NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenvisies

U bevind zich nu in de categorie 'Havenvisies' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over havenvisies. Hierbij gaat het meestal om visies en strategieën voor de haven.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Havenvisie 2030 Groningen Seaports

17 oktober 2012
 

Economische groei = groen

 • Groei
 • Leefomgeving
 • Kennis
 • Samenwerken
 • Doen!
   

icon Havenvisie 2030 Groningen Seaports (3.69 MB)

 

Havenvisie Harderwijk 2016

Juli 2016
 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 29 september 2016 de Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld.
 

De havenvisie beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling, gebruik, reikwijdte en ambitie voor van de havens van Harderwijk. De havenvisie gaat bijvoorbeeld in op de ambities voor ligplaatsen voor diverse doelgroepen, een mogelijk nieuw havenkantoor, nieuwe sanitaire voorzieningen, doorvaarbaarheid en wonen op schepen. De visie legt hiervoor de basis vast, gedetailleerde uitwerking van de ambities moet nog plaatsvinden.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Havenambitie
 3. Korte schets ontwikkelingen watersportmarkt
 4. Kader stellende uitgangspunten
 5. Gebruik van de havens, elke doelgroep zijn eigen plek
 6. Voorzieningen
 7. Uit te werken onderdelen
   

icon Havenvisie Harderwijk 2016 (9.96 MB)

 

Havenvisie Port of Harlingen 2019-2035

April 2019
 

In 2035 is de haven van Harlingen hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland. Het is een professionele en veelzijdige, goed bereikbare en veilige zeehaven, pal naast het prachtige waddengebied.
 

De Havenvisie 2019-2035 geeft richting aan ontwikkeling van de haven van Harlingen tot 2035. In hoofdstuk 1 geven we een schets van de Harlinger haven nu, anno 2019. In hoofdstuk 2 laten we zien wat onze rol als verzelfstandigd havenbedrijf is. We beschrijven onze koers tot 2035 aan de hand van acht thema’s: Economische structuurversterking (hoofdstuk 3), Werkgelegenheid (hoofdstuk 4), Natuur & milieu (hoofdstuk 5), Verduurzaming (hoofdstuk 6), Innovatie (hoofdstuk 7), Infrastructuur (hoofdstuk 8), Transport & logistiek (hoofdstuk 9) en Veiligheid (hoofdstuk 10). Steeds laten we trends en ontwikkelingen zien die leiden tot onze visie. Vervolgens geven we een doorkijkje naar 2035 en beschrijven we hoe we daar willen komen.
 

icon Havenvisie Port of Harlingen 2019-2035 (24.76 MB)

 

Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk

Juli 2014
 

Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta.
 

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Het vertrekpunt: Port of Moerdijk 2013
 3. Belangrijke trends en ontwikkelingen
 4. Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie
 5. Sociale, ecologische en economische balans
 6. Strategisch uitvoeringsprogramma
   

icon Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk (6.63 MB)
icon Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk Samenvatting (1.48 MB)

 

Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen

Voorstel aan de Raad - Nummer 22/2010 - 24 februari 2010 - gemeente Nijmegen - Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water"
 

In de Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het water" worden de ambities en de ontwikkelingsrichting voor de Nijmeegse havens en kaden beschreven.
 

icon Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen (11.1 MB)
 

Bijlagen bij raadsvoorstel:

 1. Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water" (vanaf pagina 6)
 2. Nota van wijzigingen Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 46)
 3. Beantwoordingsbrieven aan reclamanten concept Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 48)
 4. Baggerkostenonderzoek (vanaf pagina 97)
 5. Beheerplan Havens en kaden (vanaf pagina 132)
 6. Begroting Havens en Kaden 2010-2013 (vanaf pagina 157)

 

Toekomstvisie Haven Oudeschild

5 februari 2014


De haven van Oudeschild kent vele gebruikers. Het is belangrijk dat zij een plaats in de haven behouden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen die de diversiteit en multifunctionaliteit van het gebied versterken. De potentie daarvoor is aanwezig. Economisch gezien is de Oudeschilder haven gezond, maar op diverse vlakken, zowel economisch, duurzaam als maatschappelijk verantwoord, is meer rendement te behalen. Om ook in 2025 een bloeiende haven te hebben, moeten keuzes worden gemaakt. Doel van deze visie is om aan de hand van vijf breed gedragen speerpunten te komen tot de meest gewenste toekomst voor de haven van Oudeschild. De  ambitieniveaus waarop dat kan gebeuren, worden in deze toekomstvisie uitgebreid belicht.


Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Geschiedenis en bestaande situatie
 3. Uitgangspunten
 4. Duurzaamheidsvisie
 5. SWOT-analyse
 6. Trends
 7. Toekomstvisie
 8. Beheer- en exploitatie
 9. Uitvoeringsprogramma


Inhoudsopgave Bijlagenboek

Bijlage 1 Beleidskaders
Bijlage 2 Investeringsstrategie
Bijlage 3 Inventarisatie kansen en ontwikkelingen
Bijlage 4 Verslag presentatie concrete toekomstplannen
Bijlage 5 Onderzoeksresultaten beheer- en exploitatievormen Adviesbureau De Laar
Bijlage 5A Voorbeeld criteria beheer en exploitatie
Bijlage 5B Voorbeeld Haven NV Den Helder
Bijlage 5C Notitie TOP/SHBO Beheer en exploitatie (oktober 2013)


Inhoudsopgave Samenvatting

Voorwoord
Uitgangspunten
Ambitie
Toekomstvisie
Uitvoeringsprogramma 
 

icon Toekomstvisie Haven Oudeschild (8.38 MB)
icon Toekomstvisie Haven Oudeschild Bijlagenboek (5.36 MB)
icon Toekomstvisie Haven Oudeschild Samenvatting (798.76 kB)

 

Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030

17 januari 2016

De doelstelling van deze binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 is drieledig:

 1. Waar willen we staan in 2030: Vast te stellen welke gedeelde ambitie en streefbeelden de samenwerkende gemeenten hebben op het gebied van maximaliseren van de economische potentie van de binnenhavens
 2. Wat is daarvoor nodig: Met welke strategie wordt invulling gegeven aan het realiseren van de ambitie en streefbeelden.
 3. Hoe gaan we dat doen: Een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2025 wordt opgesteld om de strategie te realiseren.
   

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Terugblik 10 jaar havenbeleid
Hoofdstuk 3 Trends & Ontwikkelingen: de invloed op de haven
Hoofdstuk 4 Streefbeelden en strategie
Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma
 

icon Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 (1.46 MB)

 

 

Go to top