Diversen

U bevind zich nu in de categorie 'Diversen' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die niet goed gecategoriseerd kunnen worden in de andere categorieën.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Klik op één van de onderstaande categorieën, om naar de desbetreffende categorie te navigeren:

Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe - Ambities en streefbeelden voor 2020 en 2030 en actieprogramma

Maart 2011
 

Met het opstellen van de Netwerkanalyse binnenhavens en vaarwegen Drenthe in 2008 is een eerste aanzet gemaakt door de provincie voor visieontwikkeling op de langere termijn. Het Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe is een uitwerking van de netwerkanalyse. Dit beleidsplan biedt inzicht in de kansen voor goederenvervoer over water, de binnenhavens en vaarwegen in Drenthe op de korte termijn (2015), middellange (2020) en lange termijn (2030).
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Beleid vaarwegen en binnenhavens
 3. Huidig gebruik en functie binnenhavens en vaarwegen Drenthe
 4. Toekomstige ontwikkelingen
 5. Kansrijke ontwikkelingen en ambities voor binnenhavens en vaarwegen in Drenthe
 6. Streefbeelden vaarwegen en binnenhavens Drenthe 2020 en 2030
 7. Actieprogramma
   

icon Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe (2.5 MB)

 

Toelatingsbeleid Eemshaven Groningen Seaports

24 november 2016
 

Inhoud

 1. Vaststellingsbesluit
 2. Inhoud
 3. Documentbeheer
 4. Definities
 5. Passageregeling Marginale Schepen in de Eemshaven
 6. Toelatingsbeleid tankschepen
   

icon Toelatingsbeleid Eemshaven Groningen Seaports (1007.05 kB)

 

Impactproject bundeling containerstromen - Deelrapport Nederlands Limburg

29 september 2014
 

Het “Impactproject Bundeling containerstromen” is een onderdeel van het Interregproject “Grenzeloze Logistiek”. Als onderdeel van dit project is voor de Kamer van Koophandel Zuid-Nederland een fieldresearch uitgevoerd wat uiteindelijk moet leiden tot tenminste 15 logistieke foto’s van bedrijven in Nederlands Limburg die een potentie hebben om een modal shift met containers naar de binnenvaart te maken. Uiteindelijk doel is om vijf van deze bedrijven een pilot voor een vervolgproject aan te bieden.
 

Inhoudsopgave

 1. Containerstromen in Nederlands Limburg, anno 2014
 2. Onderzoeksfase
 3. Logistieke foto's / Bedrijfsprofielen
 4. Conclusies en aanbevelingen
 5. Bijlagen
   

icon Impactproject bundeling containerstromen - Deelrapport Nederlands Limburg (3.8 MB)

 

Rapport desk research Grensoverschrijdende bundeling

Juni 2014
 

Het uitvoeren van desk- en field research voor de realisatie van een grensoverschrijdende bundeling van goederenstromen in de extended gateway Antwerpen/Rotterdam-Limburg (BE+NL) met een focus op binnenvaart, in het kader van het impactproject, dat wordt uitgevoerd binnen het programma INTERREG IV-A Grensregio Vlaanderen-Nederland.
 

Inhoudsopgave

 1. Intermodaal transport in Limburg
 2. Containerstromen over de weg
 3. LAMBIT- en affiniteitsanalyse
 4. Conclusie
   

icon Rapport desk research Grensoverschrijdende bundeling (4.19 MB)

 

Port of Moerdijk Handbook

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord (Moerdijk, duurzaam bereikbaar)
 2. Geschiedenis (Haven- en industrieterrein in vogelvlucht)
 3. Haven- en industrieterrein Moerdijk (Een logistieke hotspot)
 4. Havenschap Moerdijk (Focus op een verantwoord economisch vestigingsklimaat)
 5. Havenschap Moerdijk en de bedrijven (Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM))
 6. Haven van Moerdijk (Knooppunt van modaliteiten en faciliteiten)
 7. Industrieterrein Moerdijk (Het juiste bedrijf op de juiste plek)
 8. Haven- en industrieterrein Moerdijk (Nu en in de toekomst)
 9. Links en adressen
 10. Informatie
   

icon Port of Moerdijk Handbook (2.63 MB)

 

Beheerplan haven Oss 2015 - 2019

9 september 2015
 

Het beheerplan heeft betrekking op het Burgemeester Delenkanaal en de haven van Oss, inclusief de scheepvaart- en verkeersvoorzieningen die zich daarin bevinden.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Visie en beleid
 3. Geografische beschrijving en areaal
 4. Gebruik van de haven
 5. Onderhoud
 6. Financiële paragraaf
   

icon Beheerplan haven Oss 2015 - 2019 (2.09 MB)

 

Masterplan Havens Veghel

2014
 

Het ‘Masterplan havens bedrijventerrein De Dubbelen’ is een nadere uitwerking van de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’ uit 2005 en een vervolg op een havenvisie die het bedrijfsleven uit Veghel in 2013 heeft opgesteld. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de economische effecten van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart naar vaarklasse IV voor de havens van Veghel zoals beschreven in de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de analyse van de havens van Veghel aan bod. Hierbij zijn de economische effecten en de analyse wel enigszins geactualiseerd naar wat nu bekend is. In hoofdstuk 4 komen de oplossingsrichtingen aan de orde. In hoofdstuk 5 komt de loskade Zuid-Willemsvaart aan bod.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Economische effecten vaarklasse IV
 3. Analyse van de havens van Veghel
 4. Opwaardering Nieuwe Haven
 5. Loskade Zuid-Willemsvaart
   

icon Masterplan Havens Veghel (1.39 MB)

icon Bijlage 1 Ontwikkelingsperspectieven havens (590.57 kB)

icon Bijlage 2 Havenvisie ondernemers Veghel (819.31 kB)

 

 

Go to top