NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Diversen

Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe - Ambities en streefbeelden voor 2020 en 2030 en actieprogramma

Maart 2011
 

Met het opstellen van de Netwerkanalyse binnenhavens en vaarwegen Drenthe in 2008 is een eerste aanzet gemaakt door de provincie voor visieontwikkeling op de langere termijn. Het Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe is een uitwerking van de netwerkanalyse. Dit beleidsplan biedt inzicht in de kansen voor goederenvervoer over water, de binnenhavens en vaarwegen in Drenthe op de korte termijn (2015), middellange (2020) en lange termijn (2030).
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Beleid vaarwegen en binnenhavens
 3. Huidig gebruik en functie binnenhavens en vaarwegen Drenthe
 4. Toekomstige ontwikkelingen
 5. Kansrijke ontwikkelingen en ambities voor binnenhavens en vaarwegen in Drenthe
 6. Streefbeelden vaarwegen en binnenhavens Drenthe 2020 en 2030
 7. Actieprogramma
   

icon Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe (2.5 MB)

 

Toelatingsbeleid Eemshaven Groningen Seaports

24 november 2016
 

Inhoud

 1. Vaststellingsbesluit
 2. Inhoud
 3. Documentbeheer
 4. Definities
 5. Passageregeling Marginale Schepen in de Eemshaven
 6. Toelatingsbeleid tankschepen
   

icon Toelatingsbeleid Eemshaven Groningen Seaports (1007.05 kB)

 

Impactproject bundeling containerstromen - Deelrapport Nederlands Limburg

29 september 2014
 

Het “Impactproject Bundeling containerstromen” is een onderdeel van het Interregproject “Grenzeloze Logistiek”. Als onderdeel van dit project is voor de Kamer van Koophandel Zuid-Nederland een fieldresearch uitgevoerd wat uiteindelijk moet leiden tot tenminste 15 logistieke foto’s van bedrijven in Nederlands Limburg die een potentie hebben om een modal shift met containers naar de binnenvaart te maken. Uiteindelijk doel is om vijf van deze bedrijven een pilot voor een vervolgproject aan te bieden.
 

Inhoudsopgave

 1. Containerstromen in Nederlands Limburg, anno 2014
 2. Onderzoeksfase
 3. Logistieke foto's / Bedrijfsprofielen
 4. Conclusies en aanbevelingen
 5. Bijlagen
   

icon Impactproject bundeling containerstromen - Deelrapport Nederlands Limburg (3.8 MB)

 

Rapport desk research Grensoverschrijdende bundeling

Juni 2014
 

Het uitvoeren van desk- en field research voor de realisatie van een grensoverschrijdende bundeling van goederenstromen in de extended gateway Antwerpen/Rotterdam-Limburg (BE+NL) met een focus op binnenvaart, in het kader van het impactproject, dat wordt uitgevoerd binnen het programma INTERREG IV-A Grensregio Vlaanderen-Nederland.
 

Inhoudsopgave

 1. Intermodaal transport in Limburg
 2. Containerstromen over de weg
 3. LAMBIT- en affiniteitsanalyse
 4. Conclusie
   

icon Rapport desk research Grensoverschrijdende bundeling (4.19 MB)

 

Port of Moerdijk Handbook

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord (Moerdijk, duurzaam bereikbaar)
 2. Geschiedenis (Haven- en industrieterrein in vogelvlucht)
 3. Haven- en industrieterrein Moerdijk (Een logistieke hotspot)
 4. Havenschap Moerdijk (Focus op een verantwoord economisch vestigingsklimaat)
 5. Havenschap Moerdijk en de bedrijven (Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM))
 6. Haven van Moerdijk (Knooppunt van modaliteiten en faciliteiten)
 7. Industrieterrein Moerdijk (Het juiste bedrijf op de juiste plek)
 8. Haven- en industrieterrein Moerdijk (Nu en in de toekomst)
 9. Links en adressen
 10. Informatie
   

icon Port of Moerdijk Handbook (2.63 MB)

 

