NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Energietransitie en Circulaire Economie

‘Zonder binnenhavens geen circulaire economie’. Bedrijven in havengebieden gaan steeds minder energie gebruiken In plaats van het afvoeren van (afval)stoffen uit havens, zullen deze afvalstoffen als nieuwe grondstoffen worden aangevoerd. Zo ontstaat er een geheel nieuwe maakindustrie.

Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om energie op te wekken uit zon, water en wind steeds groter. Veel productieprocessen in bedrijven leiden bovendien tot een energieopbrengst waarmee de omgeving of andere bedrijven kunnen worden voorzien van warmte- en energiestromen. Deze ontwikkelingen op het gebied van Energy zorgen ervoor dat havens energieneutraal gaan opereren en dat in productie-intensieve gebieden zelfs sprake is van energieleverende havens.

Probleemanalyse en knelpunten
Het merendeel van de binnenhavens heeft op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak om tot een energie-neutrale haven te ontwikkelen. Het ontbreken van beleid en kennis van de mogelijkheden van Energietransitie en Circulaire Economie, worden hier als oorzaken voor bestempeld. Binnenhavens hebben kennisdeling, best practices en een (centrale) (beleids)visie op ‘Energietransitie en Circulaire Economie’ van de NVB nodig.

Doelstellingen
De NVB en haar leden gaan zich in de periode 2020-2025 richten op onderstaande doelstellingen voor het thema Energietransitie en Circulaire Economie.


HOOFDDOEL
De betekenis van binnenhavens in het energietransitieproces wordt op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau erkend.

SUBDOELEN

  • De NVB gaat met het bedrijfsleven aan de hand van de binnenhavenmonitor de toekomstige vervoersvraag van een circulaire economie in beeld brengen.
  • De NVB ontwikkelt een visie, waarin de transitie naar een circulaire haven centraal staat.

 

 


Strategische agenda

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden.

Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. De strategische agenda borduurt voort op de activiteiten die de NVB de afgelopen jaren ondernomen heeft, en richt zich specifiek op vijf maatschappelijke thema’s, waar hét potentieel voor de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Deze thema’s staan centraal in deze strategische agenda omdat de binnenhavens aan die thema’s een substantiële bijdrage kunnen leveren.

De vijf maatschappelijke thema’s zijn:


De inhoud van deze strategische agenda is samen met de NVB-leden tot stand gekomen. Zowel de uitkomsten van een enquête en interviews, (leden)vergaderingen, gesprekken met het bestuur, als nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn hierin meegenomen. Het resultaat is een strategische agenda, waarin de genoemde maatschappelijke thema’s geprioriteerd zijn. Deze agenda is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een concreet werkplan worden opgesteld dat gaat leiden tot concrete resultaten.

 

Go to top