Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Terugblik op Informatiebijeenkomst Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid onderwerp Walstroom

Op dinsdagmiddag 6 september 2022 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met geassocieerde organisaties Port Solutions Rotterdam, Movares, Connect4Shore en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een informatiebijeenkomst over duurzame binnenhavens en het specifieke onderwerp ‘Walstroom’ bij NVB-lid Provincie Utrecht. Deelnemers zijn uitgebreid geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleidsambities en concrete handvatten geboden om met het onderwerp ‘Walstroom’ aan de slag te gaan.

Conform Europese regelgeving moeten havens investeren in walstroominfrastructuur om schone scheepvaart te stimuleren en te faciliteren. Hiermee geven havens invulling aan de gestelde doelen in het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en bereiden ze zich voor op de ambities van de Europese Green Deal. NVB maakt zich sterk voor duurzame en toekomstbestendige binnenhavens die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur en ondersteunt haar leden bij de professionalisering van duurzaam havenbeheer.

NVB-producties bieden havenbeheerders ondersteuning bij duurzaam havenbeheer
Movares en DGMR hebben het strategische geagendeerde thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid van de NVB geadopteerd en in 2020 en 2021 tot ontwikkeling gebracht met als resultaat de Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid en het bijbehorend instrumentarium online wegwijzer. Bart Bouwens van Movares gaf inhoudelijke toelichting op de reeds opgeleverde NVB-producties en het economisch en maatschappelijk belang van duurzaam havenbeheer. Binnenhavenbeheerders die aan de slag gaan met de opgeleverde NVB-producties krijgen inzicht in het ontwikkelpotentieel van de haven. Dit inzicht is nodig om richting te bepalen en koers uit te zetten.

Walstroom is bij uitstek een onderwerp dat vraagt om publieke-private samenwerking
Een belangrijk element van duurzaam havenbeheer is het aanbieden van walstroomvoorzieningen aan de scheepvaart. De walstroommarkt is volop in beweging. Veel is nog onbekend, rendabel zijn investeringen in walstroom niet en daarnaast speelt de problematiek rondom beschikbaarheid aan netcapaciteit. Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam is regisseur van het Walstroom-collectief en oprichter van het Onshore Power Supply Network (OPSN). In haar presentatie gaf zij toelichting op de informele samenwerking tussen Nederlandse en Belgische haven- en vaarwegbeheerders met als doel het plaatsen van de juiste walstroomvoorziening op de juiste locatie. Deze collectieve samenwerking heeft geresulteerd in de oplevering van het haalbaarheidsonderzoek naar clustering behoefte, het handboek scheepstypen en behoefte aan walstroom en de handleiding walstroom datasheet. Het recent opgerichte OPS-Network maakt publieke-private samenwerkingen mogelijk doordat relevante (markt)partijen via dit netwerk met elkaar in contact worden gebracht en gezamenlijk toe werken naar juiste innovatie oplossingen voor een dekkend en passend netwerk van walstroomvoorzieningen. Daarnaast worden diverse subsidieregelingen zoals Interreg verkend. NVB is strategisch partner van het Walstroom-collectief en onderdeel van het OPS-Network.

Connect4Shore biedt gebruiksvriendelijke techniek en software voor walstroom
Veel Nederlandse en Belgische binnenhavens bieden walstroomvoorzieningen aan en maken daarbij gebruik van de diensten van Connect4Shore. Ronald Bijl liet in zijn presentatie zien hoe het platform door schippers en binnenhavenbeheerders gebruikt kan worden voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk aan de wal. Door inzet van de gespecialiseerde software worden schippers en binnenhavenbeheerders in staat gesteld om belangrijke processen te digitaliseren, waaronder walstroom. De techniek en software is gericht op het zo makkelijk mogelijk aanbieden van services aan schippers en eindgebruikers, waaronder haven- en liggelden, water(stof), walstroom, afval. Door de afdracht van de geïnde inkomsten te garanderen wordt het rendement op de exploitatie verhoogd en kan de service klantgerichter worden verleend.

EU-programma en beschikbare subsidies voor uitrol van alternatieve brandstoffen en infrastructuur
Binnen het EU-programma Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport is het mogelijk om EU subsidie te ontvangen voor het optimaliseren van (binnen)havens. Ad Verhoeven van RVO gaf toelichting op het CEF Transport werkprogramma 2021 -2023 en subsidiekansen voor binnenvaart en binnenhavens. Voor de uitrol van alternatieve brandstoffen en bijbehorende infrastructuur wordt er binnen het CEF werkprogramma 2021 -2023 het financiersinstrument (AFIF) geboden.

Binnenhavenbeheerders die gebruik willen maken van EU subsidie(s) doen er goed aan om project ideeën zo veel als mogelijk gezamenlijk in te dienen.

Organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagde informatieve bijeenkomst dat met een hapje en drankje werd afgesloten.

Klik hier voor de PowerPoint van deze informatiebijeenkomst.

 

Go to top