Beheerplan haven Oss 2015 - 2019

9 september 2015
 

Het beheerplan heeft betrekking op het Burgemeester Delenkanaal en de haven van Oss, inclusief de scheepvaart- en verkeersvoorzieningen die zich daarin bevinden.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Visie en beleid
 3. Geografische beschrijving en areaal
 4. Gebruik van de haven
 5. Onderhoud
 6. Financiële paragraaf
   

icon Beheerplan haven Oss 2015 - 2019 (2.09 MB)

 

Infographic bedrijventerrein Willem-Alexander te Roermond: Duurzaamheid & Circulariteit

2018
 

Het bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond is grotendeels opgebouwd uit bedrijven waarvan zowel product als proces meer dan gemiddeld bijdragen aan de ontwikkeling van de opkomende circulaire economie. Het duurzaamheidsgehalte is afgelopen jaren steeds verder gegroeid en zij hebben de ambitie om komende jaren deze transitie onverminderd voort te zetten. Voor de toekomst zijn zij vastberaden verder te verduurzamen.
 

De infographic illustreert het circulaire en duurzame karakter van het bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond.
 

icon Infographic bedrijventerrein Willem-Alexander te Roermond: Duurzaamheid & Circulariteit (498.32 kB)

 

Onderzoek Beheer en exploitatie haven Oudeschild Texel

19 juni 2015


Doel van het onderzoek is om de mogelijke vormen van beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild te verkennen. Deze verschillende vormen worden op hoofdlijn beschreven aan de hand van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kosten en (financiële) baten. Op basis van de voors en tegens (beoordelingscriteria) worden de vormen tegen elkaar afgezet.


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Situatie en perspectief haven Oudeschild
 3. Verkenning scenario's en modellen
 4. Afweging modellen
 5. Conclusies en aanbevelingen
 6. Bijlagen
   

icon Onderzoek Beheer en exploitatie haven Oudeschild Texel (1010.89 kB)

 

Haven Oudeschild Texel Onderzoek milieucontouren

16 juni 2015


In opdracht van de gemeente Texel is, in overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), een onderzoek uitgevoerd naar de milieucontouren ten gevolge van de bedrijven en activiteiten in het havengebied van Oudeschild.

De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de ambitie van de gemeente om de positie van de haven van Oudeschild te behouden en te versterken. Deze ambitie is beschreven in de havenvisie (“Verkenning Haven Oudeschild”, maart 2014).

Onderhavige rapportage bevat een beschrijving van de relevante milieucontouren waarbij het aspect geluid een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn ook andere relevante milieuaspecten (luchtkwaliteit, stof, geur, externe veiligheid) beschouwd. De milieucontouren voor de actuele situatie zijn bepaald op basis van de beschikbare informatie uit (milieu)dossiers en overleg met betrokken partijen. In hoofdlijnen zijn tevens de gewenste toekomstige ontwikkelingen beschreven.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding en samenvatting
 2. Uitgangspunten
 3. Geluid
 4. Overige milieuaspecten
 5. Evaluatie
 6. Conclusie
   

icon Haven Oudeschild Texel Onderzoek milieucontouren (11.5 MB)

 

Masterplan Havens Veghel

2014
 

Het ‘Masterplan havens bedrijventerrein De Dubbelen’ is een nadere uitwerking van de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’ uit 2005 en een vervolg op een havenvisie die het bedrijfsleven uit Veghel in 2013 heeft opgesteld. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de economische effecten van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart naar vaarklasse IV voor de havens van Veghel zoals beschreven in de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de analyse van de havens van Veghel aan bod. Hierbij zijn de economische effecten en de analyse wel enigszins geactualiseerd naar wat nu bekend is. In hoofdstuk 4 komen de oplossingsrichtingen aan de orde. In hoofdstuk 5 komt de loskade Zuid-Willemsvaart aan bod.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Economische effecten vaarklasse IV
 3. Analyse van de havens van Veghel
 4. Opwaardering Nieuwe Haven
 5. Loskade Zuid-Willemsvaart
   

icon Masterplan Havens Veghel (1.39 MB)

icon Bijlage 1 Ontwikkelingsperspectieven havens (590.57 kB)

icon Bijlage 2 Havenvisie ondernemers Veghel (819.31 kB)

 

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008

December 2008


Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en drijvende markeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen veilig varen. De verkeerstekens plaatsen Rijkswaterstaat volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008.


