Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Brief aan informateur 'Kansen in logistiek'

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens maakt zich samen met andere bedrijfslevenorganisaties hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een icon brief 'Logistieke kansen voor een nieuw kabinet' en icon notitie 'Kansen in logistiek 2017-2021' aan informateur Edith Schippers nadat nu blijkt dat goederenstromen in Nederland bij meer economische groei verder vastlopen. De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek en digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking.
 

Gezamenlijke oproep aan nieuwe kabinet om kansen vervoer over water op te pakken
Het Centraal Overleg Vaarwegen roept het nieuwe kabinet op de kansen voor meer vervoer over water op te pakken. Dit kan door betere achterland verbindingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen en financiële ondersteuning bij vergroening van de binnenvaart.

De extra investeringen zijn noodzakelijk om het vervoer over water aantrekkelijk te houden. Vervoer over water kent vele voordelen. Zo wordt het wegennet ontlast en is de uitstoot van CO2 aanzienlijk lager.

Het COV bestaat uit evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB, de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Samen met ondermeer Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de KVNR heeft het COV deze oproep aan het toekomstige kabinet gedaan.


Uitsnede uit de notitie 'Kansen in logistiek 2017-2021'
Kansen vervoer over water pakken

Stimuleer vervoer over binnenwater
Om de concurrentiekracht van het in Nederland gevestigde bedrijfsleven te versterken, is een netwerk van hoogwaardige internationale wegen, spoorwegen en vaarwegen alsook zee- en binnenhavens nodig. Door schaalvergroting, 24 uurs economie, nieuwe logistieke concepten, containerisatie en “just in time deliveries” is transport constant aan verandering onderhevig en zal de vraag naar flexibel en betrouwbaar vervoer alleen maar toenemen. Goederenvervoer over water is daarbij een belangrijke schakel om slimme multimodale vervoersconcepten mogelijk te maken. Ook is het goederenvervoer over binnenwater een voorwaarde voor de sterke positie en groei van de mainports. Binnen de logistieke keten vormen de binnenhavens een onmisbare schakel. Als belangrijke economische knooppunten vormen zij een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen.


Help netwerk van overslagpunten uitbreiden
Om de verwachte groei in het goederenvervoer te kunnen accommoderen is het goed het potentieel van het vervoer over water beter te benutten. Dat vergroot de kans de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren en zorgt voor CO2 reductie in logistieke ketens. Het netwerk van aansluitingen van de verschillende modaliteiten binnen regionale en stedelijke (natte) overslagpunten moeten daarom worden uitgebreid. Tussen inland terminals kunnen het aantal shuttlediensten over water uitgebreid worden. Het Rijk kan hierin bijdragen door synchromodaal en multimodaal transport te stimuleren.


Investeer meer in onderhoud
Het Nederlandse vaarwegennet staat internationaal model als een adequaat en vitaal infrastructureel netwerk en dat willen we graag zo houden. Veel infrastructurele kunstwerken zijn in de 19e en 20e eeuw aangelegd en naderen het einde van de levensduur. Onderhoud aan vaarwegen en renovatie van kunstwerken wordt in de toekomst steeds belangrijker. Het is van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk goed op peil te houden, aan te passen en waar nodig op te waarderen om groei te faciliteren. Enkele procenten verschuiving van het water naar de weg door achterstallig onderhoud kan leiden tot onnodige congestie op de weg. Op de vaarwegen is nog reservecapaciteit beschikbaar. Een gemiddeld schip vervoert circa 2700 ton en dat zijn al 120 vrachtwagens. Er moet daarom meer financiële ruimte gemaakt voor onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken. Ook dienen er structureel middelen te worden vrijgemaakt om op alle interregionale vaarwegen kunstwerken te voorzien van 24-uursbediening.


Vergroot capaciteit natte infrastructuur
Met het oog op de noodzakelijke toekomstige capaciteit op onze vaarwegen, is een investeringsslag noodzakelijk. De havens van Antwerpen en Rotterdam willen meer samenwerken om hun positie in toekomstige groeimogelijkheden op Midden-Europese markten te versterken. Hier hebben de handels- en productiebedrijven die in Nederland zijn gevestigd veel baat van. De logistieke groei van de zeehavens manifesteert zich voor het overgrote deel in de containeroverslag waarin onder andere veel stukgoed vervoerd wordt. De afvoer per binnenvaart vanuit Antwerpen wordt belemmerd door te lage bruggen op de Schelde Rijnverbinding. Op zo’n belangrijk traject moet vier lagen (high-cube) containervervoer mogelijk worden. Om de groei in deze regio op te vangen is daarnaast op korte termijn capaciteitsuitbreiding nodig bij de sluizen in de Zuid Westelijke Delta (Volkerak, Kreekrak en Krammer). Zeker wanneer de Seine Nord verbinding vanaf 2023 ook de regio Parijs voor Nederlandse en Vlaamse zeehavens binnen bereik brengt.


Ondersteun verschoning in de binnenvaart
De binnenvaart heeft een gunstige footprint per vervoerd gewicht. Maar de Nederlandse binnenvaart kan met behulp van nieuwe innovaties nog schoner worden. Een verdere CO2-reductie is haalbaar met nieuwe aandrijflijnen waarmee ook de uitstoot van NOx en fijnstof omlaag kan. Het Rijk dient hier de binnenvaartsector bij te ondersteunen zodat zij de benodigde investeringen kunnen financieren.

 

 

 

Go to top