Kamerbrief over beleidskader maritieme veiligheid

Onlangs heeft de minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer met deze Kamerbrief geïnformeerd over het beleidskader maritieme veiligheid. In dit beleidskader worden de uitgangspunten van een risico gestuurde aanpak op maritieme veiligheid geschetst. Dit betreft safety en security. In het beleidskader worden een  aantal concrete acties genoemd, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de havens, de nautisch beheerders en andere relevante actoren zullen worden opgepakt. Belangrijke elementen hierbij zijn risicobeoordelingen en goed risicomanagement met een monitorings- en evaluatiemechanisme.


De acties voor safety behelzen:

  • Periodieke actualisering van risicoboordelingen en kennisdeling daaromtrent;
  • Inzet op risicobeheersing op basis van grootste risico’s;
  • Verbetering monitoring en registratie van incidenten;
  • Werken aan betere veiligheidscultuur organisaties.


Voor security bestaan de acties uit:

  • Uitbreiding van de scope van de risicobeoordelingen;
  • Verbetering methodiek lokale risicobeoordelingen;
  • Opzetten systeem voor incidentenmeldingen;
  • Proactieve veiligheidscultuur bij organisaties ondersteunen.


Bij de totstandkoming van het beleidskader heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brede kring van stakeholders betrokken, waaronder de NVB. Deze worden ook betrokken bij de uitwerking van de genoemde acties, hetgeen zich de komende twee jaar zal voltrekken.

 

 

 

Go to top