbyt dan ook met relevante organisaties voor efficiëntie achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur, bereikbare binnenhavens en een duurzame binnenhavenstructuur.

Een belangrijk document voor de komende jaren is de Havennota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de periode 2020-2030. De ambitie in deze Havennota is een integrale visie op de toekomst van de zee- en binnenhavens en het behoud en versterking van de positie van havens. De NVB is om deze reden dan ook verheugd over het feit dat de binnenhavens voor het eerst worden meegenomen in de Havennota. De in de Havennota genoemde trends sluiten naadloos aan bij de strategische agenda van de NVB voor de periode 2020-2025.


Aangezien de Havennota zorgdraagt voor de coördinatie, verbinding en afstemming binnen het Rijk, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de visie en focus van de NVB juist vertaald en meegenomen wordt in de definitieve Havennota.


Op het concept van de Havennota heeft de NVB dan ook een inhoudelijke reactie gegeven. Hierbij is de integrale verhouding tussen zee- en binnenhavens benadrukt. Immers zijn de zeehavens én binnenhavens als één logistieke keten belangrijk voor de Nederlandse economie. Verder heeft de NVB zaken aangekaart als:

  • Transitie van een havenvisie naar een omgevingsvisie, in het kader van de Omgevingswet
  • De NVB heeft geconstateerd dat in de eerste versie de circulaire transitie als een ‘onderliggende/kleinere trend’ werd benoemd. Onze stelling is dat dit minstens zo’n grote transitie is als de transitie op het gebied van digitalisering en energie. Juist voor binnenhavens liggen er mogelijkheden om bij te dragen aan de circulaire transitie.
  • De NVB heeft aangegeven dat de rol van Rijkswaterstaat ontbreekt.
  • De NVB heeft aangegeven dat er onvoldoende aandacht is voor de benodigde deregulering/wetgeving, gericht op het wegnemen van grensoverschrijdende belemmeringen waar de logistieke sector mee te maken heeft
  • Tot slot wordt in hoofdstuk 6 van het eerste concept van de Havennota een aantal havengebieden met een eigen karakteristiek omschreven. In het concept ontbrak de uitwerking van een binnenhaven.

 

Havengebieden met eigen karakteristiek
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de input van de NVB zeer op prijs gesteld en heeft de NVB zelfs om extra input gevraagd ten behoeve van hoofdstuk 6 ‘ Havengebieden met eigen karakteristiek’. De NVB heeft hiervoor een document aangeleverd waarin de binnenhavens als logistieke schakels en de thema’s met het potentieel voor de Nederlandse binnenhavens worden omschreven.Ook deze input van de NVB zal worden opgenomen in de definitieve versie van de Havennota.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een toezegging gedaan om de definitieve Havennota nog in het eerste kwartaal aan de Kamer aan te bieden.

De NVB is trots op deze mooie ontwikkeling en heeft het Rijk uitgenodigd om gezamenlijke uitvoering te geven aan de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, de Havennota en de strategische agenda van de NVB.

 

 

 

Go to top