Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen

Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van haven-, kade- en opslaggelden is het Havenbedrijf van Port of Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

Per 1 januari 2021 is een nieuwe verordening op de heffing en inning van haven-, kade- en opslaggelden van kracht.

In de nieuwe verordening is een andere wijze van het opleggen van het havengeld opgenomen en worden de heffingsgrondslagen gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid lading dat geladen en/of gelost wordt in de havens. Het afsluiten van jaarabonnementen is niet langer mogelijk. Gebruikers en/of schippers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Met deze nieuwe verordening wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek naar “Uniformering grondslagen binnenhavengelden” door Koen de Korte in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Koninklijke BLN Schuttevaer. Hiermee sluiten we aan bij de gewenste landelijke ontwikkeling om te komen tot 1 uniforme heffingsgrondslag (tijdgebonden, kwantitatief en groen) voor alle havens in Nederland. Klik hier voor het samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek "Uniformering grondslagen binnenhavengelden".

Het voornemen tot herziening van de verordening en de hoofdlijn van deze herziening is vooraf besproken met de Logistic Association van Port of Twente en de brancheorganisatie van schippers. Zij ondersteunen de nieuwe insteek en heffingsgrondslagen van harte maar hebben moeite met het afschaffen van jaarabonnementen, omdat dit mogelijk tot hogere kosten voor de huidige abonnementhouders kan leiden.

Schippers die voor een reis naar/van de havens aan de Twentekanalen en daarbij meerdere havens bezoeken, hoeven zich nog maar één keer te registreren via de link https://portal.portoftwente.com/havengelden en ontvangen ook één factuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente namens de samenwerkende gemeenten. Met de nieuwe verordening is ook een registratieplicht ingevoerd en is beleid met betrekking tot handhaving en opleggen van bestuurlijke boetes vastgesteld. Schippers die zich niet/te laat registreren of hun registratie voorzien van onjuiste gegevens, zullen daarop worden aangesproken.

Met betrekking tot de tarifering zijn we gekomen tot een tarief per ton/TEU waarmee we ons niet uit de markt prijzen en zelfs de gewenste ontwikkeling van meer vervoer over water en minder vervoer over de weg positief hopen te beïnvloeden. Ook wordt met de nieuwe tariefaanpassing en procentuele differentiatie duurzaamheid in casu schone scheepvaart nog meer beloond. Schepen zonder certificaat of met een bronzen certificaat betalen een fractie meer per ton lading terwijl schepen met een gouden of platina certificaat juist minder gaan betalen per ton vervoerde lading.

Op www.portoftwente.com/havenbedrijf/havenverordening staan de  verordening en tarieven per 1 januari 2021. Momenteel wordt onze bestaande portal aangepast aan de nieuwe ‘Havengeldenverordening’ waarbij tevens wordt gekeken of het mogelijk is via de portal een factuur te genereren en daaraan een link met betaalopties te koppelen. Daarmee kan dan -indien gewenst- direct het verschuldigde havengeldbedrag worden overgemaakt.

 

“Havenbedrijf Twente” is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem.

 

Go to top