NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Digitalisering

Digitalisering gaat een steeds grotere rol in binnenhavens spelen. Digitalisering in binnenhavens dient zich met name te ontwikkelen in de afwikkeling van scheepvaart, logistieke (hoofd)stromen en professioneel beheer van assets. Het slim bundelen, combineren en onderling uitwisselen van data kan bijdragen aan de veiligheid in en bereikbaarheid van havens én daarmee een betere benutting van de Nederlandse binnenhaveninfrastructuur. Uniformiteit van data en datasystemen zijn hierbij van doorslaggevend belang. Op deze manier kan (keten)informatie door binnenhavens worden ingezet voor informatie-uitwisseling, ketenoptimalisatie en routeplanner(s) voor de binnenvaart. De NVB herkent haar regierol hierin en gaat deze in de komende periode vervullen.


Probleemanalyse en knelpunten
Knelpunten, die binnenhavens ervaren bij de toekomstontwikkeling rondom digitalisering, zijn het ontbreken van centraal beleid en (aan)sturing. In binnenhavens is op dit moment onvoldoende kennis van de mogelijkheden van digitalisering. Vanuit de binnenhavens is er zodoende behoefte aan kennisoverdracht en informatievoorziening ten aanzien van een slimme inzet van data, datasystemen en de implementatie van deze systemen. Strategisch vraagt dit om een regierol van de NVB.


Doelstellingen
De NVB en haar leden gaan zich in de periode 2020-2025 richten op onderstaande doelstellingen voor het thema Digitalisering.

HOOFDDOEL:
Een effectieve inzet van data(systemen) ten behoeve van een optimale keten, een goede afwikkeling scheepvaart, en een voorspelbaar beheer en onderhoud.

SUBDOELEN:

  • De NVB-leden benutten de mogelijkheden van de inzet van een (Inland) Automatic Identification System.
  • De NVB ontwikkelt geautomatiseerde inning van havengeld.
  • De NVB heeft zicht op (inter)nationale digitale ontwikkelingen en systemen in havenbeheer en verkeersmanagement, en draagt deze kennis over aan haar leden.
  • De NVB brengt – samen met ketenpartners – de mogelijkheden om digitale informatie tussen havens en de binnenvaart te ontsluiten in kaart.

 


Publicaties

Voor het thema digitalisering zijn al verschillende publicaties verschenen:

  • Klik hier voor de publicaties met betrekking tot het thema digitalisering van de Strategische Agenda 2020 - 2025


Masterclasses

Voor dit thema zijn al verschillende webinars, informatiebijeenkomsten en presentaties gegeven:

 


Strategische agenda

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden.

Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. De strategische agenda borduurt voort op de activiteiten die de NVB de afgelopen jaren ondernomen heeft, en richt zich specifiek op vijf maatschappelijke thema’s, waar hét potentieel voor de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Deze thema’s staan centraal in deze strategische agenda omdat de binnenhavens aan die thema’s een substantiële bijdrage kunnen leveren.

De vijf maatschappelijke thema’s zijn:


De inhoud van deze strategische agenda is samen met de NVB-leden tot stand gekomen. Zowel de uitkomsten van een enquête en interviews, (leden)vergaderingen, gesprekken met het bestuur, als nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn hierin meegenomen. Het resultaat is een strategische agenda, waarin de genoemde maatschappelijke thema’s geprioriteerd zijn. Deze agenda is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een concreet werkplan worden opgesteld dat gaat leiden tot concrete resultaten.

 

Go to top