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Toepassing en uitvoering
 3. Betekenis verkeerstekens
 4. Seinlichten aan kunstwerken
 5. Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs)
 6. Markering van het vaarwater
 7. Referenties
 8. Afkortingen


icon Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 - Rijkswaterstaat (826.48 kB)

 

Richtlijnen Vaarwegen 2017

December 2017
 

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk.


In hoofdstuk 6 van deze richtlijn wordt ingegaan op de binnenhavens.


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Maatgevende schepen
 3. Vaarwegvakken
 4. Sluizen
 5. Bruggen
 6. Binnenhavens
 7. Bediening
 8. Beheer en onderhoud
 9. Literatuur
 10. Bijlagen


icon Richtlijnen Vaarwegen 2017 - Rijkswaterstaat (2.29 MB)

 

Google Maps overzichtskaart van Nederlandse binnenvaarthavens

Een student bij Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft in 2017 gewerkt aan een overzicht in Google Maps, met daarop heel veel Nederlandse binnenvaarthavens. De havens zijn aangeduid met ankertjes op de kaart. Wanneer er op een dergelijk ankertje wordt geklikt, wordt zichtbaar om welke haven het gaat, welk havengeldtarief er geldt, is er een verwijzing naar de havengeldverordening en naar de havenverordening. Door op het 'gevarendriehoekje met uitroepteken' te klikken, verschijnt er nog meer uitleg over de kaart en over de verschillende aannames die gemaakt zijn bij het maken van de kaart.
 

Mochten er gegevens en informatie niet kloppen, dan kunt u mailen naar info@bln.nl en daarbij de juiste gegevens en informatie vermelden, zodat dit op de kaart kan worden aangepast en deze zo actueel mogelijk wordt gehouden. Volledigheidshalve merken wij op dat men de lelijke weergavefout in het opschrijven van het geldbedrag (bij.: € 0,10,- per ton), zal gaan corrigeren.

 

Haveninformatiecentrum: stap voor stap handleiding

Het wereldwijde netwerk van havensteden AIVP heeft in 2016 een handleiding ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van een haveninformatiecentrum. Een brochure over de handleiding is hier te downloaden.

De handleiding bevat een aantal hoofdstukken:

 • Methodiek voor de eerste stappen
 • Organisatie van je haveninformatiecentrum
 • Fysieke structuur van je haveninformatiecentrum
 • Financieren van je haveninformatiecentrum
 • Terugverdienen van de investering
 • Informatie van huidige en toekomstige haveninformatiecentra

De Engelsetalige handleiding kan besteld worden voor € 180 (excl. BTW) op de website van AIVP, via deze pagina.

 

PIANC

PIANC: the world association for waterborne transport infrastructure. PIANC staat voor Permanent International Association of Navigation Congresses, is opgericht in 1885 en werkt vanuit nationale secties. Inmiddels ontplooit PIANC veel meer activiteiten dan alleen het organiseren van congressen. De publicaties van wetenschappelijke rapporten is een kerntaak van PIANC.
 

De rapporten worden uitgegeven vanuit het overkoepelende, mondiale orgaan. In werkgroepen worden deze rapporten voorbereid. Vanuit elke nationale afdeling kunnen de deelnemers zich inschrijven voor deelname aan de werkgroep. Zodoende maakt PIANC optimaal gebruik van haar wereldwijde netwerk.
 

Deze rapporten gaan sinds de oprichting van PIANC over het ontwerp, aanleg en instandhouding van vaarwegen en havens, met oevers en kusten, met baggeren en milieuproblematiek, met zeevaart, binnenvaart en recreatievaart.
 

Als non-profit en niet politiek gebonden organisatie vormt PIANC een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen, waar experts van over de hele wereld zich inzetten voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor waterborne transport infrastructure.
 

Om toegang te krijgen tot de enorme lijst aan interessante rapporten, dient men lid te zijn of worden van PIANC. Hier kunt u meer informatie over het lidmaatschap vinden; de zeven redenen om lid te worden lezen; en het inschrijfformulier voor individueel lid of bedrijfs- of groepslid vinden.

 

 

Go to top