NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Jaarcongres NVB 2010 in Kampen

Duurzaam netwerk van blueports noodzakelijk

Een duurzaam netwerk van blueports is essentieel om de groei van de binnenvaart mogelijk te maken. Het is een maatschappelijke noodzaak dat het marktaandeel van de binnenvaart in het goederen-vervoer tot 2035 stijgt van 31 naar 45 procent. Daar ligt voor blueports - binnenhavens met bedrijventerreinen - een enorme uitdaging.

Voorzitter Marijke van Haaren van de NVB (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens) noemde vrijdag 15 oktober jl. bij het jaarcongres van de vereniging in Kampen dat netwerk van blueports zelfs 'essentieel'. icon Jaarrede Marijke van Haaren (77.77 kB) De groei van 31 tot 45 procent betekent door de toename van het totale vervoer een vervijfvoudiging van het volume.

nvb-1

Van Haaren: "Het zou voor de ontwikkeling van blueports erg zinvol zijn om de dichtheid van - soms zelfs tegenstrijdige - regelgeving tegen het licht te houden, omdat hierdoor veel processen vaak onnodig gefrustreerd en vertraagd worden." Zij ziet het als taak van de NVB om ook op regionaal en gemeentelijk terrein tot een integraal - dus  niet versnipperd - bestuurlijk kader te komen om de potenties van blueports maximaal tot ontwikkeling te brengen: "De NVB als onafhankelijk kenniscentrum, intermediair en belangenbehartiger op het gebied van blueports, duurzaam knooppunt van de regionale economie.''
 

icon VenW - Structuurversterking (1.3 MB)
20101008-NVB--VenW,,We gaan het druk krijgen'', zei hoofd binnenvaart en vaarwegen Paul van Gurp van het gloednieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij stelde dat de binnenvaart een essentiële schakel in de logistieke keten is en dat de beschikbaarheid van blueports een succesfactor is voor optimalisatie van de kansen voor de binnenvaart. Volgens hem bestaat er bereidheid tot investeren: "Tot 2020 is er voldoende capaciteit, daarna ontstaan - als er niets verandert - knelpunten.'' Naast investeren ziet hij groeimogelijkheden door lokale en regionale infrastructuren optimaal te gebruiken en via samen-werkingsverbanden: "De sector is erg versnipperd en daardoor onvoldoende professioneel. De sector moet zich realiseren dat massa zorgt voor slagkracht om de groeipotentie te benutten.'' Investeringen wil hij niet versnipperen, maar steken in wegwerken van achterstallig onderhoud, aanpak van capaciteitsproblemen van vaarwegen, optimaal gebruik van bestaande infrastructuren, versterken van concurrentiekracht en kwaliteit van blueports.

 

icon Zuiderzeehaven Kampen (2.39 MB)
NVB-TreepGastheer van het congres, wethouder Pieter Treep van Kampen vertelde over het succes van 'zijn' blueport, de Kamper Zuiderzeehaven: "We zijn twee jaar bezig en van de zeventig hectare is vijftig uitgegeven, waarvan 45 watergebonden. Van de resterende twintig zijn we over dertien in onderhandeling. Dit is een succes van formaat.'' Er wordt nagedacht over aanleg van Zuiderzeehaven II.

 

 

 

 

icon HvA - Logistiek Netwerk (1.82 MB)
20101006_Kampen_Koen_SvD-1Ook adjunct-directeur Koen Overtoom van de Haven van Amsterdam ziet blueports als essentieel onderdeel van het Nederlands logistiek netwerk: "De schaalvergroting van containerschepen zet door, waardoor minder havens toegankelijk worden voor de grootste schepen.'' Waar er in 2008 dagelijks 85 binnenschepen nodig waren, zijn dat er naar verwachting in 2025 308. Ofwel 8.493 TEU wordt 30.821 TEU. Overtoom: "Een enorme uitdaging. En het komt ook op alle binnenvaartterminals af om dit te faciliteren.''

 

 

 

 

icon NEA_EICB - Bouwlogistiek-fijnmazig netwerk (2.68 MB)
NEA-presentatie-bouwlogistiVoor bouwlogistiek is een fijnmazig netwerk nodig. Daarom pleitte senior consultant Martin Quispel van NEA voor uitbreiding van de Nederlandse binnenvaartvloot met meer kleine schepen, tot duizend ton. De aanvoer van bouwgrondstoffen gebeurt in belangrijke mate per binnenschip. Onderzoek wees uit dat op diverse plaatsen overslaglocaties worden bedreigd: "De vraag naar bouwstoffen blijft regionaal. Hubs betekenen een extra overslag in de keten, dan is binnenvaart niet meer competitief. Maar de bouw vraagt wel naar duurzaam transport. Daarom is het noodzaak om te blijven werken aan voldoende kleine schepen voor het bedienen van de haarvaten van het vaarwegennetwerk."

 

 

 

 

 

icon Buck - Professionalisering Havenbeheer (2.89 MB)
NVB-Professionalisering-HavIrene van Dongen van Buck Consultants pleitte voor professionalisering van Havenbeheer. Zij constateert in havengemeenten onder meer onvoldoende regie op havenontwikkeling en -beheer. Er zijn te veel afdelingen betrokken, gemeenten hebben onvoldoende kennis in huis, de havenmeester heeft te veel taken en er is onvoldoende geld. Van Dongen pleit voor een pragmatische aanpak. "We bouwen een sterk team, benoemen de motivatie, brengen de huidige situatie in kaart, werken aan kennisontwikkeling, verkennen de meerwaarde van samenwerkingen, maken concrete actieplannen - operationeel, financieel en economisch - en bieden houvast bij implementatie. Met oog voor valkuilen - zoals te weinig sturing en communicatie - binnenvaart biedt professionalisering van havenbeheer kansen, als basis voor een duurzame ontwikkeling van binnenhavens.''

 

icon Movares - Waterknooppunten (1.71 MB)
Movares-NVB-presentatieOver ontwikkelingsmogelijkheden van (nieuwe) binnenhavens en blueports zei Bart Bouwens van Movares: "Clustering van ruimte, functies, bedrijvigheid en branches creëert kansen. Het biedt gemeenten kansen, zoals recreatieve ontwikkeling, verbeterd leefklimaat, meer werkgelegenheid, lagere kosten voor beheer, onderhoud en infrastructuur en een duurzaam imago.''

 

Ton Roos, organisator van het congres en secretaris van de NVB, sloot kernachtig af: "Dit is nog maar het begin van het traject. We zullen elkaar nog veel tegenkomen. Want er is nog veel te doen."

 

 

Go to top